ModaMust have

Jedwabna koszula idealna na lato

T‑shirt na lato? Zaska­ku­ją­ce, praw­da? Przed nami upal­ne dni, a mimo to musi­my każ­de­go dnia spro­stać kolej­nym wyzwa­niom. Jeśli tak jak my masz dość zwy­kłych koszu­lek i mimo wyso­kich tem­pe­ra­tur chcesz wyglą­dać szy­kow­nie, pro­po­nu­je­my nie…

Więcej
ModaMust have

Miejski szyk - najnowsza kolekcja biżuterii Ani Kruk

My, kobie­ty, kocha­my mini­ma­lizm, a jed­no­cze­śnie pra­gnie­my być zauwa­żo­ne. Nie ina­czej jest w przy­pad­ku biżu­te­rii – chęt­nie się­ga­my więc po zło­te kol­czy­ki koła, sub­tel­ne, ale jed­no­cze­śnie roc­ko­we cho­ke­ry czy meda­li­ki. Ta ostat­nia sta­ła się główną…

Więcej
ModaMust have

Niezastąpione i perfekcyjne - sandały na lato 2018

Rosną­ca tem­pe­ra­tu­ra i dłu­gie, sło­necz­ne dni to naj­lep­sze zwia­stu­ny nad­cho­dzą­ce­go lata. To naj­wyż­sza pora żeby ze spo­ko­jem pozbyć się cięż­kie­go, zimo­we­go obu­wia i ulu­bio­nej pary wygod­nych, bia­łych sne­aker­sów na rzecz poszu­ki­wań nawet naj­bar­dziej szy­kow­nych sandałów:…

Więcej
ModaMust have

Torba na wiosnę

Tej wio­sny duże shop­pe­ry cho­wa­my do sza­fy, ich miej­sce zaj­mą mniej­sze tor­by i koszy­ki, któ­re nosić będzie­my w ręku a nie na ramie­niu. Sprawdź nasze pro­po­zy­cje od popu­lar­nych marek a dowiesz się w jaką torbę…

Więcej
ModaMust have

MUST HAVE: BODY

Kobie­ce i wygod­ne – takie body będzie­my nosić w tym sezo­nie. Naj­le­piej w basi­co­wym kolo­rze, czar­nym lub sza­rym. Poznaj nasze wybo­ry od popu­lar­nych marek. Tekst/kolaż: VERS-24

Więcej
ModaMust have

Powrót lat 90, czyli wielki trend na mikro okulary

Nie­za­stą­pio­ne szcze­gól­nie latem, bo chro­nią nasze oczy przed słoń­cem. Uwiel­bia­my je za to, że ukry­wa­ją nasze zmę­cze­nie i pozwa­la­ją czuć się ano­ni­mo­wo. Naj­go­ręt­szy trend sezo­nu 2018- oku­la­ry prze­ciw­sło­necz­ne będzie­my nosić w wer­sji mikro! Być może…

Więcej
ModaMust have

T-SHIRT NA WIOSNĘ

T‑shirty to ide­al­ny basic na wio­snę. Z odpo­wied­nim nadru­kiem pomo­że wyra­zić sie­bie i swój styl. Dodat­ko­wo nie­ko­niecz­nie musi być bia­ły lub czar­ny. Poznaj nasze pro­po­zy­cje z popu­lar­nych sklepów. 

Więcej
ModaMust have

Idealne niebieskie jeansy na wiosnę - gdzie ich szukać?

Nie­bie­skie jean­sy to nie­zbęd­ny i ponad­cza­so­wy ele­ment każ­dej gar­de­ro­by. Gdzie zna­leźć te o per­fek­cyj­nym kro­ju? Wycho­dzi­my Wam naprze­ciw przed­sta­wia­jąc mode­le popu­lar­nych marek, któ­re naszym zda­niem aspi­ru­ją do mia­na “tych ide­al­nych” na nad­cho­dzą­cą wiosnę.

Więcej
ModaMust have

Idealny trencz na wiosnę - nasze propozycje

Trencz to ponad­cza­so­wy ele­ment wio­sen­nej gar­de­ro­by. Naj­bar­dziej kla­sycz­ny to ten w kolo­rze beżu i czer­ni, war­to jed­nak przyj­rzeć się też innym – w kolo­rze butel­ko­wej zie­le­ni lub kości sło­nio­wej. Każ­dy z nich będzie ide­al­ną podstawą…

Więcej
ModaMust have

MUST HAVE WIOSNA 2018

Cho­ciaż w kalen­da­rzu i (co daje się odczuć) na zewnętrz nadal zima, w świe­cie mody pro­jek­tan­ci kuszą nas już cudow­ny­mi, wio­sen­ny­mi kolek­cja­mi. Myśla­mi wra­ca­my do bajecz­nych poka­zów i już mamy ocho­tę wło­żyć na sie­bie kanarkowo-żółtą…

Więcej