JedzenieZdrowie

Czym jest szałwia hiszpańska?

Szałwia hiszpańska (nasiona chia) pochodzi z terenów Meksyku oraz Gwatemalii. Tak jak w przypadku wielu innych cennych roślin, została odkryta przez Azteków. Częścią rośliny, która zasługuje na  szczególną uwagę są nasiona, mają około 2 mm długości, są owalne, najczęściej szaro-czarne. Słowo „chia” pochodzi od słowa „Chian”, co w języku nahuatl, znaczy oleisty.

Ich potę­ga wyni­ka z tego,  że posia­da­ją lecz­ni­czą moc a ich regu­lar­ne sto­so­wa­nie dostar­cza orga­ni­zmo­wi porząd­nej daw­ki ener­gii. W ostat­nim cza­sie cie­szą się dużą sła­wą w Euro­pie. W 2009 roku zosta­ły zatwier­dzo­ne przez Unię Euro­pej­ską jako pro­dukt spo­żyw­czy i sta­ły się powszech­nie dostęp­ne w skle­pach (naj­czę­ściej inter­ne­to­wych, eko­lo­gicz­nych i zielarskich).

Szałwia hiszpańska (nasiona chia)

Jakie właściwości posiadają nasiona chia?


Nasio­na chia zawie­ra­ją przede wszyst­kim dużą ilość kwa­sów tłusz­czo­wych Ome­ga 3 i 6 w opty­mal­nym sto­sun­ku oraz kwa­sów tłusz­czo­wych LCT. Już ze wzglę­du na ten fakt powin­ni pamię­tać o nich wszy­scy, któ­rzy mają pod­wyż­szo­ne stę­że­nie cho­le­ste­ro­lu.  Kolej­ną istot­ną infor­ma­cją jest spo­ra daw­ka biał­ka (oko­ło 20%) i  wap­nia. Oso­by, któ­re z róż­nych przy­czyn nie mogą spo­ży­wać nabia­łu mogą sto­so­wać je jako jed­no z dodat­ko­wych źró­deł wap­nia w swo­jej die­cie. Oprócz wap­nia zawie­ra­ją też wie­le innych cen­nych wita­min, skład­ni­ków mine­ral­nych i anty­ok­sy­dan­tów np. wita­mi­nę  E, z gru­py B, żela­zo, magnez, cynk, fos­for, potas. Uwa­ża się, że mogą wpły­wać na regu­lo­wa­nie stę­że­nia glu­ko­zy we krwi, obni­ża­jąc jej wchła­nia­nie. Wszy­scy cukrzy­cy powin­ni o tym pamiętać.

W nasio­nach szał­wii hisz­pań­skiej znaj­du­je się ponad­to spo­ro błon­ni­ka pokar­mo­we­go, regu­lu­ją­ce­go pra­cę jelit i dają­ce­go uczu­cie syto­ści. Ich zdol­ność do gro­ma­dze­nia wody powo­du­je, że pęcz­nie­ją, tym samym nawad­nia­jąc organizm.

W kuch­ni osób na die­cie, cukrzy­ków, spor­tow­ców, osób prze­mę­czo­nych, uczą­cych się wie­le godzin dzien­nie (stu­den­ci w sesji) szał­wia hisz­pań­ska powin­na gościć każ­de­go dnia. Nie powin­ny o niej zapo­mi­nać rów­nież oso­by star­sze, bowiem wzmac­nia­ją układ ner­wo­wy i pamięć.

W jaki sposób korzystać z nasion chia?


Ich zasto­so­wa­nie jest sze­ro­kie. Moż­na je spo­ży­wać na wie­le spo­so­bów np.

 • jako doda­tek (do posy­pa­nia) do sała­tek, kana­pek, sosów, kasz, owsianki,
 • zmik­so­wa­ne w kok­taj­lu owo­co­wym lub warzywnym,
 • zmie­lo­ne jako doda­tek do cia­sta (nale­śni­ko­we­go, chlebowego),
 • doda­tek do dese­rów np. pud­din­gów. Jest to ide­al­na pro­po­zy­cja dla osób na die­cie. Jak zro­bić pud­ding z nasio­na­mi? Na począt­ku wypłucz­cie por­cję nasion (1/4 szklan­ki) pod bie­żą­cą wodą i pozo­staw­cie w naczy­niu z wodą na 2–3 godzi­ny. Dzię­ki temu spęcz­nie­ją. Następ­nie może­cie dodać mle­ko koko­so­we (200 ml) , cukier (np. brzo­zo­wy 2 łyżecz­ki)  i wani­lię, zago­to­wać. Gotuj­cie na małym ogniu przez ok. 10 minut pod przy­kry­ciem. Dzię­ki wcze­śniej­sze­mu nama­cza­niu nasio­na są deli­kat­niej­sze i  bar­dziej aksa­mit­ne. Na koniec dodaj­cie pokro­jo­ne­go bana­na lub inny  owoc i wstaw­cie do lodów­ki na 2 godzi­ny. Smacznego!

Tekst: Kata­rzy­na Kałaska

For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Dietetyk kliniczny z pasji i wykształcenia, zwolenniczka racjonalnego odżywiania i zdrowego stylu życia bez popadania w przesadę. Uważa, że dieta - tak jak dobra stylizacja - powinna być dobrana indywidualnie. Kasia jest energiczną osobą, dla której szklanka jest zawsze do połowy pełna. Zajęcia taneczne i teatr to miejsca najczęściej odwiedzane przez nią w wolnym czasie. Nie lubi siedzieć zbyt długo w jednym miejscu, a praca z ludźmi dostarcza jej najwięcej radości i satysfakcji.
  Related posts
  JedzenieStyl życia

  Dlaczego warto jeść figi?

  Figi to owo­ce popu­lar­ne na całym świe­cie. Są smacz­ne i pożyw­ne. Dla­cze­go war­to jeść figi?  Ostat­nie bada­nia poka­zu­ją, że mogą być pomoc­ne w lecze­niu sze­re­gu pro­ble­mów zdro­wot­nych. Dla­cze­go war­to jeść figi? Figi są doce­nia­ne przez sma­ko­szy ze wzglę­du na…
  Więcej
  Jedzenie

  Słodkie babeczki bez glutenu

  Banal­nie pro­ste w przy­go­to­wa­niu i nie­wia­ry­god­nie pysz­ne. W dodat­ku bez glu­te­nu, więc nada­ją się dla aler­gi­ków. Gwa­ran­tu­je­my, że te słod­kie babecz­ki bez glu­te­nu przy­pad­ną Wam do gustu do tego stop­nia, że nie będzie­cie mogli się…
  Więcej
  Jedzenie

  Sałatka z jarmużem i canihua

  Ta sałat­ka to spo­sób na szyb­ką, zdro­wą i smacz­ną prze­ką­skę. Możesz ją zjeść na lunch lub na kola­cje, zarów­no na cie­pło jak i na zim­no. Jed­nym ze skład­ni­ków to cani­hua – ziar­no, któ­re jest niedalekim…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *