ModaNewsroom

BOHO – nowa kolekcja marki BELLER

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje prasowe

BOHO - nowa kolekcja marki BELLER

Świat mody od kil­ku sezo­nów sza­le­je na punk­cie sty­lu boho, a w tym roku kolek­cję nim inspi­ro­wa­ną do swo­jej ofer­ty wpro­wa­dza mar­ka BELLER. BOHO to biżu­te­ria łączą­ca ponad­cza­so­wą ele­gan­cję ze sty­lo­wym luzem, non­sza­lan­cją w wer­sji vin­ta­ge i nutą roman­ty­zmu. Powie­wa­ją­ce na wie­trze dłu­gie kol­czy­ki i błysz­czą­ce w słoń­cu bran­so­let­ki wyko­na­ne ręcz­nie z czter­na­sto­ka­ra­to­we­go zło­ta ocza­ru­ją każ­dą kobie­tę. Są one na tyle uni­wer­sal­ne, że moż­na je dowol­nie łączyć z inny­mi ele­men­ta­mi gar­de­ro­by. Zako­cha­ją się w nich wszyst­kie oso­by uwiel­bia­ją­ce bawić się modą.


BOHO - nowa kolekcja marki BELLER beller_boho_05
BOHO - nowa kolekcja marki BELLER

For Vers-24, Warsaw

_____

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaNewsroom

Najnowsza kolekcja biżuterii Beller- Pearl 

Pol­ska, luk­su­so­wa mar­ka biżu­te­rii Bel­ler powra­ca z nową kolek­cją – Pearl, któ­ra ma być syno­ni­mem czy­sto­ści i miło­ści. Inspi­ra­cją przy jej two­rze­niu sta­ły się per­ły – te o róż­nych, nie­re­gu­lar­nych kształ­tach, bar­wach czy pocho­dze­niu. To…
Więcej
ModaNewsroom

Minimalistyczna biżuteria - poradnik where to buy

Praw­dzi­we pięk­no mie­ści się w pro­sto­cie. To dla­te­go tak bar­dzo kocha­my mini­ma­li­stycz­ną biżu­te­rię. Szla­chet­na, dys­kret­na, a jed­no­cze­śnie ele­ganc­ka i uni­wer­sal­na. Pasu­je nie­mal do wszyst­kie­go i potra­fi cudow­nie dopeł­nić cały nasz look. Prze­pięk­ne kol­czy­ki, pier­ścion­ki, bransoletki…
Więcej
ModaMust have

MEDALIONY - biżuteryjny must have jesieni

Wszy­scy osza­le­li­śmy na ich punk­cie. Pasu­ją zarów­no do ele­ganc­kich sty­li­za­cji jak i do t‑shirtu czy over­si­zo­we­go swe­tra. Doda­ją „tego cze­goś” zwy­kłej sty­li­za­cji – są ponad­cza­so­we i przy­cią­ga­ją wzrok. Nie waż­ne, czy mniej­sze, gra­we­ro­wa­ne lub te…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *