Otwarcie Charlotte Rouge Varsovie Boutique

Tekst: Yani­na Tra­pach­ka
Edy­cja: Klau­dia Zie­liń­ska
Zdję­cia: VERS-24, instagram.com

??????????????????????????????????????

Dosta­li­śmy zapro­sze­nie od Nata­lii Kon­trak­te­wicz, bar­dziej zna­ną jako Char­lot­te Rouge, z któ­rą jakiś czas temu mia­ły­śmy oka­zję prze­pro­wa­dzić wywiad, na otwar­cie jej buti­ku na war­szaw­skiej Woli, a tak­że pre­mie­rę naj­now­szej kolek­cji bie­li­zny. Wyda­rze­nie mia­ło miej­sce w pięk­nych indu­strial­nych wnę­trzach przy uli­cy Bema 65 w War­sza­wie. Już od jakie­goś cza­su obser­wu­je­my dzia­łal­ność Nata­lii i podzi­wia­my jej pomy­sły, a tak­że cie­ka­we podej­ście do róż­nych pro­jek­tów. Tym razem nie było ina­czej, zno­wu nas zasko­czy­ła, stwo­rzy­ła kolek­cję roman­tycz­nej bie­li­zny w nowych, pięk­nych odcie­niach beżu oraz sza­ro­ści.

Miłym zasko­cze­niem było zoba­czyć w buti­ku rów­nież kolek­cję kla­sycz­nych over­si­zo­wych t‑shirtów STAY SIMPLE Col­lec­tion, któ­re każ­da kobie­ta powin­na mieć w swo­ej sza­fie, per­fek­cyj­ne, bia­łe t‑shirty z napi­sa­mi „Sim­ple” i „Mon­day is good”. Obo­wiąz­ko­wy must-have do podar­tych jean­sów, czar­nych mary­na­rek oraz kolo­ro­wych spód­nic.

Atmos­fe­ra jak w fil­mie „Maria Anto­ni­na”: kolo­ro­we maka­ro­ni­ki, różo­wy szam­pan spra­wi­ły, że był to per­fek­cyj­ny koniec tygo­dnia.

?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????

??????????????????????????????????????

 

??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????

??????????????????????????????????????

10458312_1564481393765987_5175579796639187638_n
??????????????????????????????????????

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
charlotterouge.pl
stay-simple.shwrm.com
POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy