BOHO – nowa kolekcja marki BELLER

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we

BOHO - nowa kolekcja marki BELLER

Świat mody od kil­ku sezo­nów sza­le­je na punk­cie sty­lu boho, a w tym roku kolek­cję nim inspi­ro­wa­ną do swo­jej ofer­ty wpro­wa­dza mar­ka BELLER. BOHO to biżu­te­ria łączą­ca ponad­cza­so­wą ele­gan­cję ze sty­lo­wym luzem, non­sza­lan­cją w wer­sji vin­ta­ge i nutą roman­ty­zmu. Powie­wa­ją­ce na wie­trze dłu­gie kol­czy­ki i błysz­czą­ce w słoń­cu bran­so­let­ki wyko­na­ne ręcz­nie z czter­na­sto­ka­ra­to­we­go zło­ta ocza­ru­ją każ­dą kobie­tę. Są one na tyle uni­wer­sal­ne, że moż­na je dowol­nie łączyć z inny­mi ele­men­ta­mi gar­de­ro­by. Zako­cha­ją się w nich wszyst­kie oso­by uwiel­bia­ją­ce bawić się modą.


BOHO - nowa kolekcja marki BELLER beller_boho_05
BOHO - nowa kolekcja marki BELLER

For Vers-24, War­saw

_____
Komentarze

komen­ta­rzy