Styl życia

Christmas gift guide: MOOD JEWELLERY

Kocha ją każda kobieta. Podkreśla naturalne piękno, kobiecość, subtelność. Mowa oczywiście o delikatnej biżuterii. Czy istnieje coś, co lepiej sprawdzi się jako prezent? My nie mamy wątpliwości.

MOOD JEWELLERY 

MOOD JEWELLERY to wyjąt­ko­wa, ręcz­nie wyko­ny­wa­na biżu­te­ria. Ich kolek­cje cha­rak­te­ry­zu­ją się mini­ma­li­zmem i ele­gan­cją, są ory­gi­nal­ne, nie­wy­mu­szo­ne, deli­kat­ne jak mgieł­ka. Sub­tel­ność deli­kat­nych kamie­ni szla­chet­nych połą­czo­nych z ele­men­ta­mi sre­bra i sre­bra zło­co­ne­go oraz zło­ta spra­wia, że biżu­te­ria, pomi­mo nie­wiel­kich roz­mia­rów, przy­cią­ga wzrok.  Każ­dy ele­ment wyko­na­ny został nie­zwy­kle sta­ran­nie, tak aby zapew­nić jak naj­wyż­szą jakość ofe­ro­wa­nych pro­duk­tów. Biżu­te­ria MOOD JEWELLERY spraw­dzi się ide­al­nie dla kobiet, któ­re poszu­ku­ją wyjąt­ko­wych dodat­ków, by pod­kre­ślić swój wła­sny styl.

Vers-24 pole­ca Mood Jewel­le­ry!

ręcznie wykonywana biżuteria mood

biżuteria mood

biżuteria mood

 

Tekst/zdjęcia: Vers-24

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
moodjewels.pl
POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaMust have

MEDALIONY - biżuteryjny must have jesieni

Wszy­scy osza­le­li­śmy na ich punk­cie. Pasu­ją zarów­no do ele­ganc­kich sty­li­za­cji jak i do t‑shirtu czy over­si­zo­we­go swe­tra. Doda­ją „tego cze­goś” zwy­kłej sty­li­za­cji – są ponad­cza­so­we i przy­cią­ga­ją wzrok. Nie waż­ne, czy mniej­sze, gra­we­ro­wa­ne lub te…
Więcej
Wywiady

NOII - Wywiad z twórczynią biżuterii dla minimalistek

NOII to mar­ka dla napraw­dę wybred­nych mini­ma­li­stek, któ­ra ofe­ru­je świet­nej jako­ści, ory­gi­nal­ną biżu­te­rię. Z jej zało­ży­ciel­ką poroz­ma­wia­li­śmy o tren­dach, pro­wa­dze­niu wła­sne­go biz­ne­su w cza­sach zdo­mi­no­wa­nych przez skle­py sie­cio­we oraz pasji do robie­nia w życiu tego,…
Więcej
Newsroom

Nowa biżuteria od COS

Mar­ka COS zapre­zen­to­wa­ła nie­daw­no nową  kolek­cję biżu­te­rii – kom­plet skła­da­ją­cy się z kol­czy­ków, łań­cusz­ka i bran­so­let­ki. Mini­ma­li­stycz­na, ponad­cza­so­wa ale jed­no­cze­śnie nowo­cze­sna, do tego bar­dzo dobrej jako­ści – jak wszyst­kie pro­duk­ty tej mar­ki.   Tekst: VERS-24…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *