Zdrowie

Bogactwo oleju rydzowego

Tekst: Kata­rzy­na Kałaska
Zdję­cia: etsy.com, siemie-lniane.pl

Zło­ci­sto-zie­lo­ny kolor, cha­rak­te­ry­stycz­ny, ostry smak i dużo korzyst­nych nie­zbęd­nych, nie­na­sy­co­nych kwa­sów tłusz­czo­wych. Tak w jed­nym zda­niu moż­na przed­sta­wić olej rydzo­wy, czy­li pro­dukt zapo­mnia­ny, lecz odświe­żo­ny w ostat­nim cza­sie – i słusz­nie – dlaczego?

Wbrew narzu­ca­ją­cej się nazwie, olej nie jest wytwa­rza­ny z grzy­bów, lecz z lnian­ki. Jest to jed­na z naj­star­szych roślin ole­istych, spo­krew­nio­na z rze­pa­kiem. Daw­niej to z niej głów­nie wytwa­rza­ny był olej, poźniej został wypar­ty przez rze­pak, któ­ry był bar­dziej opła­cal­ny w pro­duk­cji. Olej rydzo­wy cha­rak­te­ry­zu­je się swo­istym zapa­chem i cebu­lo­wo – gor­czy­co­wym smakiem.

siemie02

Olej rydzo­wy w swo­im skła­dzie zawie­ra dużą zawar­tość nie­na­sy­co­nych kwa­sów tłusz­czo­wych – oko­ło 90% (w tym jed­no­nie­na­sy­co­ne sta­no­wią oko­ło 40%, a wie­lo­nie­na­sy­co­ne oko­ło 50%). Jedy­nie 10% to kwa­sy tłusz­czo­we nasycone.

Bio­rąc pod uwa­gę skład innych ole­jów, ten wypa­da cał­kiem korzyst­nie – już jed­na łyżecz­ka dzien­nie zre­ali­zu­je zapo­trze­bo­wa­nie na NNKT. Nie trze­ba niko­mu przy­po­mi­nać o wpły­wie NNKT na orga­nizm m.in. na obni­ża­nie stę­że­nia „złe­go“ cho­le­ste­ro­lu LDL. Ta cecha spra­wia, że  na tle innych ole­jów takich jak: olej rze­pa­ko­wy, sło­necz­ni­ko­wy, oli­wa z oli­wek wypa­da najlepiej.

Według badań prze­pro­wa­dzo­nych w Insty­tu­cie Żyw­no­ści i Żywie­nia olej może być prze­cho­wy­wa­ny dłu­żej niż pozo­sta­łe ole­je (6 miesięcy).

Na uwa­gę zasłu­gu­je rów­nież fakt, że olej rydzo­wy posia­da natu­ral­nie w skła­dzie dużo przy­ci­wu­tlecz­nia­czy (toko­fe­ro­li np. wita­mi­nę E), któ­re są nie­zbęd­ne przy tak dużej ilo­ści kwa­sów tłusz­czo­wych. Olej rydzo­wy 25 sierp­nia 2006 roku został wpi­sa­ny na „Listę Pro­duk­tów Tradycyjnych“

Jak spo­ży­wać olej rydzowy?
Olej spraw­dza się jedy­nie na zim­no. Nie nada­je się do sma­że­nia, pie­cze­nia etc. w związ­ku z tym może­cie go dodać do sała­tek, twa­ro­gów czy potraw wcze­śniej ugo­to­wa­nych (do pola­nia) np. kaszy czy ziem­nia­ków. Wła­śnie w ten spo­sób był daw­niej wyko­rzy­sty­wa­ny w kuch­ni sta­ro­pol­skiej. Może­cie też spró­bo­wać dolać małą łyżecz­kę do wyra­zi­ste­go w sma­ku kok­taj­lu owo­co­we­go lub warzyw­ne­go. Wpraw­dzie ma wyra­zi­sty smak, ale w towa­rzy­stwie innych, moc­nych sma­ków może „znik­nąć“ a walo­ry odżyw­cze zosta­ną zachowane.

Kosme­tycz­ne zasto­so­wa­nia ole­ju rydzowego
Olej rydzo­wy jest pole­ca­ny jako doda­tek do domo­wej masecz­ki nawil­ża­ją­cej. Do jej przy­go­to­wa­nia potrzeb­ne są 2 łyż­ki jogur­tu natu­ral­ne­go lub kefi­ru, łyżecz­ka mio­du i ole­ju. Wszyst­kie skład­ni­ki nale­ży połą­czyć i nało­żyć na twarz na 20 min. Po upły­wie cza­su zmyć i użyć toni­ku. Uwa­ża się, że mik­stu­ra odży­wi i popra­wi kolo­ryt cery. Zachę­ca­my do wypró­bo­wa­nia i podzie­le­nia się opinią.

For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Dietetyk kliniczny z pasji i wykształcenia, zwolenniczka racjonalnego odżywiania i zdrowego stylu życia bez popadania w przesadę. Uważa, że dieta - tak jak dobra stylizacja - powinna być dobrana indywidualnie. Kasia jest energiczną osobą, dla której szklanka jest zawsze do połowy pełna. Zajęcia taneczne i teatr to miejsca najczęściej odwiedzane przez nią w wolnym czasie. Nie lubi siedzieć zbyt długo w jednym miejscu, a praca z ludźmi dostarcza jej najwięcej radości i satysfakcji.
  Related posts
  JedzenieZdrowie

  Błonnik pokarmowy – jak wpływa na organizm?

  Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska Zdję­cia: Vers-24 Jest uwa­ża­ny za sprzy­mie­żeń­ca szczu­płej syl­wet­ki. Wystę­pu­je natu­ral­nie w zbo­żach, owo­cach, warzy­wach, nasio­nach. Mimo tego, że nie ma zna­cze­nia dla orga­ni­zmu pod kątem war­to­ści odżyw­czej, jest on nie­zbęd­ny w codziennej…
  Więcej
  JedzenieZdrowie

  Czym jest szałwia hiszpańska?

  Szał­wia hisz­pań­ska (nasio­na chia) pocho­dzi z tere­nów Mek­sy­ku oraz Gwa­te­ma­lii. Tak jak w przy­pad­ku wie­lu innych cen­nych roślin, zosta­ła odkry­ta przez Azte­ków. Czę­ścią rośli­ny, któ­ra zasłu­gu­je na  szcze­gól­ną uwa­gę są nasio­na, mają oko­ło 2 mm…
  Więcej
  UrodaZdrowie

  Jakie znaczenie ma woda? Cz. 2

  Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska Zdję­cia: Vers-24 Zacho­wa­nie pra­wi­dło­we­go bilan­su wod­ne­go jest pod­sta­wą funk­cjo­no­wa­nia orga­ni­zmu. Zarów­no nad­mier­na podaż jak i odwod­nie­nie może nam zaszko­dzić. Dłu­go­trwa­łe odwod­nie­nie (obej­mu­ją­ce nawet 2–3% masy cia­ła) pro­wa­dzi do obni­że­nia wydol­no­ści fizycz­nej, przy…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *