Konkursy

Makijaż sylwestrowy z Mistic – KONKURS

Tekst/grafika: Vers-24
Zdję­cie: mate­ria­ly prasowe

Processed with VSCOcam with a6 preset

Maki­jaż syl­we­stro­wy z Mistic – KONKURS 

Weź udział w kon­kur­sie i wygraj zestaw kosme­ty­ków. W skle­pie inter­ne­to­wym Mistic może­cie zna­leźć mnó­stwo wspa­nia­łych kosme­ty­ków do wycza­ro­wa­nia osza­ła­mia­ją­cych maki­ja­ży, zarów­no dzien­nych jak i wieczorowych.

Razem z fir­mą Mistic przy­go­to­wa­li­śmy dla Was kon­kurs, w któ­rym nagro­dą głów­ną jest bon o war­to­ści 300 zł do wyko­rzy­sta­nia w skle­pie Mistic. Za zaję­cie II miej­sca może­cie otrzy­mać zestaw kosme­ty­ków ufun­do­wa­nych przez sklep inter­ne­to­wy Mistic.

Zasa­dy konkursu:

 1. Two­im głów­nym zada­niem jest wyko­na­nie autor­skie­go kola­żu, mood­bo­ar­du lub rysun­ku maki­ja­żu syl­we­stro­we­go przy uży­ciu pro­duk­tów pocho­dzą­cych z dro­ge­rii Mistic i prze­sła­nie go w komen­ta­rzu na fun­pa­ge Vers-24 pod postem doty­czą­cym konkursu.
 2. Dodat­ko­wo zapro­po­nuj nam dwa tema­ty, o któ­rych naj­chęt­niej przeczytałabyś/przeczytałbyś na naszej stro­nie www.vers-24.com.

Autor naj­cie­kaw­szej pra­cy wygra bon o war­to­ści 300 zł.

Kon­kurs trwa do 20.12.2014 r. POWODZENIA!

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniej­szy Regu­la­min okre­śla warun­ki, na jakich odby­wa się kon­kurs pod nazwą Maki­jaż syl­we­stro­wy z Mistic (zwa­ny dalej „Kon­kur­sem”).
 2. Kon­kurs nie jest grą loso­wą ani zakła­dem wza­jem­nym w rozu­mie­niu Usta­wy z dnia 29 lip­ca 1992 r. o grach loso­wych i zakła­dach wza­jem­nych (Dz. U. z 2004 r., Nr 4 Poz. 27 ze zm.).
 3. Kon­kurs odby­wa się z zacho­wa­niem zasad doty­czą­cych ochro­ny danych oso­bo­wych zgod­nie z usta­wą o ochro­nie danych oso­bo­wych z dnia 29 sierp­nia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 Poz. 926 ze zm.).
 4. Orga­ni­za­to­rem Kon­kur­su jest Vers Pro­duc­tion, NIP 525 427 13 51, ul. Gór­skie­go 6/74, 00–033 War­sza­wa (zwa­na dalej „Orga­ni­za­to­rem”)
 5. Fun­da­to­rem nagród w Kon­kur­sie jest dro­ge­ria inter­ne­to­wa Mistic SP. z o.o. z sie­dzi­bą w War­sza­wie, ul. Klucz­bor­ska 9, wpi­sa­ną do Reje­stru Przed­się­bior­ców Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go, XIV Wydział Gospo­dar­czy dla Mia­sta Sto­łecz­ne­go War­sza­wy pod nr 0000347620, NIP: 5222941326, Regon numer: 142260892. Kon­kurs trwa od 06.12.2014 r. do 16.12.2014 r. (do godzi­ny 23:59).
 6. Regu­la­min Kon­kur­su dostęp­ny jest w sie­dzi­bie Orga­ni­za­to­ra oraz na stro­nie inter­ne­to­wej: www.vers-24.com

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

 1. W Kon­kur­sie może wziąć udział peł­no­let­nia oso­ba fizycz­na posia­da­ją­ca peł­ną zdol­ność do czyn­no­ści praw­nych (zwa­na dalej „Uczest­ni­kiem”).
 2. Warun­kiem uczest­nic­twa w Kon­kur­sie jest prze­sła­nie swo­je­go autor­skie­go kola­żu, mood­bo­ar­du lub rysun­ku maki­ja­żu syl­we­stro­we­go z wyko­rzy­sta­niem pro­duk­tów z dro­ge­rii Mistic na fan­pa­ge  www.vers-24.com oraz zapro­po­no­wa­nia dwóch tema­tów, o któ­rych naj­chęt­niej przeczytałabyś/przeczytałbyś na naszej stro­nie www.vers-24.com
 3. Zgła­sza­jąc swój udział w Kon­kur­sie Uczest­nik wyra­ża zgo­dę na prze­twa­rza­nie i udo­stęp­nia­nie swo­ich danych oso­bo­wych: imię, nazwi­sko, wiek, adres miej­sca zamieszkania
 4. Każ­dy Lau­re­at Kon­kur­su może otrzy­mać tyl­ko jed­ną nagrodę.
 5. W Kon­kur­sie nie mogą brać udzia­łu pra­cow­ni­cy, ani współ­pra­cow­ni­cy Orga­ni­za­to­ra lub Fundatora.
 6. Udział w Kon­kur­sie ozna­cza zgo­dę Uczest­ni­ka na warun­ki Kon­kur­su okre­ślo­ne niniej­szym Regulaminem
 7. Uczest­nic­two w Kon­kur­sie jest dobro­wol­ne i nieodpłatne.
 8. Uczest­nik Kon­kur­su może brać udział w Kon­kur­sie tyl­ko raz.

NAGRODY

 1. Nagro­dy w Kon­kur­sie nie mogą zostać wymie­nio­ne na ekwi­wa­lent pieniężny.
 2. Każ­dy Lau­re­at Kon­kur­su może otrzy­mać tyl­ko jed­ną nagrodę.
 3.  Nagro­dą za zaję­cie pierw­sze­go miej­sca w kon­kur­sie jest voucher o war­to­ści 300zł do wyko­rzy­sta­nia w dro­ge­rii inter­ne­to­wej Mistic.
 4.  Nagro­dą za zaję­cie dru­gie­go miej­sca w kon­kur­sie jest zestaw kosme­ty­ków ufun­do­wa­ny przez dro­ge­rię inter­ne­to­wą Mistic.

OGŁASZANIE WYNIKÓW KONKURSU ORAZ ODBIÓR NAGRÓD

 1. Ogło­sze­nie wyni­ków Kon­kur­su nastą­pi w dniu 17.12.2014 r. poprzez zamiesz­cze­nie na stro­nie inter­ne­to­wej www.vers-24.com listy Lau­re­atów, zawie­ra­ją­cej imię i nazwi­sko poda­ne w pro­fi­lu zwycięzcy.
 2. Nie­za­leż­nie od ogło­sze­nia wyni­ków Kon­kur­su w spo­sób poda­ny w ust. 1 powy­żej, każ­dy z Lau­re­atów dro­gą elek­tro­nicz­ną lub tele­fo­nicz­ną zosta­nie poin­for­mo­wa­ny przez Orga­ni­za­to­ra o przy­zna­niu mu nagro­dy w dniu 17.12. 2014 r.
 3. W ter­mi­nie 3 dni od ogło­sze­nia wyni­ków Kon­kur­su Orga­ni­za­tor wyśle za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej wia­do­mość z biuro@vers-24.com
 4. Orga­ni­za­tor nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za nie­pra­wi­dło­wo­ści zwią­za­ne z dzia­ła­niem pocz­ty elektronicznej.

 

REKLAMACJE:

 1. Rekla­ma­cje doty­czą­ce prze­bie­gu Kon­kur­su mogą być zgła­sza­ne do Orga­ni­za­to­ra naj­póź­niej do dnia 23.12.2014 roku.
 2. Rekla­ma­cje muszą być zgła­sza­ne przez każ­de­go uczest­ni­ka w for­mie mailo­wej na adres biuro@vers-24.com.
 3. Aktu­al­ny Regu­la­min Kon­kur­su dostęp­ny będzie na stro­nie www.vers-24.com
 4. Przy­stą­pie­nie do Kon­kur­su jest rów­no­znacz­ne z zapo­zna­niem się przez uczest­ni­ka z tre­ścią niniej­sze­go Regu­la­mi­nu i jego akceptacją.
 5. Postę­po­wa­nie rekla­ma­cyj­ne trwa 7 dni. O wyni­ku postę­po­wa­nia rekla­ma­cyj­ne­go Komi­sja powia­da­mia Uczest­ni­ka Kon­kur­su zgła­sza­ją­ce­go reklamację.

PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Bio­rąc udział w Kon­kur­sie uczest­nik Kon­kur­su wyra­ża zgo­dę na opu­bli­ko­wa­nie imie­nia i nazwi­ska oraz miej­sco­wo­ści zamiesz­ka­nia uczest­ni­ka Kon­kur­su w przy­pad­ku, kie­dy zosta­nie on lau­re­atem Konkursu.
 2. Dane oso­bo­we uczest­ni­ków Kon­kur­su prze­twa­rza­ne są na pod­sta­wie ich zgo­dy. Na liście lau­re­atów Kon­kur­su publi­ko­wa­nej na stro­nie ser­wi­su http://www.vers-24.com zamiesz­cza­ne są dane oso­bo­we uczest­ni­ków kon­kur­su, któ­rzy wyra­zi­li zgodę.
 3. Dane oso­bo­we lau­re­ata Kon­kur­su zbie­ra­ne i prze­twa­rza­ne są w celu wywią­za­nia się z obo­wiąz­ków Orga­ni­za­to­ra Konkursu.
 4. Uczest­ni­cy Kon­kur­su, poda­jąc swo­je dane oso­bo­we pod­czas reje­stra­cji w Kon­kur­sie, wyra­ża­ją zgo­dę na ich dal­sze prze­twa­rza­nie przez Orga­ni­za­to­ra jako admi­ni­stra­to­ra danych w celach pro­mo­cyj­no-mar­ke­tin­go­wych zwią­za­nych z pro­wa­dzo­ną przez Orga­ni­za­to­ra dzia­łal­no­ścią. Uczest­ni­cy Kon­kur­su wyra­ża­ją zgo­dę na otrzy­my­wa­nie na poda­ny przez sie­bie adres e‑mail infor­ma­cji han­dlo­wych prze­sy­ła­nych przez Orga­ni­za­to­ra, zgod­nie z Usta­wą o ochro­nie danych oso­bo­wych z dnia 29 sierp­nia 1997 r. oraz Usta­wą o świad­cze­niu usług dro­gą elek­tro­nicz­ną z dnia 18 lip­ca 2002 roku.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniej­szy Regu­la­min jest jedy­nym doku­men­tem okre­śla­ją­cym zasa­dy udzia­łu w Konkursie.
 2. W spra­wach nie­ure­gu­lo­wa­nych niniej­szym Regu­la­mi­nem sto­su­je się odpo­wied­nie prze­pi­sy Kodek­su cywilnego.

 

For Vers-24, Warsaw

_____

WIĘCEJ:
cosmetics-online.pl
POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *