Kolekcja DUO od ANIA KRUK

Nowa kolekcja marki ANIA KRUK zachwyca szlachetnością kamieni naturalnych i charakterystycznym designem. Z jednej strony pastelowa, delikatna i bardzo dziewczęca, oprawiona w pozłacane srebro. Z drugiej strony srebrna, mocniejsza i bardziej charakterna. Jest to kolekcja dla kobiety ceniącej sobie wysoką jakość materiałów.

Pięk­no kamie­ni natu­ral­nych zachwy­ca­ło mnie od daw­na. Chcia­łam stwo­rzyć kolek­cję, któ­ra z łatwo­ścią przed­sta­wi dwie stro­ny kobie­co­ści. Tę sub­tel­ną i deli­kat­ną oraz tę nie­za­leż­ną, sil­ną, nasta­wio­ną na reali­za­cję sie­bie. – opo­wia­da Ania Kruk, Dyrek­tor Kre­atyw­na i Głów­na Pro­jek­tant­ka mar­ki ANIA KRUK. Posta­no­wi­łam połą­czyć paste­lo­wy kwarc z aga­tem aqua oraz czar­ny onyks z mar­mur­ko­wym labra­do­ry­tem i uzy­ska­łam efekt, o któ­ry mi cho­dzi­ło. 

Kamie­nie natu­ral­ne osa­dzo­ne w moc­nej ramie z wyso­kiej jako­ści sre­bra to pro­po­zy­cja dla kobiet lubią­cych zwra­cać uwa­gę na sie­bie i swo­je sty­li­za­cje. To dwie stro­ny kobie­co­ści: paste­lo­we kwar­ce połą­czo­ne z pozła­ca­nym sre­brem to deli­kat­ność, a linia ze sre­bra rodo­wa­ne­go z mar­mur­ko­wym aga­tem to mini­ma­lizm i siła. Kolek­cja dedy­ko­wa­na nowo­cze­snej kobie­cie, któ­ra łączy w sobie skraj­no­ści.

Zdjęcia/tekst: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy