Bogactwo oleju rydzowego

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska
Zdję­cia: etsy.com, siemie-lniane.pl

Zło­ci­sto-zie­lo­ny kolor, cha­rak­te­ry­stycz­ny, ostry smak i dużo korzyst­nych nie­zbęd­nych, nie­na­sy­co­nych kwa­sów tłusz­czo­wych. Tak w jed­nym zda­niu moż­na przed­sta­wić olej rydzo­wy, czy­li pro­dukt zapo­mnia­ny, lecz odświe­żo­ny w ostat­nim cza­sie – i słusz­nie – dla­cze­go?

Wbrew narzu­ca­ją­cej się nazwie, olej nie jest wytwa­rza­ny z grzy­bów, lecz z lnian­ki. Jest to jed­na z naj­star­szych roślin ole­istych, spo­krew­nio­na z rze­pa­kiem. Daw­niej to z niej głów­nie wytwa­rza­ny był olej, poźniej został wypar­ty przez rze­pak, któ­ry był bar­dziej opła­cal­ny w pro­duk­cji. Olej rydzo­wy cha­rak­te­ry­zu­je się swo­istym zapa­chem i cebu­lo­wo – gor­czy­co­wym sma­kiem.

siemie02

Olej rydzo­wy w swo­im skła­dzie zawie­ra dużą zawar­tość nie­na­sy­co­nych kwa­sów tłusz­czo­wych – oko­ło 90% (w tym jed­no­nie­na­sy­co­ne sta­no­wią oko­ło 40%, a wie­lo­nie­na­sy­co­ne oko­ło 50%). Jedy­nie 10% to kwa­sy tłusz­czo­we nasy­co­ne.

Bio­rąc pod uwa­gę skład innych ole­jów, ten wypa­da cał­kiem korzyst­nie – już jed­na łyżecz­ka dzien­nie zre­ali­zu­je zapo­trze­bo­wa­nie na NNKT. Nie trze­ba niko­mu przy­po­mi­nać o wpły­wie NNKT na orga­nizm m.in. na obni­ża­nie stę­że­nia „złe­go“ cho­le­ste­ro­lu LDL. Ta cecha spra­wia, że  na tle innych ole­jów takich jak: olej rze­pa­ko­wy, sło­necz­ni­ko­wy, oli­wa z oli­wek wypa­da naj­le­piej.

Według badań prze­pro­wa­dzo­nych w Insty­tu­cie Żyw­no­ści i Żywie­nia olej może być prze­cho­wy­wa­ny dłu­żej niż pozo­sta­łe ole­je (6 mie­się­cy).

Na uwa­gę zasłu­gu­je rów­nież fakt, że olej rydzo­wy posia­da natu­ral­nie w skła­dzie dużo przy­ci­wu­tlecz­nia­czy (toko­fe­ro­li np. wita­mi­nę E), któ­re są nie­zbęd­ne przy tak dużej ilo­ści kwa­sów tłusz­czo­wych. Olej rydzo­wy 25 sierp­nia 2006 roku został wpi­sa­ny na „Listę Pro­duk­tów Tra­dy­cyj­nych“

Jak spo­ży­wać olej rydzo­wy?
Olej spraw­dza się jedy­nie na zim­no. Nie nada­je się do sma­że­nia, pie­cze­nia etc. w związ­ku z tym może­cie go dodać do sała­tek, twa­ro­gów czy potraw wcze­śniej ugo­to­wa­nych (do pola­nia) np. kaszy czy ziem­nia­ków. Wła­śnie w ten spo­sób był daw­niej wyko­rzy­sty­wa­ny w kuch­ni sta­ro­pol­skiej. Może­cie też spró­bo­wać dolać małą łyżecz­kę do wyra­zi­ste­go w sma­ku kok­taj­lu owo­co­we­go lub warzyw­ne­go. Wpraw­dzie ma wyra­zi­sty smak, ale w towa­rzy­stwie innych, moc­nych sma­ków może „znik­nąć“ a walo­ry odżyw­cze zosta­ną zacho­wa­ne.

Kosme­tycz­ne zasto­so­wa­nia ole­ju rydzo­we­go
Olej rydzo­wy jest pole­ca­ny jako doda­tek do domo­wej masecz­ki nawil­ża­ją­cej. Do jej przy­go­to­wa­nia potrzeb­ne są 2 łyż­ki jogur­tu natu­ral­ne­go lub kefi­ru, łyżecz­ka mio­du i ole­ju. Wszyst­kie skład­ni­ki nale­ży połą­czyć i nało­żyć na twarz na 20 min. Po upły­wie cza­su zmyć i użyć toni­ku. Uwa­ża się, że mik­stu­ra odży­wi i popra­wi kolo­ryt cery. Zachę­ca­my do wypró­bo­wa­nia i podzie­le­nia się opi­nią.

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy