ModaMust have

CAJMEL – 5 MUST HAVE NA JESIEŃ

Cajmel – jedna z najpopularniejszych polskich blogerek modowych, również  jedna z tych z najdłuższych stażem. Jej styl jest minimalistyczny, klasyczny, z nutą romantyzmu. Ważna jest dla niej jakość ubrań ale i unikalność, dlatego często kupuje w second handach. Zobaczcie jakie 5 must have wybrała Karolina na ten sezon!

 

1. Dłu­gi, ciem­ny weł­nia­ny płaszcz – o ile uwiel­biam beżo­we i kar­me­lo­we kolo­ry na zimo­wych płasz­czach, tak w tym sezo­nie uko­cha­łam sobie ciem­ne okry­cia wierzch­nie. Moim zde­cy­do­wa­nym nume­rem jeden jest dłu­gi, wią­za­ny płaszcz COS, z któ­rym się nie roz­sta­ję. Jed­nak ostat­nio nie potra­fię prze­stać myśleć o wspa­nia­łym, weł­nia­nym płasz­czu kro­ju typo­we­go tren­cza mar­ki ARKET.

2. Weł­nia­ny golf – Uwiel­biam sza­li­ki i zimą bar­dzo rzad­ko się z nimi roz­sta­ję. Nato­miast w cie­plej­sze dni lubię posta­wić na połą­cze­nie golf + płaszcz z sze­ro­ki­mi kla­pa­mi. W takiej sytu­acji, kie­dy szko­da nam przy­kry­wać pięk­ną górę płasz­cza wiel­kim sza­lem, ide­al­nie spraw­dzi się weł­nia­ny golf. Moim  ulu­bio­nym  ostat­nio jest kla­sycz­ny, nie­co over­si­zo­wy, weł­nia­ny golf w odcie­niu cie­płe­go beżu.

3. Jean­sy z pro­stą nogaw­ką – naj­le­piej nie­co obcię­te – tak, by odsła­nia­ły przy­le­ga­ją­cą cho­lew­kę bot­ków. Ja, moją ide­al­ną parę w odcie­niu czar­nych spra­nych jean­sów, wyszpe­ra­łam w second-han­dzie, teraz czas na kla­sycz­ny nie­bie­ski denim.

4. Toreb­ka z kro­ko­dy­lej skó­ry – naj­le­piej w odcie­niu głę­bo­kie­go brą­zu lub bor­do. Moimi fawo­ry­ta­mi są toreb­ki Zofii Chy­lak i mała toreb­ka z dłu­gim paskiem od Mole­hill.

5. Bot­ki na niskiej szpil­ce – w zasa­dzie to mój must have już od zeszłej jesie­ni. Nie dość, że wysmu­kla­ją syl­wet­kę, to napraw­dę da się w nich cho­dzić! Niskie obca­sy to jed­nak wspa­nia­ły wyna­la­zek 😉

Tekst: Karo­li­na Ościk / VERS-24

Komentarze

komen­ta­rzy