Konkursy

Bilety na otwarcie sezonu – KONKURS

Tekst/zdjęcie: Vers-24
IMG_1087-mini
Zasa­dy konkursu:

1.)    Polu­bić fun­pa­ge Wyści­gi Kon­ne – Służewiec
2.) Polu­bić fun­pa­ge Vers-24
3.)    Zapi­sać się do new­slet­te­ra Vers-24

Do wygra­nia bile­ty na otwar­cie sezo­nu na Słu­że­wiu. Wyda­rze­nie będzie mia­ło miej­sce w naj­bliż­szą nie­dzie­lę – 19.04. o godzi­nie 13:00.

Bile­ty roz­lo­su­je­my wśród uczestników.

Kon­kurs trwa do 16 do 17 kwiet­nia 2015r. POWODZENIA! 

Regu­la­min:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniej­szy Regu­la­min okre­śla warun­ki, na jakich odby­wa się kon­kurs pod nazwą „ Bile­ty na otwar­cie sezo­nu” (zwa­ny dalej „Kon­kur­sem”).
 2. Kon­kurs nie jest grą loso­wą ani zakła­dem wza­jem­nym w rozu­mie­niu Usta­wy z dnia 29 lip­ca 1992 r. o grach loso­wych i zakła­dach wza­jem­nych (Dz. U. z 2004 r., Nr 4 Poz. 27 ze zm.).
 3. Kon­kurs odby­wa się z zacho­wa­niem zasad doty­czą­cych ochro­ny danych oso­bo­wych zgod­nie z usta­wą o ochro­nie danych oso­bo­wych z dnia 29 sierp­nia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 Poz. 926 ze zm.).
 4. Orga­ni­za­to­rem Kon­kur­su jest Vers Pro­duc­tion, NIP 525 427 13 51, ul. Gór­skie­go 6/74, 00–033 War­sza­wa (zwa­na dalej „Orga­ni­za­to­rem”)
 5. Fun­da­to­rem nagród w Kon­kur­sie jest Tor – Wyści­gi Kon­ne – Słu­że­wiec. Kon­kurs trwa od 16.04.2015 r. do 17.04.2015 r. (do godzi­ny 12:00).
 6. Regu­la­min Kon­kur­su dostęp­ny jest w sie­dzi­bie Orga­ni­za­to­ra oraz na stro­nie internetowej:
  www.vers-24.com

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

 1. W Kon­kur­sie może wziąć udział peł­no­let­nia oso­ba fizycz­na posia­da­ją­ca peł­ną zdol­ność do czyn­no­ści praw­nych (zwa­na dalej „Uczest­ni­kiem”).
 2. Warun­kiem uczest­nic­twa w Kon­kur­sie jest 1.)    Polu­bić fun­pa­ge Wyści­gi Kon­ne – Słu­że­wiec 2.) Polu­bić fun­pa­ge Vers-24 3.)    Zapi­sać się do new­slet­te­ra Vers-24.
 3. Zgła­sza­jąc swój udział w Kon­kur­sie Uczest­nik wyra­ża zgo­dę na prze­twa­rza­nie i udo­stęp­nia­nie swo­ich danych oso­bo­wych: imię, nazwi­sko, wiek, adres miej­sca zamieszkania
 4. Każ­dy Lau­re­at Kon­kur­su może otrzy­mać tyl­ko jed­ną nagrodę.
 5. W Kon­kur­sie nie mogą brać udzia­łu pra­cow­ni­cy, ani współ­pra­cow­ni­cy Orga­ni­za­to­ra lub Fundatora.
 6. Udział w Kon­kur­sie ozna­cza zgo­dę Uczest­ni­ka na warun­ki Kon­kur­su okre­ślo­ne niniej­szym Regulaminem.
 7. Uczest­nic­two w Kon­kur­sie jest dobro­wol­ne i nieodpłatne.
 8. Uczest­nik Kon­kur­su może brać udział w Kon­kur­sie tyl­ko raz.

NAGRODY

 1. Nagro­dy w Kon­kur­sie nie mogą zostać wymie­nio­ne na ekwi­wa­lent pieniężny.
 2. Każ­dy Lau­re­at Kon­kur­su może otrzy­mać tyl­ko jed­ną nagrodę.

OGŁASZANIE WYNIKÓW KONKURSU ORAZ ODBIÓR NAGRÓD

 1. Ogło­sze­nie wyni­ków Kon­kur­su nastą­pi w dniu 17.04.2015 r. poprzez zamiesz­cze­nie na stro­nie inter­ne­to­wej www.vers-24.com listy Lau­re­atów, zawie­ra­ją­cej imię i nazwi­sko poda­ne w pro­fi­lu zwycięzcy.
 2. Nie­za­leż­nie od ogło­sze­nia wyni­ków Kon­kur­su w spo­sób poda­ny w ust. 1 powy­żej, każ­dy z Lau­re­atów dro­gą elek­tro­nicz­ną lub tele­fo­nicz­ną zosta­nie poin­for­mo­wa­ny przez Orga­ni­za­to­ra o przy­zna­niu mu nagro­dy w dniu 17.04.2015 r.
 3. W ter­mi­nie 3 dni od ogło­sze­nia wyni­ków Kon­kur­su Orga­ni­za­tor wyśle za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej wia­do­mość z biuro@vers-24.com
 4. Orga­ni­za­tor nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za nie­pra­wi­dło­wo­ści zwią­za­ne z dzia­ła­niem pocz­ty elektronicznej.

REKLAMACJE:

 1. Rekla­ma­cje doty­czą­ce prze­bie­gu Kon­kur­su mogą być zgła­sza­ne do Orga­ni­za­to­ra naj­póź­niej do dnia 17.04.2015 roku.
 2. Rekla­ma­cje muszą być zgła­sza­ne przez każ­de­go uczest­ni­ka w for­mie mailo­wej na adres biuro@vers-24.com.
 3. Aktu­al­ny Regu­la­min Kon­kur­su dostęp­ny będzie na stro­nie www.vers-24.com
 4. Przy­stą­pie­nie do Kon­kur­su jest rów­no­znacz­ne z zapo­zna­niem się przez uczest­ni­ka z tre­ścią niniej­sze­go Regu­la­mi­nu i jego akceptacją.
 5. Postę­po­wa­nie rekla­ma­cyj­ne trwa 7 dni. O wyni­ku postę­po­wa­nia rekla­ma­cyj­ne­go Komi­sja powia­da­mia Uczest­ni­ka Kon­kur­su zgła­sza­ją­ce­go reklamację.

PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Bio­rąc udział w Kon­kur­sie uczest­nik Kon­kur­su wyra­ża zgo­dę na opu­bli­ko­wa­nie imie­nia i nazwi­ska oraz miej­sco­wo­ści zamiesz­ka­nia uczest­ni­ka Kon­kur­su w przy­pad­ku, kie­dy zosta­nie on lau­re­atem Konkursu.
 2. Dane oso­bo­we uczest­ni­ków Kon­kur­su prze­twa­rza­ne są na pod­sta­wie ich zgo­dy. Na liście lau­re­atów Kon­kur­su publi­ko­wa­nej na stro­nie ser­wi­su www.vers-24.com zamiesz­cza­ne są dane oso­bo­we uczest­ni­ków kon­kur­su, któ­rzy wyra­zi­li zgodę.
 3. Dane oso­bo­we lau­re­ata Kon­kur­su zbie­ra­ne i prze­twa­rza­ne są w celu wywią­za­nia się z obo­wiąz­ków Orga­ni­za­to­ra Konkursu.
 4. Uczest­ni­cy Kon­kur­su, poda­jąc swo­je dane oso­bo­we pod­czas reje­stra­cji w Kon­kur­sie, wyra­ża­ją zgo­dę na ich dal­sze prze­twa­rza­nie przez Orga­ni­za­to­ra jako admi­ni­stra­to­ra danych w celach pro­mo­cyj­no-mar­ke­tin­go­wych zwią­za­nych z pro­wa­dzo­ną przez Orga­ni­za­to­ra dzia­łal­no­ścią. Uczest­ni­cy Kon­kur­su wyra­ża­ją zgo­dę na otrzy­my­wa­nie na poda­ny przez sie­bie adres e‑mail infor­ma­cji han­dlo­wych prze­sy­ła­nych przez Orga­ni­za­to­ra, zgod­nie z Usta­wą o ochro­nie danych oso­bo­wych z dnia 29 sierp­nia 1997 r. oraz Usta­wą o świad­cze­niu usług dro­gą elek­tro­nicz­ną z dnia 18 lip­ca 2002 roku.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniej­szy Regu­la­min jest jedy­nym doku­men­tem okre­śla­ją­cym zasa­dy udzia­łu w Konkursie.
 2. W spra­wach nie­ure­gu­lo­wa­nych niniej­szym Regu­la­mi­nem sto­su­je się odpo­wied­nie prze­pi­sy Kodek­su cywilnego.

For Vers-24, Warsaw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
CO MÓWI O TOBIE ULUBIONA KAWA?
HAMAKI I KSIĄŻKI NAD WISŁĄ, W RAMACH PROJEKTU OTWARTA WARSZAWA
SIOSTRZANE MARKI H&M
7 POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO ZOBACZYĆ FILM O IRIS APFEL
WIEK? TO BEZ ZNACZENIA!

Komentarze

komentarzy

Related posts
Konkursy

Konkurs Vers-24 x La Mania na Instagramie

UWAGA, UWAGA! Mamy dla Was kon­kurs! Do wygra­nia must have każ­dej fashio­nist­ki – aksa­mit­ny cho­ker mar­ki  La Mania! Co nale­ży zro­bić, żeby go wygrać? Zasa­dy są bar­dzo pro­ste: Zaob­ser­wuj kon­to @vers24 na Insta­gra­mie Udo­stęp­nij zdjęcie…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *