ModaMust have

CAMMY – 5 MUST HAVE

Cammy, czyli Kamila, która prowadzi swój blog od ponad 7 lat.  Jest psychologiem, moda to dla niej codzienność ale i sposób wyrażania siebie. Jest sensualna i romantyczna.  Doskonale wypracowała swoją osobistą estetykę zdjęć a każdy z jej wpisów opatrzony jest osobistym tekstem.

 

 

1.Szerokie spodnie z wyż­szym sta­nem – ide­al­nie wydłu­ża­ją nogi i pod­kre­śla­ją syl­wet­kę. To mój ide­al­ny model spodni od kil­ku sezo­nów.

2. Bia­ła, luź­na koszu­la – jeśli zapy­ta­cie, jakich ubrań w sza­fie mam naj­wię­cej, bez waha­nia odpo­wiem: koszul. To naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­stycz­ny ele­ment mojej gar­de­ro­by. Kie­dyś pod­cho­dzi­łam do nich z lek­ką dozą nie­uf­no­ści. Koja­rzy­ły mi się z aka­de­mią szkol­ną, a póź­niej z egza­mi­na­mi. Dopie­ro z cza­sem zro­zu­mia­łam, że koszu­la to naj­prost­szy, a zara­zem naj­sku­tecz­niej­szy ele­ment ubio­ru każ­dej kobie­ty. Sta­no­wi ide­al­ną bazę dla wie­lu sty­li­za­cji i dosko­na­le spraw­dza pod­czas róż­nych oka­zji. To kla­syk, któ­ry intu­icyj­nie może­cie łączyć z inny­mi czę­ścia­mi gar­de­ro­by.

3. Kla­sycz­ny, weł­nia­ny płaszcz – to mój fawo­ryt jeśli cho­dzi o nakry­cia wierzch­nie. Dosko­na­le spraw­dza się w ele­ganc­kich sty­li­za­cjach, jak i tych codzien­nych. Uwiel­biam go za dosko­na­łą for­mę oraz jakoś wyko­na­nia.

4. Beret – nic tak nie dopeł­nia cało­ści, jak nakry­cie gło­wy. W tym sezo­nie do naj­po­pu­lar­niej­szych nale­żą berety…ja je uwiel­biam od dobrych paru lat i cie­szę się, że w koń­cu mogę je zoba­czyć na uli­cach!

5. Biżu­te­ria – duże kol­czy­ki to mój zde­cy­do­wa­ny must have, ide­al­nie współ­gra­ją z ele­ganc­ką koszu­lą, gol­fem czy weł­nia­nym swe­trem.

Komentarze

komen­ta­rzy