Styl życia

Christmas gifts guide!

Cały gru­dzień prze­szu­ki­wa­li­śmy dla Was prze­róż­ne stro­ny inter­ne­to­we i ofer­ty pol­skich marek, by zapre­zen­to­wać Wam naj­cie­kaw­sze, naj­bar­dziej sty­lo­we i ory­gi­nal­ne pomy­sły na pre­zen­ty bożo­na­ro­dze­nio­we dla naj­bliż­szych. Teraz, kie­dy do Gwiazd­ki pozo­sta­ło już tyl­ko kil­ka dni,…

Więcej
Styl życia

Christmas Gift guide: worki THAT WAY

Pre­zen­ty pre­zen­ta­mi, ale zapa­ko­wa­nie ich jest rów­nie waż­ne, co zawar­tość same­go upo­min­ku. Tym razem pre­zen­tu­je­my Wam świet­ny pomysł, jak pro­sto i efek­tow­nie może­cie przy­ozdo­bić opa­ko­wa­niem bożo­na­ro­dze­nio­we podar­ki przy­go­to­wa­ne dla rodzi­ny i przy­ja­ciół. Z pomo­cą przyj­dą Wam…

Więcej