Uroda

Szybka metamorfoza z JOICO

Przez cały czer­wiec na pro­fi­lu mar­ki JOICO Pol­ska trwał kon­kurs Postaw na kolor z JOICO, któ­ry zwią­za­ny był z wpro­wa­dze­niem licz­nych nowo­ści w zakre­sie kolo­ry­za­cji oraz pie­lę­gna­cji wło­sów far­bo­wa­nych. Nagro­dą głów­ną w kon­kur­sie była meta­mor­fo­za…

Więcej
Styl życia

Christmas gifts guide!

Cały gru­dzień prze­szu­ki­wa­li­śmy dla Was prze­róż­ne stro­ny inter­ne­to­we i ofer­ty pol­skich marek, by zapre­zen­to­wać Wam naj­cie­kaw­sze, naj­bar­dziej sty­lo­we i ory­gi­nal­ne pomy­sły na pre­zen­ty bożo­na­ro­dze­nio­we dla naj­bliż­szych. Teraz, kie­dy do Gwiazd­ki pozo­sta­ło już tyl­ko kil­ka dni,…

Więcej
Uroda

CHRISTMAS GIFT GUIDE: KOSMETYKI BIKOR

Tekst/zdjęcia: Vers-24 Do Świąt Boże­go Naro­dze­nia zosta­ło już tyl­ko kil­ka dni. Jeśli nadal poszu­ku­je­cie pomy­słów na pre­zen­ty pod cho­in­kę, mamy dla Was kolej­ną pro­po­zy­cję. Mowa o kosme­ty­kach do maki­ja­żu pol­skiej mar­ki BIKOR. Dzię­ki naj­wyż­szej jako­ści skład­ni­kom,…

Więcej