KalendarzWydarzenia

Moda na garażówki

Tekst: Julia Szułdrzyńska

IMG_9532

Potoczne pojęcie ‘garażówka’ oznacza tyle co wymiana, pchli targ, czy po prostu kiermasz rzeczy używanych.

Jed­nym pozwa­la pozbyć się nie­po­trzeb­nych rze­czy, któ­re z kolei mogą przy­dać się innym. Trend orga­ni­zo­wa­nia wyprze­da­ży gara­żo­wych przy­był do nas z Zacho­du i zago­ścił na dobre. W naj­więk­szych sto­li­cach takich jak Ber­lin, Paryż, czy Lon­dyn takie wyda­rze­nia są na porząd­ku dzien­nym i wpi­sa­ły się już w tra­dy­cję tych miast.

Takie wyda­rze­nie jest świet­ną oka­zją do zdo­by­cia napraw­dę wyjąt­ko­wych przed­mio­tów po przy­stęp­nej cenie. Uczest­ni­kom zda­rza się zna­leźć przed­wo­jen­ne nar­ty, ręcz­nie robio­ne meble do dom­ku dla lalek, czy domi­no z lat 60-tych. Dla­cze­go nie wyko­rzy­stać tego, że przed­mio­ty, któ­re zupeł­nie nie są Ci już potrzeb­ne, mogą przy­nieść radość komuś innemu?

IMG_9518

Jak się jed­nak oka­zu­je w gara­żów­kach nie cho­dzi wyłącz­nie o sprze­daż i zyski, ale przede wszyst­kim o miło spę­dzo­ny czas w towa­rzy­stwie cie­ka­wych ludzi. Jest to świet­na oka­zja do prze­by­wa­nia na świe­żym powie­trzu i pozna­nia kogoś inte­re­su­ją­ce­go. Za każ­dym razem atmos­fe­ra jest bar­dzo luź­na i swo­bod­na, dzię­ki cze­mu każ­dy nie tyl­ko ma oka­zję zna­leźć coś dla sie­bie, ale też po pro­stu świet­nie się bawić! Nie­ste­ty nie każ­dy pod­cho­dzi do wyprze­da­ży gara­żo­wych rów­nie entu­zja­stycz­nie. Więk­szość War­sza­wia­ków jest zachwy­co­na nową modą, jed­nak znaj­dą się też tacy, któ­rzy pogar­dli­wie nazy­wa­ją ją „urzą­dza­niem baza­ru w cen­trum War­sza­wy”

W kwietniu tego typu impreza miała miejsce w Universamie Grochów. Zorganizowana wyjątkowo w budynku, przyciągnęła ogromne zainteresowanie, a co za tym idzie, tłumy ludzi. Jeszcze w maju mają się odbyć aż trzy garażówki, a każda z nich w innym miejscu – Żoliboż, Osiedle Jazdów, oraz Rondo Wiatraczna.

IMG_6025

Uwa­ga, teraz naj­lep­sze – gara­żów­kę może zor­ga­ni­zo­wać tak napraw­dę każ­dy. Wystar­czy zna­leźć odpo­wied­nią loka­li­za­cję i moż­na dzia­łać! W Pol­sce trend ten dopie­ro się roz­wi­ja i z cza­sem takich wyda­rzeń będzie z pew­no­ścią coraz wię­cej. My się już nie może­my docze­kać, gdyż uwa­ża­my to za świet­ny pomysł oraz cie­ka­wą opcję spę­dza­nia wol­ne­go cza­su na świe­żym powietrzu!

Processed with VSCOcam with f2 preset

For Vers-24, Warsaw

_____

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Uważa, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko można osiągnąć ciężką pracą i wiarą w swoje siły. Uczennica V liceum w Krakowie, amatorka podróży i dobrych filmów. Nieustannie kursuje między Krakowem i Warszawą. Uwielbia zaczynać dzień od dobrej kawy i włoskiego Vogue'a. Żyje chwilą, marzy o studiach projektowania ubioru w Mediolanie oraz przeszklonym penthousie w Nowym Jorku. Kocha modę, sztukę nowoczesną i piękne wnętrza. Ponad wszystko ceni chwile spędzone w towarzystwie najbliższych przyjaciół oraz okazje poznania nowych zakątków świata.

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *