RunwayWydarzenia

Pokaz Roberta Kupisza „Opera“ – ZIMA 2015/2016

Mroźny, grudniowy wieczór spędziliśmy na pokazie Roberta Kupisza. Prezentacja jego ósmej kolekcji zatytułowanej „Opera“ na sezon zima 2015/2016 odbyła się w industrialnych halach Soho Factory w Warszawie. Wydarzenie, które początkowo miało być niezwykle kameralne, ostatecznie przyciągnęło tłumy. Kupisz zinterpretował tytułową operę w dosyć zaskakujący sposób. Inspiracji do jej stworzenia projektant szukał w tańcu i wśród światowych ikon baletu. Na wybiegu zobaczyliśmy wielowymiarowe, interesujące i  zarazem intrygujące projekty.

Artysta postawił na mieszankę glamu, stylu grunge, elegancji i charakterystycznego dla Niego luzu i wolności.” 

 

Moty­wem prze­wod­nim poja­wia­ją­cym się na wie­lu oufi­tach był sym­bol maski gazo­wej. Mając na wzglę­dzie cha­rak­ter całej kolek­cji, sym­bol zaska­ki­wał i prze­ła­my­wał powa­gę ele­ganc­kich futer. Kupisz tłu­ma­czył, że sym­bo­li­zu­je ona poczu­cie zagro­że­nia, w jakim wsku­tek róż­nych wyda­rzeń współ­cze­sne­go świa­ta żyje­my. Wie­lu twór­ców teatral­nych uno­wo­cze­śnia kla­sycz­ną sztu­kę poprzez doda­wa­nie sym­bo­li­ki obec­ne­go świa­ta. On tak­że posta­no­wił wyko­rzy­stać taką moż­li­wość poprzez zaska­ku­ją­ce połą­cze­nie mody z sym­bo­li­ką zagrożenia.


Pokaz Roberta Kupisza „Opera“Pokaz Roberta Kupisza „Opera“

Zacho­waw­cze podej­ście do kolo­rów – czerń, sza­rość, sre­bro i biel Robert Kupisz zre­kom­pen­so­wał w for­mach i mate­ria­łach. W wybra­nych pro­jek­tach kobiet moż­na było zaob­ser­wo­wać inspi­ra­cje sty­lem lat dwu­dzie­stych. Opa­ski z dodat­kiem liści lau­ro­wych, pli­so­wa­ne spód­ni­ce za kola­no, żabo­ty – ele­ganc­ki styl mie­szał się z odważ­ny­mi out­fi­ta­mi – obci­słe, krót­kie sukien­ki zdo­bio­ne suwa­ka­mi, tank topy, sek­sow­ne szor­ty i  prze­świ­tu­ją­ce bluz­ki. W kolek­cji męskiej poja­wi­ły się futra, skó­ra, kami­zel­ki czy też luź­ne dre­so­we blu­zy z cie­ka­wy­mi nadru­ka­mi. Nie­wąt­pli­wie pro­jek­tant po raz kolej­ny udo­wod­nił, że moda jest dla każ­de­go i moż­na bawić się nią. Zapre­zen­to­wa­ne ubra­nia spraw­dzą się pod­czas wie­lu oka­zji, zarów­no tych wyma­ga­ją­cych ope­ro­wej ele­gan­cji oraz tych mniej zobo­wią­zu­ją­cych np. imprez klu­bo­wych. My jeste­śmy na tak! Gra­tu­lu­je­my kolej­ne­go, uda­ne­go pokazu.


Pokaz Roberta Kupisza „Opera“
Pokaz Roberta Kupisza „Opera“
Pokaz Roberta Kupisza „Opera“ Pokaz Roberta Kupisza „Opera“

Tekst: Kata­rzy­na Kałaska
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe
Gra­fi­ki: Ivan Tor­chi­lov

For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Artysta, poeta, projektant mody, fashion illustrator & collagist. W jego życiu sztuka, moda i poezja noszą niemal obsesyjny charakter. Inspiracje czerpie z filmów Fellini'ego, baletów Diagilewa i poezji e.e. cummings'a. Fascynuje się polską sztuką plakatu i francuską ilustracją początku XX wieku. Jego prace propagują harmonię treści i formy, estetykę romantyzmu i filozofię Beat Generation. Prowadzi portal internetowy o artystyczno-poetyckim charakterze.
  Related posts
  ModaNewsroom

  „Anarchy” by Robert Kupisz Lato 2015 Soho Factory, 5 czerwca 2014

  Tekst: Anna Jan­kow­ska Gra­fi­ka: Ivan  Tor­chi­lov Choć gości poka­zu siód­mej już kolek­cji Rober­ta Kupi­sza obo­wią­zy­wał dżin­so­wy dress code, to po poja­wie­niu się na wybie­gu pierw­szych syl­we­tek doszli­śmy do wnio­sku, że cha­rak­ter wyda­rze­nia wyraź­nie wska­zu­je na odważniejsze…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *