Workout songs- ćwicz razem z nami!

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska
Zdję­cia: pinterest.com

Muzy­ka towa­rzy­szy nam każ­de­go dnia, w zależ­no­ści od nastro­ju słu­cha­my nostal­gicz­nych bal­lad lub moc­niej­szych brzmień. Odpo­wied­nio dobra­ne dźwię­ki mogę zdzia­łać cuda. To samo dzie­je się pod­czas tre­nin­gu, muzy­ka wpły­wa na nas pozy­tyw­nie, zwięk­sza­jąc moty­wa­cję i kon­cen­tra­cję w trak­cie wyko­ny­wa­nia ćwi­czeń. Naukow­cy udo­wod­ni­li, że pod­no­si tez wydaj­ność orga­ni­zmu. Odpo­wied­nio dobra­na i ener­gicz­na play­li­sta popra­wi poziom i umi­li tre­ning, któ­ry dla począt­ku­ją­cych jest męką, a dla wpra­wio­nych w boju nie­od­łącz­nym ele­men­tem każ­de­go dnia. Przy­go­to­wa­li­śmy listę pio­se­nek, któ­ra pozy­tyw­nie Was nakrę­ci i zop­ty­ma­li­zu­je tre­ning. Wypró­buj już teraz! Nie ma wymó­wek 🙂

1. Mark Ron­son feat. Bru­no Mars – Upton Funk

 

2. Bey­on­ce – Grown Woman

 

3. Kar­di­nal Offi­shall feat. Keri Hil­son – Num­ba 1

 

4. Dad­dy Yan­kee – Lovum­ba

 

5. Fla­sh­dan­ce – Maniac

 

6. Aze­alia Banks – Heavy Metal and Reflec­ti­ve

 

7. Kat Delu­na – Run the Show

 

8. Tina Tur­ner – Pro­ud Mary

 

9. Cia­ra – Get Up

 

10. Gwen Ste­fa­ni – Rich Girl ft. Eve

 

11. M.I.A. – Bad girls

 

12. Sean Paul – Tem­pe­ra­tu­re

 

13. Detiny’s Child – Booty­li­cio­us

 

14. The Black Eyed Peas – The Boogie That Be

 

15. Pit­bull feat. May­er Haw­thor­ne – Do It

 

16.  Im’ma Shi­ne – Young­blo­odz

 

17.  Amnan­da Van Hel­den – My, my, my

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy