BIŻUTERIA DO KWADRATU – nowości od House of Mima na sezon jesień-zima 2015

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

House_of_Mima_5

Geo­me­trycz­ne kształ­ty i regu­lar­ne for­my. Na nowy sezon mar­ka House of Mima przy­go­to­wa­ła modo­we powtó­rze­nie ze szkol­nej ław­ki. Mate­ma­tycz­ne bry­ły ukry­te w biżu­te­rii stwo­rzy­ły pro­stą i sub­tel­ną w wyra­zie kolek­cję na nacho­dzą­cą jesień.

Mar­ka House of Mima przed­sta­wia na jesień i zimę deli­kat­ną kolek­cję o nowo­cze­snym cha­rak­te­rze w bar­wach zło­ta i sre­bra. Dzię­ki geo­me­trycz­nym deta­lom i zaba­wą asy­me­trią asce­tycz­na w for­mie biżu­te­ria sta­je się inte­re­su­ją­ca i wpi­su­je się w bie­żą­ce tren­dy.

House_of_Mima_59.00pln

Wśród pro­po­zy­cji znaj­du­je się sze­ro­ki wybór bran­so­le­tek, zarów­no sze­ro­kich i nowo­cze­snych, jak i deli­kat­nych, na cien­kich łań­cusz­kach z zawiesz­ka­mi o forem­nych kształ­tach. Na szcze­gól­ną uwa­gę zasłu­gu­ją nowo­cze­sne bran­so­let­ki wykoń­czo­ne geo­me­trycz­ny­mi deta­la­mi 3D – sze­ścia­na­mi czy kula­mi.

House_of_Mima_4

Linia kol­czy­ków czer­pie este­tycz­ne inspi­ra­cje ze sty­lu wik­to­riań­skie­go. Pro­po­zy­cje zbu­do­wa­ne na geo­me­trycz­nych pod­sta­wach zdo­bią per­ło­we deta­le oraz odbi­ja­ją­ce świa­tło szkieł­ka. Mno­gość małych ele­men­tów two­rzy nie­po­wta­rzal­ne orna­men­ty, dzię­ki któ­rym biżu­te­rię wyróż­nia boga­te zdob­nic­two, a jej blask przy­ku­wa wzrok. Zauwa­żal­na w kolek­cji asy­me­tria to pro­po­zy­cja dla odważ­nych – kol­czy­ki o prze­ciw­nych sobie geo­me­trycz­nych kształ­tach i wiel­ko­ściach two­rzą intry­gu­ją­cą i nowo­cze­sną parę.

House_of_Mima_2

W kolek­cji prze­wa­ża­ją dłu­gie naszyj­ni­ki na cien­kich łań­cusz­kach. Zawiesz­ki o este­ty­ce boho – w kształ­cie kła, jaskół­ki czy z kolo­ro­wy­mi kora­li­ka­mi – zacho­wu­ją deli­kat­ny i ponad­cza­so­wy cha­rak­ter. Krót­kie cho­ke­ry to nowo­cze­sna pro­po­zy­cja na nowy sezon – asy­me­tria i geo­me­trycz­ne deta­le to ich głów­ne cechy, dzię­ki któ­rym naszyj­nik spraw­dzi się jako doda­tek do pro­stych, mini­ma­li­stycz­nych sty­li­za­cji.

House_of_Mima_105.00pln House_Of_Mima_11

For Vers-24, War­saw

_____
Komentarze

komen­ta­rzy