Styl życia

Christmas gifts guide!

Cały gru­dzień prze­szu­ki­wa­li­śmy dla Was prze­róż­ne stro­ny inter­ne­to­we i ofer­ty pol­skich marek, by zapre­zen­to­wać Wam naj­cie­kaw­sze, naj­bar­dziej sty­lo­we i ory­gi­nal­ne pomy­sły na pre­zen­ty bożo­na­ro­dze­nio­we dla naj­bliż­szych. Teraz, kie­dy do Gwiazd­ki pozo­sta­ło już tyl­ko kil­ka dni,…

Więcej
Styl życia

Christmas Gift Guide: kosmetyki Make me Bio

Make Me Bio to praw­dzi­wa pereł­ka wśród rodzi­mych marek pro­du­ku­ją­cych natu­ral­ne kosme­ty­ki pie­lę­gna­cyj­ne. To pro­duk­ty otrzy­my­wa­ne jedy­nie ze skład­ni­ków pocho­dze­nia natu­ral­ne­go, w ich skła­dzie znaj­dzie­my przede wszyst­kim czy­ste eks­trak­ty roślin­ne, zio­ło­we i olej­ki ete­rycz­ne. Dzię­ki…

Więcej