Styl życia

Christmas gifts guide!

Cały gru­dzień prze­szu­ki­wa­li­śmy dla Was prze­róż­ne stro­ny inter­ne­to­we i ofer­ty pol­skich marek, by zapre­zen­to­wać Wam naj­cie­kaw­sze, naj­bar­dziej sty­lo­we i ory­gi­nal­ne pomy­sły na pre­zen­ty bożo­na­ro­dze­nio­we dla naj­bliż­szych. Teraz, kie­dy do Gwiazd­ki pozo­sta­ło już tyl­ko kil­ka dni,…

Więcej
Styl życia

CHRISTMAS GIFT GUIDE: grafiki MM House Design

Gru­dzień za pasem, do Świąt Boże­go Naro­dze­nia z każ­dym dniem coraz bli­żej. Zespół VERS-24 pra­gnie towa­rzy­szyć Wam w cza­sie świą­tecz­nych przy­go­to­wań, dla­te­go pre­zen­tu­je­my kolej­ną odsło­nę nasze­go „Chi­st­mas Gift Guide”. Tym razem coś dla wiel­bi­cie­li desi­gnu…

Więcej