5 MUST HAVE – MAJA KUBACZYK

Maja Kubaczyk, założycielka bloga Red Bow, opowiedziała nam o 5 rzeczach, które pokochała w tym sezonie.

 

  1. Bor­do­wy golf – w tym  sezo­nie sta­wiam na kolor bor­do­wy! Bar­dzo faj­nie kom­po­nu­je się z nie­mal wszyst­ki­mi inny­mi odcie­nia­mi ‑szcze­gól­nie z czer­wo­nym.
  2. Bot­ki na niskim obca­sie –  kobie­ce, a zara­zem wygod­ne, czy­li połą­cze­nie, któ­re  lubię naj­bar­dziej!
  3. Okrągłe/ozdobne kol­czy­ki – uwiel­biam od lat! I w tej kwe­stii , jesz­cze przez kolej­ne lata nic się pew­nie nie zmie­ni. To jest zde­cy­do­wa­nie mój must have i to w każ­dym sezo­nie.
  4. Mary­nar­ka w krat­kę – kolej­nym waż­nym ele­men­tem dla mnie w tym sezo­nie jest kra­ta, dla­te­go ta mary­nar­ka od razu skra­dła moje ser­ce. Uwiel­biam mary­nar­ki, za to, że moż­na je nosić na wie­le spo­so­bów – w  wer­sji luź­niej­szej, wręcz spor­to­wej albo w wer­sji bar­dziej ele­ganc­kiej.
  5.  Spodnie z wyso­kim sta­nem –  świet­nie pod­kre­śla­ją talie!

 

 

 

Tekst: Maja Kuba­czy­k/Vers-24

 
Komentarze

komen­ta­rzy