UrodaZdrowie

Jakie znaczenie ma woda? Cz. 2

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska
Zdję­cia: Vers-24

woda

Zacho­wa­nie pra­wi­dło­we­go bilan­su wod­ne­go jest pod­sta­wą funk­cjo­no­wa­nia orga­ni­zmu. Zarów­no nad­mier­na podaż jak i odwod­nie­nie może nam zaszko­dzić.

Dłu­go­trwa­łe odwod­nie­nie (obej­mu­ją­ce nawet 2–3% masy cia­ła) pro­wa­dzi do obni­że­nia wydol­no­ści fizycz­nej, przy 5–8% obja­wy te mogą się nasi­lać, nato­miast 20% może być war­to­ścią śmier­tel­ną.

Do naj­czę­ściej wystę­pu­ją­cych skut­ków odwod­nie­nia nale­żą:

 • zawro­ty i bóle gło­wy,
 • spa­dek ciśnie­nia krwi,
 • zabu­rze­nia elek­tro­li­to­we, mowy i funk­cji poznaw­czych,
 • zabu­rze­nia ryt­mu ser­ca i prze­wo­dze­nia,
 • zabu­rze­nia wyda­la­nia moczu, zapar­cia,
 • spa­dek masy cia­ła,
 • suchość skó­ry i ślu­zó­wek (pro­wa­dzą­ce nawet do zaka­żeń),
 • nie­do­sta­tecz­ne wydzie­la­nie śli­ny,
 • zabu­rzo­ny meta­bo­lizm i dzia­ła­nie leków.

Nie­któ­re wyżej wymie­nio­ne skut­ki wystę­pu­ją rzad­ko, jed­nak bóle gło­wy i spa­dek kon­cen­tra­cji jest jed­nym z naj­cze­ściej wymie­nia­nych przez pacjen­tów obja­wów nie­do­sta­tecz­ne­go picia wody.

Asor­ty­ment dostęp­nych na ryn­ku wód butel­ko­wych jest nie­zwy­kle sze­ro­ki i nie zawsze wia­do­mo czym poszcze­gól­ne butel­ki róż­nią się od sie­bie, dla­te­go posta­no­wi­li­śmy przy­bli­żyć Wam odro­bi­nę tę kwe­stię.

woda

Wody butel­ko­we dzie­lą się na 3 gru­py:

 • natu­ral­ne wody źró­dla­ne,
 • natu­ral­ne wody mine­ral­ne ( mają­ce dodat­ko­we dwie pod­gru­py: wody lecz­ni­cze mine­ral­ne i wody lecz­ni­cze sła­bo zmi­ne­ra­li­zo­wa­ne),
 • natu­ral­ne wody sto­ło­we.

Defi­niu­jąc dokład­nie każ­dy z wymie­nio­nych typów war­to zazna­czyć, że natu­ral­na woda źró­dla­na jest wodą pod­ziem­ną, pier­wot­nie czy­stą pod wzglę­dem che­micz­nym i mikro­bio­lo­gicz­nym nie­róż­nią­ca się skła­dem od wody prze­zna­czo­nej do spo­ży­cia przez ludzi.

Natu­ral­na woda mine­ral­na jest wodą pod­ziem­ną, pier­wot­nie czy­stą pod wzglę­dem che­micz­nym i  mikro­bio­lo­gicz­nym, cha­rak­te­ry­zu­ją­ca się sta­bil­nym skła­dem mine­ral­nym oraz wła­ści­wo­ścia­mi mają­cy­mi zna­cze­nie fizjo­lo­gicz­ne, powo­du­ją­ca korzyst­ne oddzia­ły­wa­nie na zdro­wie ludzi.

Wody sto­ło­we powsta­ją poprzez doda­nie do wody źró­dla­nej, natu­ral­nie mine­ral­nej wody lub soli mine­ral­nych zawie­ra­ją­cych jeden lub wię­cej skład­ni­ków o zna­cze­niu fizjo­lo­gicz­nym jak np. sód czy magnez.

Wody lecz­ni­cze zawie­ra­ją w 1 litrze nie mniej niż 1000 mg roz­pusz­czo­nych skład­ni­ków mine­ral­nych oraz co naj­mniej jeden swo­isty skład­nik lecz­ni­czy.

Wody nisko­so­do­we (czy­li zawie­ra­ją­ce poni­żej 20 mg jonów sodu w dm3) pole­ca­ne są oso­bom cier­pią­cym na nad­ci­śnie­nie oraz na die­cie reduk­cyj­nej.

Woda może rów­nież sta­no­wić jed­no ze źró­deł pozy­ski­wa­nia wap­nia, ponie­waż w 1 dm³ może posia­dać od 150 do 500 mg tego skład­ni­ka mine­ral­ne­go.

Bio­rąc pod uwa­gę sto­pień mine­ra­li­za­cji wód butel­ko­wych do ogól­ne­go picia przez wszyst­kich pole­ca­ne są wody nisko­zmi­ne­ra­li­zo­wa­ne (mają­ce poni­żej 500 mg skład­ni­ków mine­ral­nych w 1 litrze), spraw­dza­ją się dodat­ko­wo do przy­go­to­wy­wa­nia posił­ków.

Nato­miast wody wyso­ko­zmi­ne­ra­li­zo­wa­ne (mają­ce powy­żej 1500 mg skład­ni­ków mine­ral­nych w 1 litrze) pole­ca­ne są oso­bom skar­żą­cym się na nie­do­kwa­śność czy­li obni­żo­ne wydzie­la­nie kwa­su sol­ne­go w żołąd­ku czy u osób z upo­śle­dzo­nym tra­wie­niem.

 Co jakiś czas war­to zmie­niać typy wypi­ja­nych wód. Wybie­ra­nie przez bar­dzo dłu­gi okres cza­su wód lecz­ni­czych bywa nie­bez­piecz­ne. Do ich sto­so­wa­nia powin­no się mieć wyraź­ne wska­za­nia ze stro­ny leka­rza.

Nie­za­leż­nie od tego jakie wody naj­bar­dziej lubi­cie, zawsze są one lep­szym wybo­rem niż gazo­wa­ne napo­je czy soki kar­to­no­we. Wystrze­gaj­cie się wód sma­ko­wych (sztucz­nie dosła­dza­nych), ponie­waż zawie­ra­ją kil­ka łyżek cukru w 1 litrze. Lepiej dodać do butel­ki kil­ka pla­ster­ków cytry­ny, poma­rań­czy czy list­ki mię­ty, aby wzbo­ga­cić smak, niż kupo­wać dosła­dza­ne wody.

Opty­mal­nym roz­wią­za­niem jest wypi­ja­nie każ­de­go dnia 1,5–2 litrów wody. Zaczy­naj­cie każ­dy dzień kub­kiem wody z cytry­ną, z pew­no­ścią wyj­dzie Wam to na zdro­wie!

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Dietetyk kliniczny z pasji i wykształcenia, zwolenniczka racjonalnego odżywiania i zdrowego stylu życia bez popadania w przesadę. Uważa, że dieta - tak jak dobra stylizacja - powinna być dobrana indywidualnie. Kasia jest energiczną osobą, dla której szklanka jest zawsze do połowy pełna. Zajęcia taneczne i teatr to miejsca najczęściej odwiedzane przez nią w wolnym czasie. Nie lubi siedzieć zbyt długo w jednym miejscu, a praca z ludźmi dostarcza jej najwięcej radości i satysfakcji.
  Avatar
  Related posts
  JedzenieStyl życia

  Dlaczego warto jeść figi?

  Figi to owo­ce popu­lar­ne na całym świe­cie. Są smacz­ne i pożyw­ne. Dla­cze­go war­to jeść figi?  Ostat­nie bada­nia poka­zu­ją, że mogą być pomoc­ne w lecze­niu sze­re­gu pro­ble­mów zdro­wot­nych. Dla­cze­go war­to jeść figi? Figi są doce­nia­ne przez sma­ko­szy ze wzglę­du…
  Więcej
  Jedzenie

  Sałatka z jarmużem i canihua

  Ta sałat­ka to spo­sób na szyb­ką, zdro­wą i smacz­ną prze­ką­skę. Możesz ją zjeść na lunch lub na kola­cje, zarów­no na cie­pło jak i na zim­no. Jed­nym ze skład­ni­ków to cani­hua – ziar­no, któ­re jest nie­da­le­kim…
  Więcej
  Zdrowie

  DLACZEGO WARTO PIĆ WODĘ?

  Woda jest natu­ral­nym darem natu­ry i życio­daj­nym pły­nem, pozba­wio­nym che­mi­ka­liów, cukrów oraz kalo­rii. Sta­no­wi ele­ment budul­co­wy ludz­kie­go orga­ni­zmu, bo jej zawar­tość w cie­le czło­wie­ka sza­cu­je się w oko­li­cach 60–75%. Dzię­ki niej, pro­ce­sy nie­zbęd­ne do życia…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *