ModaMust have

5 must have na jesień – Agnesa Adamczak

Agnesa Adamczak – modowa i urodowa influencerka, która swój blog prowadzi już 10 lat, będąc tym samym  jedną z pierwszych blogerek modowych.  W tym czasie jej styl ewoluował, jednak niezmiennie Agnesa pozostaje w zgodzie z trendami.  Ma bardzo jasną, określoną estetykę, uwielbia dodatki i.. niedawno została mamą! Sprawdźcie co wybrała na swoje 5 must have na jesień.

1. Skórzana torebka Zofia Chylak

Nie ma nic waż­niej­sze­go niż akce­so­ria. Rzad­ko kie­dy w sezo­nie zmie­niam toreb­ki dla­te­go jeśli już eks­plo­atu­ję tę jed­ną jedy­ną, musi ona speł­niać moje ocze­ki­wa­nia w 200%. Do takich nale­żą pro­jek­ty Zofii Chy­lak. Jakość wyko­na­nia i pro­sta for­ma z roc­ko­wą fak­tu­rą ide­al­nie pasu­ją do moje­go eklek­tycz­ne­go sty­lu.

2. Wełniany garnitur w kratę

Jestem olbrzy­mią fan­ką gar­ni­tu­rów, dla­te­go każ­dej jesie­ni szu­kam cze­goś faj­ne­go. A jesz­cze faj­niej jest jeśli znaj­du­je w sza­fie coś kla­sycz­ne­go sprzed sezo­nu co ide­al­nie spraw­dzi się jesie­nią-zimą 2017/2018. Ide­al­ny przy­kład to weł­nia­ny gar­ni­tur mar­ki Mes­so.

3. Sweter XXL

Nie wyobra­żam sobie jesie­ni bez cie­płe­go swe­tra. Naj­bar­dziej lubię te kla­sycz­ne gol­fy wyko­na­ne z weł­ny Meri­no oraz obszer­ne swe­trzy­ska, któ­re moż­na nosić na dwa spo­so­by pod­kre­śla­jąc dekolt lub ple­cy.

4. Perfumy

Jak już robi się na zewnątrz zim­niej uży­wam moc­niej­szych per­fum, któ­re na dłu­gie godzi­ny opla­ta­ją moją skó­rę. Zapach jest dla mnie bar­dzo waż­ny, dla­te­go w swo­jej kolek­cji mam tyl­ko takie pozy­cje, któ­re odda­ją mój cha­rak­ter. Jed­nym z nich jest per­fum mar­ki Byre­do – Gyp­sy Water, w któ­rym moż­na poczuć m.in. kadzi­dło, drze­wo san­da­ło­we, bursz­tyn i jało­wiec.

5. Levis’y 501

To mój ulu­bio­ny model jean­sów. Noszę je bez prze­rwy, do wszyst­kie­go. Bez wzglę­du na to, co jest w danym sezo­nie mod­ne, pięć­set ‘jedyn­ki’ będą dla mnie zawsze nume­rem jeden jeśli cho­dzi o ‘denim’! Nic dziw­ne­go, że Levi­s’y 501 są już na ryn­ku aż 144 lata.

@agnesaadamczak

www.agnesaadamczak.com

Tekst/zdjęcia: Agne­sa Adamczak/ VERS-24

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaMust have

5 MUST HAVE NA JESIEŃ @PANIANIANI

Pani Ani Ani – influ­en­cer­ka, któ­ra bez wąt­pie­nia wypra­co­wa­ła swój wła­sny, eks­tra­wa­ganc­ki styl. Jej insta­gram to coś wię­cej niż zwy­kły feed, jest prze­my­śla­ny na tyle, że zakra­wa o sztu­kę.  Nie boi się poka­zać pięk­na swo­je­go…
Więcej
ModaStreet style

10 najlepszych stylizacji polskiej blogosfery

  Wyzna­cza­ją tren­dy, nie­kie­dy łamią kon­we­nan­se, sta­no­wią inspi­ra­cję dla wie­lu kobiet. Na hory­zon­cie poja­wi­ła się wio­sna, a na blo­gach modo­wych nowe pomy­sły na sty­li­za­cje. Oto prze­gląd naj­lep­szych looków minio­nych mie­się­cy. SKINNY LIAR Wyjąt­ko­wo dziew­czę­ce i…
Więcej