ModaMust have

Kolekcja DUO od ANIA KRUK

Nowa kolekcja marki ANIA KRUK zachwyca szlachetnością kamieni naturalnych i charakterystycznym designem. Z jednej strony pastelowa, delikatna i bardzo dziewczęca, oprawiona w pozłacane srebro. Z drugiej strony srebrna, mocniejsza i bardziej charakterna. Jest to kolekcja dla kobiety ceniącej sobie wysoką jakość materiałów.

Pięk­no kamie­ni natu­ral­nych zachwy­ca­ło mnie od daw­na. Chcia­łam stwo­rzyć kolek­cję, któ­ra z łatwo­ścią przed­sta­wi dwie stro­ny kobie­co­ści. Tę sub­tel­ną i deli­kat­ną oraz tę nie­za­leż­ną, sil­ną, nasta­wio­ną na reali­za­cję sie­bie. – opo­wia­da Ania Kruk, Dyrek­tor Kre­atyw­na i Głów­na Pro­jek­tant­ka mar­ki ANIA KRUK. Posta­no­wi­łam połą­czyć paste­lo­wy kwarc z aga­tem aqua oraz czar­ny onyks z mar­mur­ko­wym labra­do­ry­tem i uzy­ska­łam efekt, o któ­ry mi chodziło. 

Kamie­nie natu­ral­ne osa­dzo­ne w moc­nej ramie z wyso­kiej jako­ści sre­bra to pro­po­zy­cja dla kobiet lubią­cych zwra­cać uwa­gę na sie­bie i swo­je sty­li­za­cje. To dwie stro­ny kobie­co­ści: paste­lo­we kwar­ce połą­czo­ne z pozła­ca­nym sre­brem to deli­kat­ność, a linia ze sre­bra rodo­wa­ne­go z mar­mur­ko­wym aga­tem to mini­ma­lizm i siła. Kolek­cja dedy­ko­wa­na nowo­cze­snej kobie­cie, któ­ra łączy w sobie skrajności.

Zdjęcia/tekst: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Bo najważniejsze, to pokochać siebie  - kampania #selflove ANI KRUK

Mar­ka ANIA KRUK w walen­tyn­ko­wej kolek­cji biżu­te­rii przy­go­to­wa­ła mnó­stwo kobie­cych, roman­tycz­nych ozdób w nowo­cze­snym wyda­niu. Wśród wie­lu wyjąt­ko­wych pro­jek­tów z moty­wem ser­ca, każ­dy z pew­no­ścią znaj­dzie ide­al­ny upo­mi­nek dla uko­cha­nej oso­by. Motyw ser­ca to jednak…
Więcej
ModaMust havePolecane

Przepiękna biżuteria na lato

Jeże­li do tej pory let­nia biżu­te­ria koja­rzy­ła Ci się wyłącz­nie z bran­so­let­ka­mi z let­nich obo­zów czy muszel­ka­mi, czas ją odcza­ro­wać, mimo, że biżu­te­ria z nimi powra­ca w tym sezo­nie. Tego lata biżu­te­ria weszła na zupełnie…
Więcej
ModaNewsroom

ANIA KRUK nowa kampania lato 2019

Moc­ne wzo­ry ze sre­bra, łań­cu­chy, sygne­ty, wyra­zi­ste zawiesz­ki i mistycz­ne wzo­ry to pro­po­zy­cja mar­ki ANIA KRUK na sezon lato 2019. Pierw­sza kam­pa­nia mar­ki to peł­na sprzecz­no­ści i nie­oczy­wi­stych połą­czeń kom­po­zy­cja pre­zen­tu­ją­ca dwie naj­now­sze kolek­cje. ROSALIE…
Więcej