Christmas Gift Guide: Biżuteria Agata Bieleń

Prostota, minimalizm i geometryczne formy, to jej znak rozpoznawczy, a motywem przewodnim towarzyszącym projektantce przy tworzeniu biżuterii jest linia. Powstające od 6 lat kolekcje są wariacjami na jej temat – od załamań, trójwymiarowych form poprzez surowe, proste łączenia.

Biżuteria Agata Bieleń

Aga­ta Bie­leń, bo o niej mowa, ukoń­czy­ła w 2013 roku Aka­de­mię Sztuk Pięk­nych na wydzia­le Archi­tek­tu­ry Wnętrz i Wzor­nic­twa w Pozna­niu. Ta nie­zwy­kle zdol­na dziew­czy­na, wyróż­nio­na w tym samym roku nomi­na­cją do nagro­dy Hush Selec­ted i nomi­no­wa­na przez maga­zyn ELLE w kate­go­rii naj­le­piej roku­ją­cych ludzi mody mło­de­go poko­le­nia. Sfo­to­gra­fo­wa­na przez same­go Scot­ta Schu­man­na, guru foto­gra­fii mody ulicz­nej. W czym tkwi sekret suk­ce­su biżu­te­rii Aga­ty?

Powsta­je z pasji, a uży­tecz­ność jest prio­ry­te­tem przy jej two­rze­niu. Każ­dy egzem­plarz biżu­te­rii sta­ran­nie, ręcz­nie wyko­na­ny z dba­ło­ścią o każ­dy szcze­gół, głów­nie ze sre­bra, wyso­kiej pró­by zło­ta oraz sta­li szla­chet­nej, mimo odważ­nych, geo­me­trycz­nych kształ­tów zacho­wu­je jed­no­cze­śnie deli­kat­ność i lek­kość, co jest nie­zwy­kle waż­ne przy codzien­nym nosze­niu.

Mar­ce Aga­ta Bie­leń przy­świe­ca idea pięk­na pro­sto­ty i mini­ma­li­zmu- mniej zna­czy wię­cej. Taka biżu­te­ria będzie pięk­nym pre­zen­tem pod cho­in­kę, a moż­li­wość per­so­na­li­za­cji i zło­że­nia indy­wi­du­al­ne­go zamó­wie­nia spra­wi, że obda­ro­wa­ną nią oso­bę uczy­ni ją jesz­cze bar­dziej wyjąt­ko­wą.

Vers-24 pole­ca Aga­ta Bie­leń!

naszyjnik Agata Bieleń

Biżuteria Agata Bieleń

Biżuteria Agata Bieleń

Biżuteria Agata Bieleń

oryginalna Biżuteria Agata Bieleń

Tekst/zdjęcia: Vers-24
Komentarze

komen­ta­rzy