RunwayWydarzenia

5‑te urodziny BOHOBOCO

Tekst: Yani­na Trapachka
Edy­cja: Karo­li­na Błaszkiewicz
Gra­fi­ki: Ivan Tor­chi­lov

BHgif3

Mowa o poka­zie duetu, któ­ry w  ponie­dzia­łek świę­to­wał swo­je pią­te uro­dzi­ny. Cele­bra­cja wyjąt­ko­wej rocz­ni­cy zaczę­ła się już na począt­ku listopada.

Póź­nym wie­czo­rem w jed­nej z dużych hal cen­trum EXPO XXI na War­szaw­skiej Woli, dzię­ki pomo­cy nie­za­stą­pio­nej Kata­rzy­ny Soko­łow­skiej, odbył się pokaz wiosna/lato 2015. Dobra­na sce­no­gra­fia zawsze towa­rzy­szy impre­zom duetu, jed­nak tym razem zachwy­ci­ła nas, jak nigdy: bry­ły, kule, pro­sto­ką­ty oraz inne geo­me­trycz­ne figu­ry w odcie­niach bie­li i czer­ni. Do niej ide­al­nie dopa­so­wa­no muzy­kę kla­sycz­ną, zagra­ną na for­te­pia­nie. Spe­cjal­nie na tę oka­zję kom­po­zy­tor Nick Beto­ur­ne stwo­rzył rów­nież utwór, per­fek­cyj­nie wyko­na­ny przez skrzy­pacz­kę, Kry­sty­na Stecz­kow­ska. Pokaz otwo­rzy­ła zja­wi­sko­wa pol­ska top model­ka – Mag­da­le­na Jasiek,  któ­ra spe­cjal­nie na tę oka­zję przy­le­cia­ła z Nowe­go Jor­ku. Cała kolek­cja była utrzy­ma­na w kla­sycz­nych kolo­rach: biel, odcie­nie błę­ki­tów i kobal­tów, dopeł­nia­ły ją czar­ne deta­le, pod­kre­śla­ją­ce ten ponad­cza­so­wy ele­ganc­ki zestaw. Na wybie­gu zoba­czy­li­śmy mini­ma­li­stycz­ne pro­jek­ty, w któ­rych głów­ną i wyróż­nia­ją­cą się cechą była kobie­cość –  zaczy­na­jąc od ubrań na co dzień, koń­cząc na pięk­nych suk­niach wie­czo­ro­wych. War­to zwró­cić uwa­gę, że nie­któ­re tka­ni­ny zosta­ły zapro­jek­to­wa­ne spe­cjal­nie przez Boho­bo­co. Dodat­ko­wo na wybie­gu zoba­czy­li­śmy pro­ste dodat­ki: kla­sycz­ne duże toreb­ki, mniej­sze – na spe­cjal­ną oka­zję, a tak­że obu­wie oraz paski.

BHgif4

BHgif5

Z pewnością pokaz duetu Michała Gilberta Lacha i Kamila Owczarka można zaliczyć do jednego z najlepszych pokazów w tym sezonie! Kto nas jeszcze zaskoczy? Zobaczymy! Przed nami pokazy Macieja Zienia, Łukasza Jemioła i wielu innych!

BHgif2

BHgif1

For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
  Related posts
  ModaNewsroom

  Nowa kolekcja BOHOBOCO na sezon jesień-zima 2018

  Sezon jesień-zima 2018 jest dla BOHOBOCO prze­ło­mo­wy. Pol­ski duet pro­jek­tanc­ki, Michał Gil­bert Lach i Kamil Owcza­rek wra­ca do esen­cji BOHOBOCO – kon­tra­stów, kobie­co­ści i kosmo­po­li­ty­zmu. Jesień w BOHOBOCO to mini­ma­lizm, ponad­cza­so­wość i kla­sy­ka uzu­peł­nio­ne o…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *