Wydarzenia

Otwarcie Charlotte Rouge Varsovie Boutique

Charlotte rouge

Dosta­li­śmy zapro­sze­nie od Nata­lii Kon­trak­te­wicz, bar­dziej zna­ną jako Char­lot­te Rouge, z któ­rą jakiś czas temu mia­ły­śmy oka­zję prze­pro­wa­dzić wywiad, na otwar­cie jej buti­ku na war­szaw­skiej Woli, a tak­że pre­mie­rę naj­now­szej kolek­cji bie­li­zny. Wyda­rze­nie mia­ło miej­sce w pięk­nych indu­strial­nych wnę­trzach przy uli­cy Bema 65 w War­sza­wie. Już od jakie­goś cza­su obser­wu­je­my dzia­łal­ność Nata­lii i podzi­wia­my jej pomy­sły, a tak­że cie­ka­we podej­ście do róż­nych pro­jek­tów. Tym razem nie było ina­czej, zno­wu nas zasko­czy­ła, stwo­rzy­ła kolek­cję roman­tycz­nej bie­li­zny w nowych, pięk­nych odcie­niach beżu oraz szarości.

Miłym zasko­cze­niem było zoba­czyć w buti­ku rów­nież kolek­cję kla­sycz­nych over­si­zo­wych t‑shirtów STAY SIMPLE Col­lec­tion, któ­re każ­da kobie­ta powin­na mieć w swo­ej sza­fie, per­fek­cyj­ne, bia­łe t‑shirty z napi­sa­mi „Sim­ple” i „Mon­day is good”. Obo­wiąz­ko­wy must-have do podar­tych jean­sów, czar­nych mary­na­rek oraz kolo­ro­wych spódnic.

Atmos­fe­ra jak w fil­mie „Maria Anto­ni­na”: kolo­ro­we maka­ro­ni­ki, różo­wy szam­pan spra­wi­ły, że był to per­fek­cyj­ny koniec tygodnia.

bielizna Charlotte Rouge
bielizna Charlotte Rouge
bielizna Charlotte Rouge
bielizna Charlotte Rouge
bielizna Charlotte Rouge

bielizna Charlotte Rouge

 

bielizna Charlotte Rouge
bielizna Charlotte Rouge
bielizna Charlotte Rouge

bielizna Charlotte Rouge

bielizna Charlotte Rouge
bielizna Charlotte Rouge

Tekst: Yani­na Trapachka
Edy­cja: Klau­dia Zielińska
Zdję­cia: VERS-24

_____

WIĘCEJ:
charlotterouge.pl
stay-simple.shwrm.com
POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
  Related posts
  ModaNewsroom

  Charlotte Rouge otwiera kobiety na miłość

  Nie­zwy­kły, poru­sza­ją­cy, natu­ral­ny, po pro­stu pięk­ny, a przede wszyst­kim na wskroś praw­dzi­wy… taki jest naj­now­szy film o wymow­nym tytu­le „Let the love in”, pro­mu­ją­cy mar­kę Nata­lii Kon­trak­te­wicz, zało­ży­ciel­ki Char­lot­te Rouge i autor­ki jed­nej z najbardziej…
  Więcej
  ModaNewsroom

  Charlotte Rouge – wiosenna kolekcja bielizny i swetrów

  Komen­ta­rze komentarzy
  Więcej
  ModaNewsroom

  Charlotte Rouge Holiday Collection '15

  Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we 1. grud­nia w sprze­da­ży poja­wi się naj­now­sza kolek­cja bie­li­zny Char­lot­te Rouge. Krót­ka świą­tecz­na seria skła­da się z 10 wyjąt­ko­wych mode­li sta­ni­ków bez zapięć, metek i fisz­bi­nów. To koron­ko­we marze­nie każ­dej kobie­ty. W…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *