Styl życia

Christmas gifts guide!

Cały gru­dzień prze­szu­ki­wa­li­śmy dla Was prze­róż­ne stro­ny inter­ne­to­we i ofer­ty pol­skich marek, by zapre­zen­to­wać Wam naj­cie­kaw­sze, naj­bar­dziej sty­lo­we i ory­gi­nal­ne pomy­sły na pre­zen­ty bożo­na­ro­dze­nio­we dla naj­bliż­szych. Teraz, kie­dy do Gwiazd­ki pozo­sta­ło już tyl­ko kil­ka dni,…

Więcej
Styl życia

Christmas Gift Guide: kosmetyki CLOCHEE

 „Clo­che”, z fran­cu­skie­go „dzwon, dzwo­nek”, to kolej­na pol­ska mar­ka ofe­ru­ją­ca natu­ral­ne, orga­nicz­ne kosme­ty­ki. W czym tkwi siła Clo­chee? Przede wszyst­kim w dosko­na­łej jako­ści pro­duk­tów i eko­lo­gicz­nym podej­ściu do świa­ta. Kosme­ty­ki te przy­pad­ną do gustu nawet…

Więcej