ModaMust have

5 MUST HAVE – AGNIESZKA SOŁOŃ

Agnieszka Sołoń to jedna z najbardziej stylowych blogerek w kraju. Uwielbiamy podglądać jej codzienne stylizacje i inspirować się wysmakowanymi zdjęciami, które serwuje na swoim profilu na Instagramie. Podpytaliśmy Agnieszkę o jej must have na ten sezon. Koniecznie przeczytajcie, czego nie może zabraknąć w jej garderobie.

AGNIESZKA SOŁOŃ

futro, bot­ki, spodnie, swe­ter, bie­li­zna

Różo­we futro – uwiel­biam kla­sycz­ne płasz­cze i sto­no­wa­ne kolo­ry jed­nak w tym sezo­nie zako­cha­łam się krót­kim futrze pol­skiej mar­ki Phi­lo. Jest cie­płe i nie­zwy­kle sty­lo­we. Dla mnie to połą­cze­nie ide­al­ne. 

Winy­lo­we spodnie – czar­ne spodnie to kla­sy­ka mojej gar­de­ro­by, ale poły­sku­ją­ca tka­ni­na świet­nie kom­po­nu­je się z cie­pły­mi swe­tra­mi, blu­za­mi czy swe­tra­mi, dla­te­go teraz chęt­nie je noszę. 

Bot­ki z dopa­so­wa­ną cho­lew­ką – naj­le­piej czar­ne z ela­stycz­nej tka­ni­ny. Świet­nie wydłu­ża­ją nogi i przy­zna­ję, że tej jesien­ni mogła­bym nosić je nie­mal do każ­dej sty­li­za­cji. 

Kame­lo­wy swe­ter – tak napraw­dę jest to mój must have każ­dej jesie­ni i zimy. Waż­ne by był cie­pły oraz z wyso­kiej jako­ści weł­ny, wów­czas wystar­czy na dłu­żej niż jeden sezon. Swo­je ulu­bio­ne – kasz­mi­ro­we – wyszu­ku­je w second han­dach. 

Wygod­na koron­ko­wa bie­li­zna – to cze­go nie widać w sty­li­za­cjach naj­czę­ściej ma klu­czo­we zna­cze­nie by dobrze się czuć a tym samym dobrze wyglą­dać. Kie­dy wkła­dam cie­pły weł­nia­ny swe­ter uwiel­biam połą­czyć go z koron­ko­wą bie­li­zną. Jestem abso­lut­ną fan­ką mar­ki Peril­la. 

 

Tekst:  Agniesz­ka Sołoń / Vers-24

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaMust have

5 MUST HAVE – MAJA KUBACZYK

Maja Kuba­czyk, zało­ży­ciel­ka blo­ga Red Bow, opo­wie­dzia­ła nam o 5 rze­czach, któ­re poko­cha­ła w tym sezo­nie.   Bor­do­wy golf – w tym  sezo­nie sta­wiam na kolor bor­do­wy! Bar­dzo faj­nie kom­po­nu­je się z nie­mal wszyst­ki­mi inny­mi…
Więcej
ModaNewsroom

Cotton Essentials by MOYE

Zna­kiem roz­po­znaw­czym MOYE są mini­ma­li­stycz­ne for­my oraz szla­chet­ne i uni­ka­to­we mate­ria­ły. Debiu­tanc­ka kolek­cja mar­ki oka­za­ła się suk­ce­sem. Nie spo­czy­wa­jąc jed­nak na lau­rach, szyb­ko pre­zen­tu­je nowe mode­le w swo­im port­fo­lio. Pre­cy­zyj­nie tka­na, nie­zwy­kle mięk­ka i gład­ka…
Więcej
ModaTrendy

Ciepłe bluzy na jesień

 Jeśli wyda­je ci się, że blu­zy są zare­zer­wo­wa­ne dla spor­tow­ców i nasto­lat­ków – pora zre­wi­do­wać ten pogląd. Ten super­wy­god­ny ele­ment gar­de­ro­by tra­fił na salo­ny i choć koja­rzy się z wygo­dą i luź­nym sty­lem, z powo­dze­niem…
Więcej