ModaMust have

MEDALIONY – biżuteryjny must have jesieni

Wszyscy oszaleliśmy na ich punkcie. Pasują zarówno do eleganckich stylizacji jak i do t‑shirtu czy oversizowego swetra. Dodają „tego czegoś” zwykłej stylizacji – są ponadczasowe i przyciągają wzrok. Nie ważne, czy mniejsze, grawerowane lub te z postarzanego złota – po chokerach i dużych kolczykach – medaliony, bo to o nich mowa, są biżuteryjnym must have tego sezonu.

Meda­lio­ny możesz zało­żyć w zasa­dzie do wszyst­kie­go: mniej­szy i noszo­ny tuż przy szyi z powo­dze­niem zastą­pi naszyj­nik do codzien­nej sty­li­za­cji, jed­nak doda uro­ku i poka­że Two­ją zna­jo­mość tren­dów. Jeśli jed­nak zale­ży Ci na efek­cie „wow” załóż jed­no­cze­śnie kil­ka meda­lio­nów o róż­nych dłu­go­ściach i roz­mia­rach, nawet 4–5 sztuk, pamię­taj jed­nak by wybie­rać te o jak naj­bar­dziej zbli­żo­nym kolo­rze krusz­ca oraz by pozo­sta­łe ele­men­ty Two­jej sty­li­za­cji nie odwra­ca­ły wzro­ku od biżu­te­rii. Naszym zda­niem wyglą­da­ją naj­le­piej noszo­ne do nie­wy­mu­szo­nych non­sza­lanc­kich sty­li­za­cji, skła­da­ją­cych się, na przy­kład, ze świet­nej jako­ści swe­trów, jean­sów i skó­rza­nych botków. 

W jakie war­to zain­we­sto­wać? Naj­le­piej te z dobrej jako­ści zło­ta, dla­te­go, że mimo iż trend ten poja­wił się nie­daw­no, wró­ży­my, że zosta­nie z nami przy­naj­mniej na kil­ka sezo­nów. War­to wybrać tak­że mini­ma­li­stycz­ny model by paso­wał do wie­lu sty­li­za­cji. Nam szcze­gól­nie przy­pa­dły do gustu pro­po­zy­cje La Marqu­eu­se, któ­ry ma wie­le róż­ne­go rodza­ju biżu­te­rii w swo­jej ofer­cie. Nie­daw­no świę­to­wa­li otwar­cie swo­je­go sta­cjo­nar­ne­go buti­ku w Domu Mody Klif.  Sprawdź­cie nasz wybór!

Komentarze

komentarzy

Related posts
Wywiady

NOII - Wywiad z twórczynią biżuterii dla minimalistek

NOII to mar­ka dla napraw­dę wybred­nych mini­ma­li­stek, któ­ra ofe­ru­je świet­nej jako­ści, ory­gi­nal­ną biżu­te­rię. Z jej zało­ży­ciel­ką poroz­ma­wia­li­śmy o tren­dach, pro­wa­dze­niu wła­sne­go biz­ne­su w cza­sach zdo­mi­no­wa­nych przez skle­py sie­cio­we oraz pasji do robie­nia w życiu tego,…
Więcej
Newsroom

Nowa biżuteria od COS

Mar­ka COS zapre­zen­to­wa­ła nie­daw­no nową  kolek­cję biżu­te­rii – kom­plet skła­da­ją­cy się z kol­czy­ków, łań­cusz­ka i bran­so­let­ki. Mini­ma­li­stycz­na, ponad­cza­so­wa ale jed­no­cze­śnie nowo­cze­sna, do tego bar­dzo dobrej jako­ści – jak wszyst­kie pro­duk­ty tej mar­ki.   Tekst: VERS-24 Zdjęcia:…
Więcej
Styl życia

Christmas Gift Guide: Biżuteria Agata Bieleń

Pro­sto­ta, mini­ma­lizm i geo­me­trycz­ne for­my, to jej znak roz­po­znaw­czy, a moty­wem prze­wod­nim towa­rzy­szą­cym pro­jek­tant­ce przy two­rze­niu biżu­te­rii jest linia. Powsta­ją­ce od 6 lat kolek­cje są waria­cja­mi na jej temat – od zała­mań, trój­wy­mia­ro­wych form poprzez…
Więcej