Otwarcie Charlotte Rouge Varsovie Boutique

Charlotte rouge

Dosta­li­śmy zapro­sze­nie od Nata­lii Kon­trak­te­wicz, bar­dziej zna­ną jako Char­lot­te Rouge, z któ­rą jakiś czas temu mia­ły­śmy oka­zję prze­pro­wa­dzić wywiad, na otwar­cie jej buti­ku na war­szaw­skiej Woli, a tak­że pre­mie­rę naj­now­szej kolek­cji bie­li­zny. Wyda­rze­nie mia­ło miej­sce w pięk­nych indu­strial­nych wnę­trzach przy uli­cy Bema 65 w War­sza­wie. Już od jakie­goś cza­su obser­wu­je­my dzia­łal­ność Nata­lii i podzi­wia­my jej pomy­sły, a tak­że cie­ka­we podej­ście do róż­nych pro­jek­tów. Tym razem nie było ina­czej, zno­wu nas zasko­czy­ła, stwo­rzy­ła kolek­cję roman­tycz­nej bie­li­zny w nowych, pięk­nych odcie­niach beżu oraz sza­ro­ści.

Miłym zasko­cze­niem było zoba­czyć w buti­ku rów­nież kolek­cję kla­sycz­nych over­si­zo­wych t‑shirtów STAY SIMPLE Col­lec­tion, któ­re każ­da kobie­ta powin­na mieć w swo­ej sza­fie, per­fek­cyj­ne, bia­łe t‑shirty z napi­sa­mi „Sim­ple” i „Mon­day is good”. Obo­wiąz­ko­wy must-have do podar­tych jean­sów, czar­nych mary­na­rek oraz kolo­ro­wych spód­nic.

Atmos­fe­ra jak w fil­mie „Maria Anto­ni­na”: kolo­ro­we maka­ro­ni­ki, różo­wy szam­pan spra­wi­ły, że był to per­fek­cyj­ny koniec tygo­dnia.

bielizna Charlotte Rouge
bielizna Charlotte Rouge
bielizna Charlotte Rouge
bielizna Charlotte Rouge
bielizna Charlotte Rouge

bielizna Charlotte Rouge

 

bielizna Charlotte Rouge
bielizna Charlotte Rouge
bielizna Charlotte Rouge

bielizna Charlotte Rouge

bielizna Charlotte Rouge
bielizna Charlotte Rouge

Tekst: Yani­na Tra­pach­ka
Edy­cja: Klau­dia Zie­liń­ska
Zdję­cia: VERS-24

_____

WIĘCEJ:
charlotterouge.pl
stay-simple.shwrm.com
POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy