MakijażUroda

LIMITOWANA KOLEKCJA SHOUROUK DLA SEPHORA

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

 

kolaz-sephora

Zaska­ku­ją­ce zesta­wie­nia, nowo­cze­sne i śmia­łe połą­cze­nia kolo­rów oraz orna­men­tów – oto styl kul­to­wej mar­ki, któ­ra burzy tra­dy­cyj­ne kody jubi­ler­stwa – Sho­uro­uk. Nie­po­kor­ny duch mar­ki Sepho­ra ide­al­nie współ­gra ze świa­tem kre­owa­nym przez fran­cu­ską pro­jek­tant­kę. Współ­pra­ca obu marek zaowo­co­wa­ła powsta­niem limi­to­wa­nej kolek­cji, któ­rą znaj­dziesz w wybra­nych per­fu­me­riach Sepho­ra i skle­pie inter­ne­to­wym sephora.pl.

Bran­so­let­ka wysa­dza­na krysz­tał­ka­mi, szy­kow­ne, nasy­co­ne pig­men­ta­mi lakie­ry do paznok­ci, cały wachlarz fan­ta­zyj­nych cie­ni do powiek z chro­ma­tycz­ny­mi fala­mi, sza­leń­stwo bro­ka­tu, lawi­na krysz­tał­ków… Poznaj naelek­try­zo­wa­ną kolek­cję zawie­szo­na pomię­dzy luk­su­sem a pięk­ną fan­ta­zją.

Magicz­na biżu­te­ria
Bran­so­let­ka? Opa­ska na wło­sy? Pasek? Naszyj­nik? A może tali­zman?! Ta lśnią­ca brosz­ka peł­na kolo­rów, moco­wa­na na wstąż­ce z gro­gra­mu w odcie­niu jaskra­we­go różu, to akcent funk, któ­ry możesz dodać nie­mal do każ­de­go stro­ju!
Cena: 129 zł 

Cie­nie do powiek Color­ful Mono
Roz­iskrzo­ny dia­ment, świe­tli­sty topaz, deli­kat­ny kwar­cyt, poru­sza­ją­cy ame­tyst, zaska­ku­ją­cy różo­wy sza­fir… Dzię­ki nim, spoj­rze­niem olśnisz jak praw­dzi­wym klej­no­tem – wystar­czy kil­ka ruchów pędz­lem!
Cena: 39 zł

Biżu­te­ryj­ny róż
Pude­łecz­ko inspi­ro­wa­ne sym­bo­la­mi i cza­row­nym świa­tem kre­ator­ki. Na sam jego widok policz­ki zaró­żo­wią się z rado­ści. Skrzą­ce się krysz­tał­ki w róż­no­rod­nej tona­cji roz­świe­tlą i dopeł­nią każ­dy look.
Cena: 59 zł

Lakie­ry do paznok­ci Color Hit
Styl cary­cy i kolo­ry god­ne naj­cen­niej­szych kolek­cji jubi­ler­skich, takich paznok­ci nie spo­sób nie zauwa­żyć.
Cena: 19 zł

For Vers-24, War­saw

 

_____

WIĘCEJ:
sephora.pl
POLECAJCIE:

 

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaMust have

MEDALIONY - biżuteryjny must have jesieni

Wszy­scy osza­le­li­śmy na ich punk­cie. Pasu­ją zarów­no do ele­ganc­kich sty­li­za­cji jak i do t‑shirtu czy over­si­zo­we­go swe­tra. Doda­ją „tego cze­goś” zwy­kłej sty­li­za­cji – są ponad­cza­so­we i przy­cią­ga­ją wzrok. Nie waż­ne, czy mniej­sze, gra­we­ro­wa­ne lub te…
Więcej
Wywiady

NOII - Wywiad z twórczynią biżuterii dla minimalistek

NOII to mar­ka dla napraw­dę wybred­nych mini­ma­li­stek, któ­ra ofe­ru­je świet­nej jako­ści, ory­gi­nal­ną biżu­te­rię. Z jej zało­ży­ciel­ką poroz­ma­wia­li­śmy o tren­dach, pro­wa­dze­niu wła­sne­go biz­ne­su w cza­sach zdo­mi­no­wa­nych przez skle­py sie­cio­we oraz pasji do robie­nia w życiu tego,…
Więcej
Newsroom

Nowa biżuteria od COS

Mar­ka COS zapre­zen­to­wa­ła nie­daw­no nową  kolek­cję biżu­te­rii – kom­plet skła­da­ją­cy się z kol­czy­ków, łań­cusz­ka i bran­so­let­ki. Mini­ma­li­stycz­na, ponad­cza­so­wa ale jed­no­cze­śnie nowo­cze­sna, do tego bar­dzo dobrej jako­ści – jak wszyst­kie pro­duk­ty tej mar­ki.   Tekst: VERS-24…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *