DesignKalendarz

DESIGN ZNÓW OPANUJE WARSZAWĘ czyli WAWA DESIGN FESTIWAL

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

1896785_619366988132436_2253137071676336907_n

W dniach 5–14 wrze­śnia 2014 w SOHO Fac­to­ry odbę­dzie się dru­ga edy­cja war­szaw­skie­go festi­wa­lu desi­gnu WAWA DESIGN FESTIWAL.  W tym roku pod hasłem PRZYNALEŻNOŚĆ.

Po zeszło­rocz­nym suk­ce­sie orga­ni­za­to­rzy posta­no­wi­li roz­bu­do­wać ofer­tę festi­wa­lo­wych wyda­rzeń. Przez 10 dni, od 11:00 do 19:00, na tere­nie SOHO Fac­to­ry będzie moż­na oglą­dać, doty­kać, kupo­wać i pod­da­wać dys­ku­sji wszyst­ko, co zwią­za­ne ze sztu­ką pro­jek­to­wa­nia. Wysta­wy, poka­zy fil­mo­we, pane­le, wykła­dy, a tak­że warsz­ta­ty z pro­jek­to­wa­nia, któ­re zawsze cie­szą się wyjąt­ko­wym zain­te­re­so­wa­niem widzów, w tym roku posłu­żą poka­za­niu jak to, kim i skąd jeste­śmy, wpły­wa na to, co tworzymy.

Tego­rocz­na edy­cja WAWA Design ma una­ocz­nić Gościom festi­wa­lu, a tak­że nam samym – ludziom na co dzień zwią­za­nym z two­rze­niem i pro­mo­wa­niem sztu­ki użyt­ko­wej, jak zna­czą­co na pro­jek­tach odbi­ja się to, kim jeste­śmy. Każ­dy z nas rodzi się z pakie­tem zako­do­wa­nych danych, któ­re wpły­wa­ją na wszyst­ko, co robi­my. To, kim jeste­śmy, kim będzie­my, jak zapro­jek­tu­je­my wła­sny i ota­cza­ją­cy nas świat jest deter­mi­no­wa­ne tym, skąd pocho­dzi­my, gdzie i z kim się wycho­wa­li­śmy czy do jakie­go śro­do­wi­ska przy­na­le­ży­my. W desi­gnie te zależ­no­ści odbi­ja­ją się wyjąt­ko­wo wyraź­nie” – pod­kre­śla­ją kura­tor festi­wa­lu Iwo­na Kowal­czyk i Vio­la Orze­chow­ska ze Sto­wa­rzy­sze­nia DizajnSkłaD.

WAWA DESIGN FESTIWAL od począt­ku pre­zen­tu­je wyjąt­ko­we powią­za­nia desi­gnu i pol­skiej sto­li­cy, a przy tym pod­kre­śla war­tość dobre­go wzor­nic­twa w prze­strze­ni miej­skiej. W tym roku na sto­łecz­ną część festi­wa­lu skła­da­ją się trzy ele­men­ty: eks­po­zy­cja „Nośnik War­sza­wa” z pra­ca­mi zain­spi­ro­wa­ny­mi War­sza­wą, cyklicz­na wysta­wa „Pro­jekt War­sza­wiak”, pre­zen­tu­ją­ca pro­jek­ty sto­łecz­nych pro­jek­tan­tów, oraz pokaz prac dyplo­mo­wych stu­den­tów m.in. wydzia­łów wzor­nic­twa i archi­tek­tu­ry wnętrz war­szaw­skiej Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych i Pol­sko-Japoń­skiej Wyż­szej Szko­ły Tech­nik Komputerowych.

543459_513334892068980_1303865573_n

Festi­wal jest jed­nak impre­zą ogól­no­pol­ską, a ambi­cją orga­ni­za­to­rów jest pre­zen­ta­cja tego, co na pol­skiej sce­nie desi­gnu naj­cie­kaw­sze – nie­za­leż­nie od miej­sca uro­dze­nia twór­ców. Do wspól­ne­go kon­stru­owa­nia tego­rocz­nej edy­cji zapro­sze­ni zosta­li rów­nież kura­to­rzy m.in z Pozna­nia by war­szaw­skiej publicz­no­ści poka­zać wysta­wy pre­zen­to­wa­ne wcze­śniej mię­dzy inny­mi na Poznań Design Days czy Wroc­Lo­ve Design.

W ramach Festi­wa­lu odbę­dą się Tar­gi wyRÓB­kup, gdzie pro­jek­tan­ci zapre­zen­tu­ją nie tyl­ko swo­ją twór­czość, ale taże swój warsz­tat (13–14.09, Soho Fac­to­ry) oraz V Edy­cja War­szaw­skich Tar­gów Desi­gnu – WZORY, tym razem sku­pio­ne wokół dobre­go wzor­nic­twa do ogro­du (7.09, Kró­li­kar­nia). Nie zabrak­nie rów­nież warsz­ta­tów orga­ni­zo­wa­nych przez Oddam Odpa­dy, czy­li dużo eko­lo­gi: www.strefa-warsztatow.pl.

1233331_513334835402319_545618656_n

Pierw­sza edy­cja WAWA Design Festi­wal odby­ła się we wrze­śniu 2013. U źró­deł pomy­słu na nowe cyklicz­ne wyda­rze­nie leża­ła potrze­ba sku­pie­nia sto­łecz­ne­go śro­do­wi­ska twór­ców, pro­du­cen­tów i pro­mo­to­rów desi­gnu na pro­mo­cji kre­atyw­ne­go pro­jek­to­wa­nia i sze­ro­kiej edu­ka­cji z zakre­su wzor­nic­twa prze­my­sło­we­go. Orga­ni­za­to­rzy z jed­nej stro­ny chcą wyraź­nie uświa­do­mić pro­jek­tan­tom i pro­du­cen­tom korzy­ści, jakie ich współ­pra­ca przy­no­si im samym i odbior­com, a z dru­giej – pra­gną w lek­ki, inte­re­su­ją­cy i anga­żu­ją­cy spo­sób poka­zy­wać sze­ro­kiej publicz­no­ści, czym jest dobry design.

W tym roku do orga­ni­za­to­rów dołą­czy­ło Sto­wa­rzy­sze­nie Pro­jek­tan­tów Dizajn­SkłaD. Festi­wal powsta­je we współ­pra­cy z naj­więk­szym sto­łecz­nym cen­trum arty­stycz­nym SOHO Fac­to­ry oraz Mia­stem Sto­łecz­nym War­sza­wa. Tego­rocz­ną edy­cję festi­wa­lu hono­ro­wym patro­na­tem obję­ła Pre­zy­dent m.st. War­sza­wy Han­na Gron­kie­wicz-Waltz. Wyda­rze­niu patro­nu­je Naro­do­we Cen­trum Kul­tu­ry i Insty­tut Wzor­nic­twa Przemysłowego.

For Vers-24, Warsaw

_____

WIĘCEJ:
wawadesign.eu
POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *