Tekst: mate­ria­ły prasowe
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we, dvdactive.com

a

9. czerw­ca o godz. 19.30 Kino Pra­ha zapra­sza na fil­mo­we spo­tka­nie, któ­re odbę­dzie się w ramach Dys­ku­syj­ne­go Klu­bu Fil­mo­we­go „IMAGINARIUM”. Poka­że­my film „Annie Hall”, reż. Woody Allen, a spo­tka­nie z widza­mi popro­wa­dzi Janusz Wró­blew­ski, kry­tyk filmowy.

Pro­gram DKF‑u „Ima­gi­na­rium” reali­zo­wa­ny jest w opar­ciu o książ­kę „Reży­se­rzy” autor­stwa Janu­sza Wró­blew­skie­go (publi­cy­sta oraz kry­tyk fil­mo­wy, dzien­ni­karz tygo­dni­ka „Poli­ty­ka”), któ­ry jako dzien­ni­karz miał wyjąt­ko­wą oka­zję roz­ma­wiać z naj­waż­niej­szy­mi mistrza­mi współ­cze­sne­go kina, m.in. z Davi­dem Cro­nen­ber­giem, Kenem Loachem, Quen­ti­nem Taran­ti­no czy Jame­sem Ivo­ry. Prze­pro­wa­dzo­ne wywia­dy z wiel­ki­mi wizjo­ne­ra­mi kina o ich korze­niach, twór­czych inspi­ra­cjach, prze­sła­niach zawar­tych w fil­mach, kuli­sach pra­cy na pla­nie i magii kina, uło­żo­ne zosta­ły przez autor­ka książ­ki zgod­nie z wizją kina, ku jakiej skła­niał się każ­dy z reży­se­rów. Przed­sta­wi­my więc „Pro­wo­ka­to­rów” (Hane­ke, Trier), „Galer­ni­ków wyobraź­ni” (Jar­musch, Kustu­ri­ca, Lynch, Taran­ti­no), „Uką­szo­nych przez Hol­ly­wo­od” (Polań­ski, Scor­se­se) „Wędrow­ców i tuła­czy” (Wen­ders), „Prze­śmiew­ców” (Allen, Alt­man, For­man) oraz tych, któ­rzy w swo­jej twór­czo­ści podej­mu­ją temat Holo­kau­stu „Po Sho­ah” (Hol­land).

Spo­tka­nia w ramach DKF‑u „Ima­gi­na­rium” pro­wa­dzą: Janusz Wró­blew­ski oraz Andrzej Buko­wiec­ki. Odby­wa­ją się one raz lub dwa razy w mie­sią­cu, zawsze w ponie­dzia­łek o godz. 19.30. Cena bile­tu to 14 zł.

For Vers-24, Warsaw

_____

WIĘCEJ:
kinopraha.pl
POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
  Related posts
  FilmKultura

  Filmy, które warto obejrzeć na początku 2019 roku

  Koniec 2018 roku to zde­cy­do­wa­nie bar­dzo dobry czas dla kine­ma­to­gra­fii. Swo­je pre­mie­ry w kinach mia­ły fil­my, któ­re poru­sza­ły, wzru­sza­ły, zachwy­ca­ły, a cza­sem bawi­ły. Tym­cza­sem wiel­ki­mi kro­ka­mi zbli­ża się wiel­ka gala Osca­rów – macie więc jeszcze…
  Więcej
  FilmKultura

  Vers-24 Subiektywnie: Filmy, które powinnaś obejrzeć przed 30-ką

  Nie­waż­ne, jak bli­sko ci do miło­śnicz­ki kina. Pew­ne obra­zy zapa­da­ją w pamięć i bez wzglę­du na ten fakt. Zasta­no­wią, zasko­czą, dotkną do żywe­go – jest wie­le powo­dów, by prze­żyć je choć jeden raz. A potem… kolej­ny, tak bar­dzo są uni­wer­sal­ne, że nie pręd­ko o nich zapo­mnisz. Jeśli zbli­żasz się do 30., zobacz koniecz­nie te, któ­re wybraliśmy. 
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *