KalendarzWydarzenia

Line Up Orange Warsaw Festival 2014

Tekst: Hele­na Chmie­lew­ska, mate­ria­ły prasowe
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we, onet.pl

mapa festiwalu orange

Na dwóch sce­nach festi­wa­lo­wych łącz­nie wystą­pi aż 30 arty­stów. Nie­ste­ty, wśród nich nie zoba­czy­my Tim­ba­lan­da, któ­ry odwo­łał swo­ją euro­pej­ską tra­sę. Za to trze­cie­go dnia festi­wa­lu wystą­pią w jego miej­sce aż dwa zespo­ły: Juras­sic 5 oraz The 1975. Emo­cji więc nie zabraknie.

Obok headli­ne­rów na sce­nie zoba­czy­my m.in. Kasa­bian, Ellę Eyre, Bom­bay Bicyc­le Club, Bring Me The Hori­zon, Hurts, Lily Allen, Pixies, Out­kast, Sor­ry Boys, The Kooks i wie­lu, wie­lu innych. Teren będzie czyn­ny od godz. 15.00 do 04.00.

Sce­na Oran­ge Sta­ge LINE UP
13 czerw­ca – Kings of Leon, Queens Of The Sto­ne Age, Pixies, French Films
14 czerw­ca – Flo­ren­ce and The Machi­ne, The Kooks, The Wombats,
15 czerw­ca – Out­cast, David Guet­ta, Kasa­bian, Miles Kane

Sce­na War­saw Sta­ge LINE UP
13 czerw­ca – Sno­op Dogg, Lily Allen, Mar­tin Gar­rix, The Pret­ty Rec­kless, Ska‑p, Jamal
14 czerw­ca – The Pro­di­gy, Hurts, Rita Ora, Cha­se & Sta­tus Dj Set,& Rage, Ella Eyre, Skubas
15 czerw­ca – Limp Biz­kit, Bring Me The Hori­zon, I AmA Giant, Chemia

mapa stadionu orange

Waż­ne informacje
Zabra­nia się wnoszenia:

 • Bro­ni pal­nej i noży
 • kasków i parasoli
 • napo­jów w pusz­kach, kar­to­nach i butelkach
 • mate­ria­łów pirotechnicznych
 • alko­ho­lu i narkotyków
 • mate­ria­łów o tre­sciach rasi­stow­skich i propagandowych
 • wuwu­ze­li i róż­ne­go rodza­ju trąbek
 • trans­pa­ren­tów o wymia­rach więk­szych niż 1.5 x 2 m
 • kamer i pro­fe­sjo­nal­nych aparatów
 • wskaź­ni­ków laserowych
 • mate­ria­łów reklamowych/promocyjnych
 • aero­zo­li i sprayów

Zawsze miej bilet przy sobie, a opa­skę festi­wa­lo­wą na ręku. Jeśli będąc na tere­nie festi­wa­lu masz pro­blem ze swo­ją opa­ską np. jest za cia­sna albo zerwa­ła się przy­pad­ko­wo, to nie­zwłocz­nie zgłoś się do punk­tu, w któ­rym ją dosta­łeś (nie wycho­dząc z tere­nu Festi­wa­lu). Jeśli masz bilet na kolej­ny dzień Festi­wa­lu, trzy­maj opa­skę na ręku na kolej­ny dzień. Wstęp na teren festi­wa­lu dla posia­da­czy bile­tów jed­no­dnio­wych jest jed­no­ra­zo­wy tzn. po wyj­ściu z tere­nu Festi­wa­lu nie będziesz mógł wró­cić na teren.

For Vers-24, Warsaw

_____

WIĘCEJ:
orangewarsawfestival.pl
POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
  Related posts
  Wydarzenia

  Przepis na udaną imprezę

  Tekst: Moni­ka Mat­zul­lok Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we Ile razy chcia­łaś zor­ga­ni­zo­wać domów­kę, ale oba­wia­łaś się poraż­ki? Bałaś się, że smacz­ne prze­ką­ski i dobra muzy­ka nie wystar­czą, a Two­ich zna­jo­mych pochło­ną smart­fo­ny? Teraz to prze­szłość. Nie potrze­bu­jesz koro­ny Perfekcyjnej…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *