Styl życia

Christmas gifts guide!

Cały gru­dzień prze­szu­ki­wa­li­śmy dla Was prze­róż­ne stro­ny inter­ne­to­we i ofer­ty pol­skich marek, by zapre­zen­to­wać Wam naj­cie­kaw­sze, naj­bar­dziej sty­lo­we i ory­gi­nal­ne pomy­sły na pre­zen­ty bożo­na­ro­dze­nio­we dla naj­bliż­szych. Teraz, kie­dy do Gwiazd­ki pozo­sta­ło już tyl­ko kil­ka dni,…

Więcej
Styl życia

Christmas gift guide: MOOD JEWELLERY

Kocha ją każ­da kobie­ta. Pod­kre­śla natu­ral­ne pięk­no, kobie­cość, sub­tel­ność. Mowa oczy­wi­ście o deli­kat­nej biżu­te­rii. Czy ist­nie­je coś, co lepiej spraw­dzi się jako pre­zent? My nie mamy wąt­pli­wo­ści.   MOOD JEWELLERY to wyjąt­ko­wa, ręcz­nie wyko­ny­wa­na biżu­te­ria.…

Więcej