Dziew­czy­na Neuf Bijo­ux na sezon wio­sna – lato 2016 zmie­nia się jak kame­le­on! Zmy­sło­wa i pocią­ga­ją­ca potra­fi nagle prze­mie­nić się w peł­ną luzu „rock girl”, by za moment kokie­to­wać wdzięcz­nym spoj­rze­niem lub grać wymow­ną pew­no­ścią sie­bie.

1_resize

W kobie­ce role z powo­dze­niem wcie­li­ła się gwiaz­da wie­lu kam­pa­nii pol­skich i zagra­nicz­nych marek, Anna Sako­wicz. Za obiek­ty­wem sta­nął Seba­stian Cviq, o sty­li­za­cje zadba­ła Mar­ta Kali­now­ska, a make up i hair sty­le to dzie­ło odpo­wied­nio Aga­ty Kal­bar­czyk i Emi­la Zed.

Nowa kam­pa­nia, a przede wszyst­kim nowe, świe­że wzo­ry biżu­te­rii Neuf Bijo­ux zachwy­ca­ją. Poja­wia­ją się tutaj zarów­no per­ły w roc­ko­wej odsło­nie, grun­ge­’o­we rze­mie­nie, deli­kat­ne łań­cusz­ki, jak i kul­to­we dla mar­ki kolo­ro­we chwo­ści­ki i bran­so­let­ki z nitek. Każ­da wiel­bi­ciel­ka mod­nych obec­nie czo­ke­rów bez pamię­ci zako­cha się w rze­mie­niach zakoń­czo­nych oka­za­ły­mi chwo­sta­mi – wystar­czy obwią­zać je wokół szyi niczym jedwab­ną kra­wat­kę, by let­ni look nabrał modo­we­go zacię­cia! Pro­jek­tant­ki Neuf Bijo­ux pro­po­nu­ją nosić je w nie­ba­nal­nym połą­cze­niu z … „małą cytry­no­wą”! Mod­ne w tym sezo­nie kol­czy­ki – per­ły uzu­peł­nio­ne o wiszą­ce łań­cusz­ki, tra­fią w gusta roc­ko­wych dziew­czyn. W kolek­cji poja­wi­ły się tak­że per­ło­we pier­ścion­ki! Jeśli lubisz bawić się modą, postaw na humo­ry­stycz­ne kol­czy­ki z usta­mi i cału­śnym „kiss me”. Uwiel­bia­ją­ce styl boho dziew­czy­ny będą mia­ły nie lada pro­blem, któ­re z etnicz­nych bran­so­le­tek z chwo­sta­mi wybrać. Do wybo­ru głę­bo­ki bur­gund, gołę­bia sza­rość, nude, ener­ge­tycz­ny poma­rańcz, czer­wień i tur­kus. Nowość – w tym sezo­nie bran­so­let­ki z nitek z pozła­ca­ny­mi zawiesz­ka­mi, pro­jek­tant­ki mar­ki lan­su­ją do nosze­nia na ramio­nach!

8

O urze­ka­ją­cych wzo­rach od Neuf Bijo­ux moż­na by mówić dużo, ale naj­le­piej zoba­czyć je same­mu! Wybierz biżu­te­rię dla sie­bie i ciesz się zupeł­nie nowym let­nim lookiem. Zwłasz­cza, że z Neuf Bijo­ux możesz być kim­kol­wiek chcesz!

Biżu­te­ria Neuf Bijo­ux dostęp­na jest na stro­nie inter­ne­to­wej: http://www.neufbijoux.com

2_resize 3_resize 4_resize 5_resize 6_resize 7_resize

 

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

For Vers-24, War­saw

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaMust have

MEDALIONY - biżuteryjny must have jesieni

Wszy­scy osza­le­li­śmy na ich punk­cie. Pasu­ją zarów­no do ele­ganc­kich sty­li­za­cji jak i do t‑shirtu czy over­si­zo­we­go swe­tra. Doda­ją „tego cze­goś” zwy­kłej sty­li­za­cji – są ponad­cza­so­we i przy­cią­ga­ją wzrok. Nie waż­ne, czy mniej­sze, gra­we­ro­wa­ne lub te…
Więcej
Wywiady

NOII - Wywiad z twórczynią biżuterii dla minimalistek

NOII to mar­ka dla napraw­dę wybred­nych mini­ma­li­stek, któ­ra ofe­ru­je świet­nej jako­ści, ory­gi­nal­ną biżu­te­rię. Z jej zało­ży­ciel­ką poroz­ma­wia­li­śmy o tren­dach, pro­wa­dze­niu wła­sne­go biz­ne­su w cza­sach zdo­mi­no­wa­nych przez skle­py sie­cio­we oraz pasji do robie­nia w życiu tego,…
Więcej
Newsroom

Nowa biżuteria od COS

Mar­ka COS zapre­zen­to­wa­ła nie­daw­no nową  kolek­cję biżu­te­rii – kom­plet skła­da­ją­cy się z kol­czy­ków, łań­cusz­ka i bran­so­let­ki. Mini­ma­li­stycz­na, ponad­cza­so­wa ale jed­no­cze­śnie nowo­cze­sna, do tego bar­dzo dobrej jako­ści – jak wszyst­kie pro­duk­ty tej mar­ki.   Tekst: VERS-24…
Więcej