Christmas gifts guide!

Tekst/zdjęcia: Vers-24

Cały gru­dzień prze­szu­ki­wa­li­śmy dla Was prze­róż­ne stro­ny inter­ne­to­we i ofer­ty pol­skich marek, by zapre­zen­to­wać Wam naj­cie­kaw­sze, naj­bar­dziej sty­lo­we i ory­gi­nal­ne pomy­sły na pre­zen­ty bożo­na­ro­dze­nio­we dla naj­bliż­szych. Teraz, kie­dy do Gwiazd­ki pozo­sta­ło już tyl­ko kil­ka dni, posta­no­wi­li­śmy zebrać je wszyst­kie w jed­nym miej­scu tak, by Ci z Was, któ­rzy jesz­cze nie zro­bi­li przed­świą­tecz­nych zaku­pów, mogli z łatwo­ścią wyszu­kać cze­goś, co ich zain­te­re­su­je.

02m

Kosme­ty­ki Bikor

06m

Kosme­tycz­ki ECID

01m

Toreb­ki ANACOMITO

03m

Skó­rza­ne akce­so­ria MAKO

04m

Biżu­te­ria MOOD

04m

Kosme­ty­ki IOSSI

06m

Bie­li­zna PERILLA

09m

WORKI THAT WAY

04m

Por­ce­la­na For.rest

06m

Kosme­ty­ki INSIGHT

04m

Kosme­ty­ki Make Me Bio

01m

KOSMETYKI CLOCHEE

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
JAK NOSIĆ DZWONY?
„DZIEŃ Z…” – AGNESA ADAMCZAK ZAŁOŻYCIELKA BLOGA PODSZEWKA
MIŁOŚĆ NA ZAKRĘCIE. 6 ZNAKÓW, ŻE TO KONIEC
HELMUT NEWTON I KOBIETY
KSIĄŻKI, KTÓRE TRZEBA ZNAĆ (I PRZECZYTAĆ)Komentarze

komen­ta­rzy