Styl życia

Christmas gifts guide!

Cały gru­dzień prze­szu­ki­wa­li­śmy dla Was prze­róż­ne stro­ny inter­ne­to­we i ofer­ty pol­skich marek, by zapre­zen­to­wać Wam naj­cie­kaw­sze, naj­bar­dziej sty­lo­we i ory­gi­nal­ne pomy­sły na pre­zen­ty bożo­na­ro­dze­nio­we dla naj­bliż­szych. Teraz, kie­dy do Gwiazd­ki pozo­sta­ło już tyl­ko kil­ka dni,…

Więcej
Styl życia

Christmas Gift Guide: skórzane akcesoria ECID

Jeste­ście zwo­len­nicz­ka­mi obda­ro­wy­wa­nia bli­skich prak­tycz­ny­mi pre­zen­ta­mi? W naszym prze­wod­ni­ku po bożo­na­ro­dze­nio­wych poda­run­kach przed­sta­wia­my Wam mar­kę ECID i ich pięk­ne, skó­rza­ne akce­so­ria. Każ­da kobie­ta ma tysią­ce kosme­ty­ków, ele­ganc­ka kosme­tycz­ka do ich prze­cho­wy­wa­nia z pew­no­ścią przy­da się…

Więcej