ModaMust have

5 MUST HAVE – MAJA KUBACZYK

Maja Kubaczyk, założycielka bloga Red Bow, opowiedziała nam o 5 rzeczach, które pokochała w tym sezonie.

 

  1. Bor­do­wy golf – w tym  sezo­nie sta­wiam na kolor bor­do­wy! Bar­dzo faj­nie kom­po­nu­je się z nie­mal wszyst­ki­mi inny­mi odcie­nia­mi ‑szcze­gól­nie z czer­wo­nym.
  2. Bot­ki na niskim obca­sie –  kobie­ce, a zara­zem wygod­ne, czy­li połą­cze­nie, któ­re  lubię naj­bar­dziej!
  3. Okrągłe/ozdobne kol­czy­ki – uwiel­biam od lat! I w tej kwe­stii , jesz­cze przez kolej­ne lata nic się pew­nie nie zmie­ni. To jest zde­cy­do­wa­nie mój must have i to w każ­dym sezo­nie.
  4. Mary­nar­ka w krat­kę – kolej­nym waż­nym ele­men­tem dla mnie w tym sezo­nie jest kra­ta, dla­te­go ta mary­nar­ka od razu skra­dła moje ser­ce. Uwiel­biam mary­nar­ki, za to, że moż­na je nosić na wie­le spo­so­bów – w  wer­sji luź­niej­szej, wręcz spor­to­wej albo w wer­sji bar­dziej ele­ganc­kiej.
  5.  Spodnie z wyso­kim sta­nem –  świet­nie pod­kre­śla­ją talie!

 

 

 

Tekst: Maja Kuba­czy­k/Vers-24

 

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaMust have

5 MUST HAVE - AGNIESZKA SOŁOŃ

Agniesz­ka Sołoń to jed­na z naj­bar­dziej sty­lo­wych blo­ge­rek w kra­ju. Uwiel­bia­my pod­glą­dać jej codzien­ne sty­li­za­cje i inspi­ro­wać się wysma­ko­wa­ny­mi zdję­cia­mi, któ­re ser­wu­je na swo­im pro­fi­lu na Insta­gra­mie. Pod­py­ta­li­śmy Agniesz­kę o jej must have na ten…
Więcej
ModaNewsroom

Cotton Essentials by MOYE

Zna­kiem roz­po­znaw­czym MOYE są mini­ma­li­stycz­ne for­my oraz szla­chet­ne i uni­ka­to­we mate­ria­ły. Debiu­tanc­ka kolek­cja mar­ki oka­za­ła się suk­ce­sem. Nie spo­czy­wa­jąc jed­nak na lau­rach, szyb­ko pre­zen­tu­je nowe mode­le w swo­im port­fo­lio. Pre­cy­zyj­nie tka­na, nie­zwy­kle mięk­ka i gład­ka…
Więcej
ModaTrendy

Ciepłe bluzy na jesień

 Jeśli wyda­je ci się, że blu­zy są zare­zer­wo­wa­ne dla spor­tow­ców i nasto­lat­ków – pora zre­wi­do­wać ten pogląd. Ten super­wy­god­ny ele­ment gar­de­ro­by tra­fił na salo­ny i choć koja­rzy się z wygo­dą i luź­nym sty­lem, z powo­dze­niem…
Więcej