MEDALIONY – biżuteryjny must have jesieni

Wszyscy oszaleliśmy na ich punkcie. Pasują zarówno do eleganckich stylizacji jak i do t‑shirtu czy oversizowego swetra. Dodają „tego czegoś” zwykłej stylizacji – są ponadczasowe i przyciągają wzrok. Nie ważne, czy mniejsze, grawerowane lub te z postarzanego złota – po chokerach i dużych kolczykach – medaliony, bo to o nich mowa, są biżuteryjnym must have tego sezonu.

Meda­lio­ny możesz zało­żyć w zasa­dzie do wszyst­kie­go: mniej­szy i noszo­ny tuż przy szyi z powo­dze­niem zastą­pi naszyj­nik do codzien­nej sty­li­za­cji, jed­nak doda uro­ku i poka­że Two­ją zna­jo­mość tren­dów. Jeśli jed­nak zale­ży Ci na efek­cie „wow” załóż jed­no­cze­śnie kil­ka meda­lio­nów o róż­nych dłu­go­ściach i roz­mia­rach, nawet 4–5 sztuk, pamię­taj jed­nak by wybie­rać te o jak naj­bar­dziej zbli­żo­nym kolo­rze krusz­ca oraz by pozo­sta­łe ele­men­ty Two­jej sty­li­za­cji nie odwra­ca­ły wzro­ku od biżu­te­rii. Naszym zda­niem wyglą­da­ją naj­le­piej noszo­ne do nie­wy­mu­szo­nych non­sza­lanc­kich sty­li­za­cji, skła­da­ją­cych się, na przy­kład, ze świet­nej jako­ści swe­trów, jean­sów i skó­rza­nych bot­ków.

W jakie war­to zain­we­sto­wać? Naj­le­piej te z dobrej jako­ści zło­ta, dla­te­go, że mimo iż trend ten poja­wił się nie­daw­no, wró­ży­my, że zosta­nie z nami przy­naj­mniej na kil­ka sezo­nów. War­to wybrać tak­że mini­ma­li­stycz­ny model by paso­wał do wie­lu sty­li­za­cji. Nam szcze­gól­nie przy­pa­dły do gustu pro­po­zy­cje La Marqu­eu­se, któ­ry ma wie­le róż­ne­go rodza­ju biżu­te­rii w swo­jej ofer­cie. Nie­daw­no świę­to­wa­li otwar­cie swo­je­go sta­cjo­nar­ne­go buti­ku w Domu Mody Klif.  Sprawdź­cie nasz wybór!
Komentarze

komen­ta­rzy