Styl życia

Christmas Gift Guide: Biżuteria Pola Zag

Uwielbiasz klasykę, minimalizm, a jednocześnie geometryczne formy? Zwracasz uwagę na kunszt wykonania, a w biżuterii szukasz czegoś unikatowego? Z pewnością pokochasz projekty architekta wnętrz, Poli Zag, które będą cudownym prezentem pod choinkę dla mamy, babci, przyjaciółki czy córki.

Biżuteria Pola Zag

Mar­ka Poli powsta­ła w 2010 r. Ręcz­nie wyko­na­ne (głów­nie z mosią­dzu i nie­rdzew­nej sta­li), deli­kat­ne bran­so­let­ki, pier­ścion­ki, naszyj­ni­ki i kol­czy­ki to połą­cze­nie pro­sto­ty i cha­rak­te­ry­stycz­nych, moder­ni­stycz­nych form, któ­re poko­cha każ­da kobie­ta nie­za­leż­nie od wie­ku, któ­ra ceni ele­gan­cję i poszu­ku­je ory­gi­nal­nej, nie­po­wta­rzal­nej a zara­zem uni­wer­sal­nej biżu­te­rii na co dzień.

Vers-24 pole­ca Pola Zag!

Biżuteria Pola Zag

Biżuteria Pola Zag

Biżuteria Pola Zag

Biżuteria Pola Zag

Biżuteria Pola Zag

Tekst/zdjęcia: Vers-24

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaMust have

MEDALIONY - biżuteryjny must have jesieni

Wszy­scy osza­le­li­śmy na ich punk­cie. Pasu­ją zarów­no do ele­ganc­kich sty­li­za­cji jak i do t‑shirtu czy over­si­zo­we­go swe­tra. Doda­ją „tego cze­goś” zwy­kłej sty­li­za­cji – są ponad­cza­so­we i przy­cią­ga­ją wzrok. Nie waż­ne, czy mniej­sze, gra­we­ro­wa­ne lub te…
Więcej
Wywiady

NOII - Wywiad z twórczynią biżuterii dla minimalistek

NOII to mar­ka dla napraw­dę wybred­nych mini­ma­li­stek, któ­ra ofe­ru­je świet­nej jako­ści, ory­gi­nal­ną biżu­te­rię. Z jej zało­ży­ciel­ką poroz­ma­wia­li­śmy o tren­dach, pro­wa­dze­niu wła­sne­go biz­ne­su w cza­sach zdo­mi­no­wa­nych przez skle­py sie­cio­we oraz pasji do robie­nia w życiu tego,…
Więcej
Newsroom

Nowa biżuteria od COS

Mar­ka COS zapre­zen­to­wa­ła nie­daw­no nową  kolek­cję biżu­te­rii – kom­plet skła­da­ją­cy się z kol­czy­ków, łań­cusz­ka i bran­so­let­ki. Mini­ma­li­stycz­na, ponad­cza­so­wa ale jed­no­cze­śnie nowo­cze­sna, do tego bar­dzo dobrej jako­ści – jak wszyst­kie pro­duk­ty tej mar­ki.   Tekst: VERS-24…
Więcej