Wydarzenia

Przepis na udaną imprezę

Tekst: Moni­ka Mat­zul­lok
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

Ile razy chcia­łaś zor­ga­ni­zo­wać domów­kę, ale oba­wia­łaś się poraż­ki? Bałaś się, że smacz­ne prze­ką­ski i dobra muzy­ka nie wystar­czą, a Two­ich zna­jo­mych pochło­ną smart­fo­ny? Teraz to prze­szłość. Nie potrze­bu­jesz koro­ny Per­fek­cyj­nej Pani Domu, aby zor­ga­ni­zo­wać ide­al­ną impre­zę. Dzię­ki naszym radom bez wiel­kie­go wysił­ku stwo­rzysz naj­lep­szy kli­mat w oko­li­cy.

The-Great-Gatsby-party-mini

Krok 1: lista gości
To ludzie two­rzą ducha impre­zy. Jeśli nie chcesz, żeby Twoi zna­jo­mi pod­pie­ra­li ścia­ny, dokład­nie prze­ana­li­zuj licz­bę gości. Od niej zale­ży rodzaj impre­zy i kli­mat, na jakim naj­bar­dziej Ci zale­ży. Zasta­nów się, ile miej­sca zaj­mie Two­ja impre­zo­wa prze­strzeń. Uwzględ­nij tyl­ko poko­je, w któ­rych będą bawić się goście. Małe powierzch­nie są ide­al­ne dla noc­nych, tanecz­nych imprez.

Krok 2: plan wnę­trza
Podob­nie jak w pierw­szym punk­cie struk­tu­ra wnę­trza zale­ży od rodza­ju impre­zy. Jed­nak każ­da z nich ma czte­ry pod­sta­wo­we fila­ry: głów­ne wej­ście, bar, prze­ką­ski i muzy­kę. Naj­waż­niej­sze, żeby mię­dzy nimi znaj­do­wa­ła się wol­na prze­strzeń. Pamię­taj, że możesz prze­su­wać meble. Jeśli dys­po­nu­jesz dodat­ko­wym poko­jem, wyko­rzy­staj go. Przy­da się gościom, któ­rym zbie­rze się na pry­wat­ne roz­mo­wy. Klu­czem do suk­ce­su jest impre­zo­we Feng Shui. Wyobraź sobie, że przy­cho­dzisz na domów­kę. Za sobą masz głów­ne wej­ście, więc bar powi­nien się znaj­do­wać po Two­jej lewej stro­nie. Ma być widocz­ny. Sły­szysz, że naprze­ciw­ko gra dobra muzy­ka. Obok wol­nej prze­strze­ni, po jed­nej stro­nie, dostrze­gasz okna. Teraz już wiesz, że gospo­darz zna się na rze­czy.

 maxresdefault

Krok 3: oświe­tle­nie
Ten punkt wyda­je się tak oczy­wi­sty, że nie­ste­ty czę­sto jest pomi­ja­ny. Świa­tła powin­ny pod­kre­ślać nastrój i wyzna­czać gra­ni­ce poszcze­gól­nych stref. Waż­ne, żeby głów­ne wej­ście było dobrze oświe­tlo­ne, a par­kiet – odpo­wied­nio zaga­szo­ny. War­to zain­we­sto­wać w świe­ce, któ­re dopeł­nią atmos­fe­rę impre­zy.

Krok 4: kli­mat
„Flow” to uczu­cie porząd­ne przez każ­de­go gospo­da­rza. Świa­do­mość, że goście dobrze się bawią, a impre­za sama się napę­dza. Jak jesz­cze sobie pomóc? Zapo­znaj ze sobą gości i pamię­taj o drin­kach. Nie tkwij w jed­nym punk­cie i nie zapo­mi­naj o gościach. Zmie­niaj świa­tło i kon­tro­luj muzy­kę, a nikt nie będzie musiał szu­kać dobre­go „flow”.

gatsby

 

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
KalendarzWydarzenia

Line Up Orange Warsaw Festival 2014

To jeden z naj­go­ręt­szych let­nich festi­wa­li muzycz­nych. Świa­to­we hity roz­grze­ją War­sza­wę już po raz siód­my. W tym roku na Sta­dio­nie Naro­do­wym zoba­czy­my i usły­szy­my m.in. Davi­da Guet­tę, Flo­ren­ce and the Machi­ne, Kings of Leon, Queens of the Sto­ne Age i The Pro­di­gy. Impre­za star­tu­je już jutro. Po raz pierw­szy w histo­rii festi­wal potrwa trzy dni, a arty­ści wystą­pią, aż na dwóch sce­nach.
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *