ModaMust have

MAKO – kolekcja jesień-zima 2019/2020

Nowa kolekcja MAKO inspirowana jest ulicami Paryża – miękkie formy torebek, zadziorne botki czy urocze mini-kuferki to subtelny flirt marki ze stylem retro. W kolekcji poza ponadczasową czernią i modną na wybiegach bielą pojawia się też po raz pierwszy czekoladowy odcień brązu. MAKO, jak co sezon, stawia na mocne, charakterystyczne printy i faktury, które nadają projektom zadziornego charakteru. 

MAKO - kolekcja jesień-zima 2019/2020

W kolek­cji ponow­nie poja­wią się best­sel­le­ry z poprzed­nie­go sezo­nu, na któ­re nadal trze­ba zapi­sy­wać się na listę ocze­ku­ją­cych: sek­sow­ne ner­ki, w wie­lu kolo­rach, oraz wytło­czo­ne w skó­rę węża, tym razem m.in. we wzo­rzy­ste paski oraz bot­ki w cha­rak­te­ry­stycz­ny wzór w kro­wie łaty, w nie­któ­rych mode­lach dodat­ko­wo ozdo­bio­ne poły­sku­ją­cy­mi dże­ta­mi. Nowo­ścią są akce­so­ria, wcze­śniej nie­do­stęp­ne w ofer­cie MAKO – skó­rza­ne opa­ski na wło­sy, paski ze zdo­bio­ny­mi klam­ra­mi oraz gum­ki typu scrun­chies.

Mar­ka nadal trzy­ma się swo­ich korze­ni nie tyl­ko w dopra­co­wa­nych for­mach, ale też w dba­ło­ści o per­fek­cyj­ną jakość wyko­na­nia – każ­dy pro­jekt bazu­je na mięk­ko­ści natu­ral­nej, wło­skiej skó­ry z cha­rak­te­ry­stycz­nym suro­wym wykoń­cze­niem – zna­kiem fir­mo­wym MAKO. W wyse­lek­cjo­no­wa­nych manu­fak­tu­rach w Pol­sce, Hisz­pa­nii, Por­tu­ga­lii i we Wło­szech mar­ka szy­je swo­je pro­jek­ty butów i tore­bek. 

Pro­jek­ty MAKO noszą m.in. Maf­fa­shion, Mał­go­rza­ta Kożu­chow­ska, Kamil­la Baar, Kasia Warn­ke, Doro­ta Wil­liams, Lara Ges­sler i Julia Wie­nia­wa. „Popu­lar­ność ostat­niej kolek­cji prze­szła nasze naj­śmiel­sze ocze­ki­wa­nia. Na nasze kow­boj­ki pro­wa­dzi­my obec­nie listy ocze­ku­ją­cych.” – mówi Anna Sękow­ska, zało­ży­ciel­ka mar­ki. Już teraz dodat­ki MAKO moż­na kupić nie tyl­ko w naszym kra­ju, ale tak­że za gra­ni­cą, w buti­kach w Ber­li­nie, Hel­sin­kach, Mona­chium, Stut­t­gar­cie, Kopen­ha­dze i Amsterdamie.

Nowa kolek­cja jest w sprze­da­ży od 15 listo­pa­da, dostęp­na zarów­no w buti­ku on-line na www.mako-store.pl oraz w kli­ma­tycz­nym ate­lier MAKO, któ­re mie­ści się na ostat­nim pię­trze pięk­nej kamie­ni­cy przy uli­cy Moko­tow­skiej 51/53 w Warszawie.

Nową kolek­cję pro­mu­je kam­pa­nia autor­stwa Mate­usza Ste­fa­now­skie­go. Sty­li­za­cją sesji zaję­ła się ponow­nie influ­en­cer­ka Oli­via Kijo.

MAKO - kolekcja jesień-zima 2019/2020 MAKO - kolekcja jesień-zima 2019/2020

MAKO - kolekcja jesień-zima 2019/2020

torebki MAKO torebki MAKO torebki MAKO torebki MAKO torebki MAKO polska marka MAKO

Cre­dits:

Zdję­cia: Mate­usz Stefanowski

Model­ka: Gre­ta Haj­wos / AS Management

Sty­li­za­cja: Oli­via Kijo

Make up & wło­sy: Ane­ta Kostrzewa

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaNewsroom

Top 5 kampanii polskich marek na sezon wiosna/lato 2016

Choć za oknem wciąż bra­ku­je inten­syw­nych barw i zapa­chów budzą­cej się natu­ry, w powie­trzu od jakie­goś cza­su już wiszą gorą­ce uczu­cia wraz nową ener­gią nad­cho­dzą­ce­go sezo­nu. Masz ocho­tę poczuć rześ­ki powiew świe­żo­ści i aro­mat wiosny?…
Więcej
Styl życia

Christmas gifts guide!

Cały gru­dzień prze­szu­ki­wa­li­śmy dla Was prze­róż­ne stro­ny inter­ne­to­we i ofer­ty pol­skich marek, by zapre­zen­to­wać Wam naj­cie­kaw­sze, naj­bar­dziej sty­lo­we i ory­gi­nal­ne pomy­sły na pre­zen­ty bożo­na­ro­dze­nio­we dla naj­bliż­szych. Teraz, kie­dy do Gwiazd­ki pozo­sta­ło już tyl­ko kil­ka dni,…
Więcej
ModaMust have

Pomysł na prezent: MAKO, skórzane akcesoria dla najbardziej wymagających

Jeże­li nadal zasta­na­wiasz się nad pomy­słem na pre­zent pod cho­in­kę, to mamy dla Cie­bie kolej­ną cie­ka­wą pro­po­zy­cję. Mowa o skó­rza­nych, świet­nych jako­ścio­wo akce­so­riach od MAKO.
Więcej