ModaMust have

Gdzie znaleźć perfekcyjną małą czarną?

O tym jak kla­sycz­na i nie­zbęd­na jest mała czar­na w każ­dej kobie­cej sza­fie niko­mu chy­ba przy­po­mi­nać nie trze­ba. Nie­za­stą­pio­na w każ­dej sytu­acji, nie raz rato­wa­ła nasze wyj­ścio­we sty­li­za­cje. To wła­śnie dzię­ki Coco Cha­nel i jej…

Więcej
ModaMust have

Ubrania i dodatki  na Święta i Sylwestra od polskich marek

Pol­ska moda ma się coraz lepiej, dla­te­go czę­sto zachę­ca­my Was do poszu­ki­wa­nia ubrań i dodat­ków  u rodzi­mych pro­jek­tan­tów. Spe­cjal­nie dla Was zro­bi­li­śmy prze­gląd zimo­wych kolek­cji i wybra­li­śmy 10 pro­po­zy­cji, któ­re świet­nie spraw­dzą się w świąteczno-sylwestrowych…

Więcej
ModaMust have

CAMMY - 5 MUST HAVE

Cam­my, czy­li Kami­la, któ­ra pro­wa­dzi swój blog od ponad 7 lat.  Jest psy­cho­lo­giem, moda to dla niej codzien­ność ale i spo­sób wyra­ża­nia sie­bie. Jest sen­su­al­na i roman­tycz­na.  Dosko­na­le wypra­co­wa­ła swo­ją oso­bi­stą este­ty­kę zdjęć a każdy…

Więcej
ModaMust have

Kolekcja DUO od ANIA KRUK

Nowa kolek­cja mar­ki ANIA KRUK zachwy­ca szla­chet­no­ścią kamie­ni natu­ral­nych i cha­rak­te­ry­stycz­nym desi­gnem. Z jed­nej stro­ny paste­lo­wa, deli­kat­na i bar­dzo dziew­czę­ca, opra­wio­na w pozła­ca­ne sre­bro. Z dru­giej stro­ny srebr­na, moc­niej­sza i bar­dziej cha­rak­ter­na. Jest to kolekcja…

Więcej
ModaMust have

5 MUST HAVE – MAJA KUBACZYK

Maja Kuba­czyk, zało­ży­ciel­ka blo­ga Red Bow, opo­wie­dzia­ła nam o 5 rze­czach, któ­re poko­cha­ła w tym sezo­nie.   Bor­do­wy golf – w tym  sezo­nie sta­wiam na kolor bor­do­wy! Bar­dzo faj­nie kom­po­nu­je się z nie­mal wszyst­ki­mi innymi…

Więcej
ModaMust have

5 MUST HAVE - AGNIESZKA SOŁOŃ

Agniesz­ka Sołoń to jed­na z naj­bar­dziej sty­lo­wych blo­ge­rek w kra­ju. Uwiel­bia­my pod­glą­dać jej codzien­ne sty­li­za­cje i inspi­ro­wać się wysma­ko­wa­ny­mi zdję­cia­mi, któ­re ser­wu­je na swo­im pro­fi­lu na Insta­gra­mie. Pod­py­ta­li­śmy Agniesz­kę o jej must have na ten…

Więcej
ModaMust have

CAJMEL - 5 MUST HAVE NA JESIEŃ

Caj­mel – jed­na z naj­po­pu­lar­niej­szych pol­skich blo­ge­rek modo­wych, rów­nież  jed­na z tych z naj­dłuż­szych sta­żem. Jej styl jest mini­ma­li­stycz­ny, kla­sycz­ny, z nutą roman­ty­zmu. Waż­na jest dla niej jakość ubrań ale i uni­kal­ność, dla­te­go czę­sto kupu­je w…

Więcej
ModaMust have

5 must have na jesień - Agnesa Adamczak

Agne­sa Adam­czak – modo­wa i uro­do­wa influ­en­cer­ka, któ­ra swój blog pro­wa­dzi już 10 lat, będąc tym samym  jed­ną z pierw­szych blo­ge­rek modo­wych.  W tym cza­sie jej styl ewo­lu­ował, jed­nak nie­zmien­nie Agne­sa pozo­sta­je w zgo­dzie z…

Więcej
ModaMust have

MEDALIONY - biżuteryjny must have jesieni

Wszy­scy osza­le­li­śmy na ich punk­cie. Pasu­ją zarów­no do ele­ganc­kich sty­li­za­cji jak i do t‑shirtu czy over­si­zo­we­go swe­tra. Doda­ją „tego cze­goś” zwy­kłej sty­li­za­cji – są ponad­cza­so­we i przy­cią­ga­ją wzrok. Nie waż­ne, czy mniej­sze, gra­we­ro­wa­ne lub te…

Więcej
ModaMust have

JDFASHIONFREAK - 5 must have na jesień

JDFASHIONFREAK – pro­fe­sjo­na­list­ka w każ­dym calu, jej blog i insta­gram są bar­dzo spój­ne a wszyst­kie zdję­cia – w peł­ni pro­fe­sjo­nal­ne. Jej styl jest kla­sycz­ny, lek­ko roman­tycz­ny. Lubi włą­czać do swo­ich sty­li­za­cji kolor. Spe­cjal­nie dla czytelników…

Więcej
ModaMust haveNewsroom

CHYLAK - KOLEKCJA 05

Naj­pięk­niej­sze, ręcz­nie wyko­na­ne tor­by, któ­re zasłu­gu­ją na mia­no pol­skich it-bag. Chy­lak to mar­ka, któ­ra powsta­ła w 2014 i któ­rej dome­ną są przede wszyst­kim skó­rza­ne toreb­ki ale i akce­so­ria, stwo­rzo­na przez absol­went­kę histo­rii sztu­ki któ­ra doświadczenie…

Więcej
ModaMust have

10 t-shirtów, które chcemy mieć w tym sezonie

Wybrać odpo­wied­ni t‑shirt wca­le nie jest łatwo. Dla­te­go dla Was prze­szu­ka­ły­śmy naj­now­sze kolek­cje zna­nych marek, aby zna­leźć 10 naj­lep­szych mode­li, któ­re chcia­ły­by­śmy mieć w swo­jej sza­fie.   ROHEARTE T‑SHIRT, RODARTE Rodar­te to pocho­dzą­ca z Ameryki…

Więcej
ModaMust have

5 MUST HAVE NA JESIEŃ - @marionawarda

Mario­na War­da – influ­en­cer­ka i fashion blog­ger. W inter­ne­cie nie­co tajem­ni­cza, rzad­ko poka­zu­je swo­ją twarz pre­zen­tu­jąc sty­li­za­cje, oso­bi­ście nie­sa­mo­wi­cie sym­pa­tycz­na. Sku­pia się na deta­lach i pra­wie zawsze sta­wia na war­stwo­wy look. Poznaj­cie jej 5 MUST…

Więcej