ModaMust have

MEDALIONY - biżuteryjny must have jesieni

Wszy­scy osza­le­li­śmy na ich punk­cie. Pasu­ją zarów­no do ele­ganc­kich sty­li­za­cji jak i do t‑shirtu czy over­si­zo­we­go swe­tra. Doda­ją „tego cze­goś” zwy­kłej sty­li­za­cji – są ponad­cza­so­we i przy­cią­ga­ją wzrok. Nie waż­ne, czy mniej­sze, gra­we­ro­wa­ne lub te…

Więcej
Wywiady

NOII - Wywiad z twórczynią biżuterii dla minimalistek

NOII to mar­ka dla napraw­dę wybred­nych mini­ma­li­stek, któ­ra ofe­ru­je świet­nej jako­ści, ory­gi­nal­ną biżu­te­rię. Z jej zało­ży­ciel­ką poroz­ma­wia­li­śmy o tren­dach, pro­wa­dze­niu wła­sne­go biz­ne­su w cza­sach zdo­mi­no­wa­nych przez skle­py sie­cio­we oraz pasji do robie­nia w życiu tego,…

Więcej
Newsroom

Nowa biżuteria od COS

Mar­ka COS zapre­zen­to­wa­ła nie­daw­no nową  kolek­cję biżu­te­rii – kom­plet skła­da­ją­cy się z kol­czy­ków, łań­cusz­ka i bran­so­let­ki. Mini­ma­li­stycz­na, ponad­cza­so­wa ale jed­no­cze­śnie nowo­cze­sna, do tego bar­dzo dobrej jako­ści – jak wszyst­kie pro­duk­ty tej mar­ki.   Tekst: VERS-24 Zdjęcia:…

Więcej
Styl życia

Christmas Gift Guide: Biżuteria Agata Bieleń

Pro­sto­ta, mini­ma­lizm i geo­me­trycz­ne for­my, to jej znak roz­po­znaw­czy, a moty­wem prze­wod­nim towa­rzy­szą­cym pro­jek­tant­ce przy two­rze­niu biżu­te­rii jest linia. Powsta­ją­ce od 6 lat kolek­cje są waria­cja­mi na jej temat – od zała­mań, trój­wy­mia­ro­wych form poprzez…

Więcej
Styl życia

Christmas Gift Guide: Biżuteria Pola Zag

Uwiel­biasz kla­sy­kę, mini­ma­lizm, a jed­no­cze­śnie geo­me­trycz­ne for­my? Zwra­casz uwa­gę na kunszt wyko­na­nia, a w biżu­te­rii szu­kasz cze­goś uni­ka­to­we­go? Z pew­no­ścią poko­chasz pro­jek­ty archi­tek­ta wnętrz, Poli Zag, któ­re będą cudow­nym pre­zen­tem pod cho­in­kę dla mamy, babci,…

Więcej
Exclusive

Biżuteria jest jak talizman. Wywiad z Anią Kruk

Ania Kruk – pro­jek­tant­ka biżu­te­rii dedy­ko­wa­nej Polkom, cenią­cym sub­tel­ność i nie­wy­mu­szo­ną for­mę. Ania smy­kał­kę do pro­wa­dze­nia biz­ne­su odzie­dzi­czy­ła w genach, bo fir­ma, któ­rą pro­wa­dzi posia­da już 200 let­nią tra­dy­cję! To per­fek­cjo­nist­ka i miło­śnicz­ka podró­ży, któ­re zain­spi­ro­wa­ły ją do wyda­nia linii AZYMUT. Zda­niem Ani biżu­te­ria niczym kom­pas sym­bo­li­zu­je szu­ka­nie wła­snej dro­gi i nie­ustan­ny roz­wój – nie­od­łącz­ny ele­ment recep­ty na sukces.

Więcej
ModaNewsroom

Letnia kampania NEUF BIJOUX made by Sebastian Cviq & Marta Kalinowska

Zmy­sło­wość i mięk­kość świa­tła prze­pla­ta­ją­ce się z ele­gan­cją i nie­zo­bo­wią­zu­ją­cym luzem. W roli głów­nej biżu­te­ryj­ne nowo­ści od Neuf Bijo­ux uję­te w kil­ku odsło­nach i dyna­micz­nie zmie­nia­ją­cych się kadrach – tego lata ta biżu­te­ria z powo­dze­niem pod­grze­je tem­pe­ra­tu­rę na pol­skich ulicach!

 

Więcej
ModaMust have

Złota zasada

Co powie­cie na połą­cze­nie szla­chet­ne­go zło­ta i pro­stych kon­struk­cji pod posta­cią mini­ma­li­stycz­nej biżu­te­rii? Dziś zupeł­nie pro­ste ozdo­by mają prze­wa­gę nad boga­to zdo­bio­ną i wyszu­ka­ną w for­mie biżu­te­rią, choć i one nie są wca­le pozba­wio­ne finezji!…

Więcej
ModaNewsroom

Prezentacja nowych kolekcji biżuterii Beller

Dzi­siaj w show­ro­omie pol­skiej mar­ki biżu­te­ryj­nej Bel­ler odby­ła się pre­zen­ta­cja nowych kolek­cji. Redak­cji VERS-24 nie mogło na niej zabrak­nąć! Jak wszyst­kie kobie­ty kocha­my bły­skot­ki. Te two­rzo­ne przez Bel­ler są nie­zwy­kle deli­kat­ne i sub­tel­ne. Choć marka…

Więcej
Styl życia

Christmas gift guide: MOOD JEWELLERY

Kocha ją każ­da kobie­ta. Pod­kre­śla natu­ral­ne pięk­no, kobie­cość, sub­tel­ność. Mowa oczy­wi­ście o deli­kat­nej biżu­te­rii. Czy ist­nie­je coś, co lepiej spraw­dzi się jako pre­zent? My nie mamy wąt­pli­wo­ści.   MOOD JEWELLERY to wyjąt­ko­wa, ręcz­nie wyko­ny­wa­na biżuteria.…

Więcej
ModaNewsroom

BOHO - nowa kolekcja marki BELLER

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we Świat mody od kil­ku sezo­nów sza­le­je na punk­cie sty­lu boho, a w tym roku kolek­cję nim inspi­ro­wa­ną do swo­jej ofer­ty wpro­wa­dza mar­ka BELLER. BOHO to biżu­te­ria łączą­ca ponad­cza­so­wą ele­gan­cję ze sty­lo­wym luzem, non­sza­lan­cją w wer­sji vintage…

Więcej
MakijażUroda

LIMITOWANA KOLEKCJA SHOUROUK DLA SEPHORA

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we   Zaska­ku­ją­ce zesta­wie­nia, nowo­cze­sne i śmia­łe połą­cze­nia kolo­rów oraz orna­men­tów – oto styl kul­to­wej mar­ki, któ­ra burzy tra­dy­cyj­ne kody jubi­ler­stwa – Sho­uro­uk. Nie­po­kor­ny duch mar­ki Sepho­ra ide­al­nie współ­gra ze świa­tem kre­owa­nym przez…

Więcej