KalendarzWydarzenia

Moda na garażówki

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska Potocz­ne poję­cie ‘gara­żów­ka’ ozna­cza tyle co wymia­na, pchli targ, czy po pro­stu kier­masz rze­czy uży­wa­nych. Jed­nym pozwa­la pozbyć się nie­po­trzeb­nych rze­czy, któ­re z kolei mogą przy­dać się innym. Trend orga­ni­zo­wa­nia wyprze­da­ży gara­żo­wych przy­był…

Więcej
Konkursy

Bilety na otwarcie sezonu na Służewiu - poznajcie zwycięzcę!

Tekst/zdjęcia: Vers-24 Miło nam poin­for­mo­wać, że kon­kurs został roz­strzy­gnię­ty. Bile­ty wędru­ją do marleeenka@wp.pl, serafimaholdina@gmail.com, majaiwanicka@gmail.com. Pro­si­my o kon­takt mailo­wy zwy­cięż­czy­nie (biuro@vers-24.com). Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i wszyst­kim życzy­my miłe­go, przed­week­en­do­we­go popo­łu­dnia. For Vers-24, War­saw _____ POLECAJCIE:

Więcej
Konkursy

Bilety na otwarcie sezonu - KONKURS

Już w nie­dzie­lę, 19 kwiet­nia będzie mia­ło miej­sce otwar­cie sezo­nu wyści­gów na Torze Słu­że­wiec­kim. Masz nie­zwy­kłą szan­sę wygrać dwa bile­ty na to wyda­rze­nie! Weź udział w naszym kon­kur­sie, a być może wła­śnie Ty w nie­dzie­lę, o godzi­nie 13 będziesz uczest­ni­czyć w jed­nej z naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych imprez w War­sza­wie. Do zro­bie­nia jest nie­wie­le, a do wygra­nia napraw­dę spo­ro! A więc… do dzie­ła!

Więcej
KalendarzKultura

ZACHĘTA – NARODOWA GALERIA SZTUKI. „Czekając na lepsze czasy”.

Tekst: Moni­ka Mat­zul­lok Zdję­cia: zacheta.art.pl Miej­sce Pro­jek­tów Zachę­ty w War­sza­wie zapra­sza wszyst­kich miło­śni­ków sztu­ki na wysta­wę zbio­ro­wą przed­sta­wia­ją­cą foto­gra­fie, wideo, per­for­man­ce i rysun­ki autor­stwa mło­dych moł­daw­skich arty­stów. W dniach od 14 lute­go do 12 kwiet­nia pre­zen­to­wa­ne będą…

Więcej
Wydarzenia

Przepis na udaną imprezę

Tekst: Moni­ka Mat­zul­lok Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we Ile razy chcia­łaś zor­ga­ni­zo­wać domów­kę, ale oba­wia­łaś się poraż­ki? Bałaś się, że smacz­ne prze­ką­ski i dobra muzy­ka nie wystar­czą, a Two­ich zna­jo­mych pochło­ną smart­fo­ny? Teraz to prze­szłość. Nie potrze­bu­jesz koro­ny Per­fek­cyj­nej…

Więcej
RunwayWydarzenia

Pokaz Roberta Kupisza „Opera“ – ZIMA 2015/2016

Mroź­ny, gru­dnio­wy wie­czór spę­dzi­li­śmy na poka­zie Rober­ta Kupi­sza. Pre­zen­ta­cja jego ósmej kolek­cji zaty­tu­ło­wa­nej „Ope­ra“ na sezon zima 2015/2016 odby­ła się w indu­strial­nych halach Soho Fac­to­ry w War­sza­wie. Wyda­rze­nie, któ­re począt­ko­wo mia­ło być nie­zwy­kle kame­ral­ne, osta­tecz­nie…

Więcej
Konkursy

Makijaż sylwestrowy z Mistic - KONKURS

Tekst/grafika: Vers-24 Zdję­cie: mate­ria­ly pra­so­we Maki­jaż syl­we­stro­wy z Mistic – KONKURS  Weź udział w kon­kur­sie i wygraj zestaw kosme­ty­ków. W skle­pie inter­ne­to­wym Mistic może­cie zna­leźć mnó­stwo wspa­nia­łych kosme­ty­ków do wycza­ro­wa­nia osza­ła­mia­ją­cych maki­ja­ży, zarów­no dzien­nych jak i…

Więcej
Wydarzenia

Otwarcie Charlotte Rouge Varsovie Boutique

Dosta­li­śmy zapro­sze­nie od Nata­lii Kon­trak­te­wicz, bar­dziej zna­ną jako Char­lot­te Rouge, z któ­rą jakiś czas temu mia­ły­śmy oka­zję prze­pro­wa­dzić wywiad, na otwar­cie jej buti­ku na war­szaw­skiej Woli, a tak­że pre­mie­rę naj­now­szej kolek­cji bie­li­zny. Wyda­rze­nie mia­ło miej­sce…

Więcej
RunwayWydarzenia

Maciej Zień "Icons" wiosna-lato 2015

Tekst: Yani­na Tra­pach­ka Edy­cja: Kata­rzy­na Kała­ska Zdję­cia:  Mar­cin Palic­ki /ZOOM Gra­fi­ki: Ivan Tor­chi­lov Wczo­raj­szy wie­czór spę­dzi­li­śmy na poka­zie jed­ne­go z naj­słyn­niej­szych pol­skich pro­jek­tan­tów – Macie­ja Zie­nia. We wnę­trzach Cen­trum Sztu­ki Współ­cze­snej Zamek Ujaz­dow­ski zoba­czy­li­śmy kolek­cję pod nazwą…

Więcej
RunwayWydarzenia

5-te urodziny BOHOBOCO

Tekst: Yani­na Tra­pach­ka Edy­cja: Karo­li­na Błasz­kie­wicz Gra­fi­ki: Ivan Tor­chi­lov Mowa o poka­zie duetu, któ­ry w  ponie­dzia­łek świę­to­wał swo­je pią­te uro­dzi­ny. Cele­bra­cja wyjąt­ko­wej rocz­ni­cy zaczę­ła się już na począt­ku listo­pa­da. Póź­nym wie­czo­rem w jed­nej z dużych hal cen­trum…

Więcej
DesignKalendarz

DESIGN ZNÓW OPANUJE WARSZAWĘ czyli WAWA DESIGN FESTIWAL

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we W dniach 5–14 wrze­śnia 2014 w SOHO Fac­to­ry odbę­dzie się dru­ga edy­cja war­szaw­skie­go festi­wa­lu desi­gnu WAWA DESIGN FESTIWAL.  W tym roku pod hasłem PRZYNALEŻNOŚĆ. Po zeszło­rocz­nym suk­ce­sie orga­ni­za­to­rzy posta­no­wi­li roz­bu­do­wać ofer­tę festi­wa­lo­wych…

Więcej
KalendarzWydarzenia

Line Up Orange Warsaw Festival 2014

To jeden z naj­go­ręt­szych let­nich festi­wa­li muzycz­nych. Świa­to­we hity roz­grze­ją War­sza­wę już po raz siód­my. W tym roku na Sta­dio­nie Naro­do­wym zoba­czy­my i usły­szy­my m.in. Davi­da Guet­tę, Flo­ren­ce and the Machi­ne, Kings of Leon, Queens of the Sto­ne Age i The Pro­di­gy. Impre­za star­tu­je już jutro. Po raz pierw­szy w histo­rii festi­wal potrwa trzy dni, a arty­ści wystą­pią, aż na dwóch sce­nach.

Więcej
KalendarzKulturaNewsroomWydarzenia

"Annie Hall" w DKF "IMAGINARIUM" już 9 czerwca

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we, dvdactive.com 9. czerw­ca o godz. 19.30 Kino Pra­ha zapra­sza na fil­mo­we spo­tka­nie, któ­re odbę­dzie się w ramach Dys­ku­syj­ne­go Klu­bu Fil­mo­we­go „IMAGINARIUM”. Poka­że­my film „Annie Hall”, reż. Woody Allen, a spo­tka­nie…

Więcej