MuzykaZdrowie

Workout songs- ćwicz razem z nami!

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska
Zdję­cia: pinterest.com

Muzy­ka towa­rzy­szy nam każ­de­go dnia, w zależ­no­ści od nastro­ju słu­cha­my nostal­gicz­nych bal­lad lub moc­niej­szych brzmień. Odpo­wied­nio dobra­ne dźwię­ki mogę zdzia­łać cuda. To samo dzie­je się pod­czas tre­nin­gu, muzy­ka wpły­wa na nas pozy­tyw­nie, zwięk­sza­jąc moty­wa­cję i kon­cen­tra­cję w trak­cie wyko­ny­wa­nia ćwi­czeń. Naukow­cy udo­wod­ni­li, że pod­no­si tez wydaj­ność orga­ni­zmu. Odpo­wied­nio dobra­na i ener­gicz­na play­li­sta popra­wi poziom i umi­li tre­ning, któ­ry dla począt­ku­ją­cych jest męką, a dla wpra­wio­nych w boju nie­od­łącz­nym ele­men­tem każ­de­go dnia. Przy­go­to­wa­li­śmy listę pio­se­nek, któ­ra pozy­tyw­nie Was nakrę­ci i zop­ty­ma­li­zu­je tre­ning. Wypró­buj już teraz! Nie ma wymó­wek 🙂

1. Mark Ron­son feat. Bru­no Mars – Upton Funk

 

2. Bey­on­ce – Grown Woman

 

3. Kar­di­nal Offi­shall feat. Keri Hil­son – Num­ba 1

 

4. Dad­dy Yan­kee – Lovum­ba

 

5. Fla­sh­dan­ce – Maniac

 

6. Aze­alia Banks – Heavy Metal and Reflec­ti­ve

 

7. Kat Delu­na – Run the Show

 

8. Tina Tur­ner – Pro­ud Mary

 

9. Cia­ra – Get Up

 

10. Gwen Ste­fa­ni – Rich Girl ft. Eve

 

11. M.I.A. – Bad girls

 

12. Sean Paul – Tem­pe­ra­tu­re

 

13. Detiny’s Child – Booty­li­cio­us

 

14. The Black Eyed Peas – The Boogie That Be

 

15. Pit­bull feat. May­er Haw­thor­ne – Do It

 

16.  Im’ma Shi­ne – Young­blo­odz

 

17.  Amnan­da Van Hel­den – My, my, my

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
  Avatar
  Related posts
  JedzenieStyl życia

  Dlaczego warto jeść figi?

  Figi to owo­ce popu­lar­ne na całym świe­cie. Są smacz­ne i pożyw­ne. Dla­cze­go war­to jeść figi?  Ostat­nie bada­nia poka­zu­ją, że mogą być pomoc­ne w lecze­niu sze­re­gu pro­ble­mów zdro­wot­nych. Dla­cze­go war­to jeść figi? Figi są doce­nia­ne przez sma­ko­szy ze wzglę­du…
  Więcej
  Jedzenie

  Sałatka z jarmużem i canihua

  Ta sałat­ka to spo­sób na szyb­ką, zdro­wą i smacz­ną prze­ką­skę. Możesz ją zjeść na lunch lub na kola­cje, zarów­no na cie­pło jak i na zim­no. Jed­nym ze skład­ni­ków to cani­hua – ziar­no, któ­re jest nie­da­le­kim…
  Więcej
  KulturaMuzyka

  NAJLEPSZE PLAYLISTY NA SPOTIFY

  Muzy­ka to praw­do­po­dob­nie bar­dzo waż­ny ele­ment dnia wie­lu z nas. Dzię­ki niej począ­tek dnia, czas w pra­cy czy wie­czor­ny relaks może stać się lep­szy. Od kie­dy poja­wi­ła się apli­ka­cja Spo­ty­fi dostęp do naszych ulu­bio­nych wyko­naw­ców,…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *