Styl życia

Christmas gifts guide!

Cały gru­dzień prze­szu­ki­wa­li­śmy dla Was prze­róż­ne stro­ny inter­ne­to­we i ofer­ty pol­skich marek, by zapre­zen­to­wać Wam naj­cie­kaw­sze, naj­bar­dziej sty­lo­we i ory­gi­nal­ne pomy­sły na pre­zen­ty bożo­na­ro­dze­nio­we dla naj­bliż­szych. Teraz, kie­dy do Gwiazd­ki pozo­sta­ło już tyl­ko kil­ka dni,…

Więcej
Styl życia

Christmas gift guide: kosmetyki Ministerstwo Dobrego Mydła

Dro­dzy Czy­tel­ni­cy, przed­sta­wia­my Wam kolej­ną pro­po­zy­cję  na bożo­na­ro­dze­nio­we pre­zen­ty dla naj­bliż­szych. Mowa o robio­nych wła­sno­ręcz­nie, nie­po­wta­rzal­nych mydłach z natu­ral­nych skład­ni­ków, pro­du­ko­wa­nych przez Mini­ster­stwo Dobre­go Mydła. Mini­ster­stwo Dobre­go Mydła to mała, rodzin­na manu­fak­tu­ra mydlar­ska, zało­żo­na przez dwie…

Więcej