FilmStyl życia

Filmy na jesienne wieczory

Tekst: Iga Litwin­czuk Zdje­cia: filmweb.pl, pinterest.com Jesie­n­no-zimo­­we wie­czo­ry nie­ubła­ga­nie zbli­ża­ją się wiel­ki­mi kro­ka­mi. Aby pomóc Wam je prze­trwać, przy­go­to­wa­łam subiek­tyw­ną listę Top10 fil­mów, któ­re umi­lą wie­czór w domu. Kto ich jesz­cze nie widział ten gapa i…

Więcej
FilmKultura

Miłość Matki według Xaviera Dolana

Tekst: Karo­li­na Błasz­kie­wicz Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we   Nazy­wa­ny zło­tym dziec­kiem (nie tyl­ko rodzi­me­go) kina Kana­dyj­czyk po raz kolej­ny udo­wad­nia, że ma wiel­ki talent. Nie­wie­lu bowiem w tak mło­dym wie­ku osią­gnie tyle, co on i jesz­cze…

Więcej
FilmKulturaNewsroom

Sex and The City 3!

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska Zdję­cia: harpersbazaar.com Mamy powo­dy do rado­ści, w inter­ne­cie poja­wia się coraz wię­cej wzmia­nek na temat kolej­nej czę­ści kul­to­we­go seria­lu, z udzia­łem nasze­go ulu­bio­ne­go, sty­lo­we­go kwar­te­tu z Man­hat­ta­nu. Trze­cia część kino­wej wer­sji przy­gód przy­ja­ció­łek, któ­re…

Więcej
FilmKultura

Wielki błękit w kinach od 8 sierpnia!

Jeden z naj­bar­dziej zna­nych fil­mów Luca Bes­so­na – opar­ta na bio­gra­fii Jacqu­esa May­ola, poru­sza­ją­ca opo­wieść o przy­jaź­ni i rywa­li­za­cji dwóch nur­ków. “Wiel­ki błę­kit” miał swo­ją uro­czy­stą pre­mie­rę na festi­wa­lu w Can­nes. Tekst: mate­ria­ły pra­so­we Zdję­cia: mate­ria­ły…

Więcej
FilmKultura

"Król w Nowym Jorku" Chaplina w kinach do piątku

Od piąt­ku, 25 lip­ca, w pol­skich kinach poja­wi się jeden z ostat­nich fil­mów Char­lie­go Cha­pli­na pt. “Król w Nowym Jor­ku”. Pol­scy widzo­wie zoba­czą film w odre­stau­ro­wa­nej cyfro­wej wer­sji  obra­zu z nagra­ną na nowo muzy­ką. Tekst/zdjęcia:…

Więcej
FilmKultura

Love Punch czyli "Riwiera dla dwojga"

Nad­szedł czas na upra­gnio­ną eme­ry­tu­rę! Tekst/zdjęcia:  infor­ma­cje pra­so­we, filmus.pl Richard Jones to roz­wie­dzio­ny biz­nes­men w śred­nim wie­ku, któ­ry wycze­ku­je z wiel­ką nie­cier­pli­wo­ścią pozba­wio­nej lęków i obaw przy­szło­ści spo­koj­ne­go eme­ry­ta. Przy­cho­dzi do pra­cy po raz ostat­ni w…

Więcej
FilmKultura

Ekranizacja życia Yves Saint Laurent w reżyserii Jalila Lesperta

To przede wszyst­kim opo­wieść o buj­nym życiu uczu­cio­wym trud­ne­go czło­wie­ka, dopie­ro póź­niej o hip­no­ty­zu­ją­cych kre­acjach spod ręki geniu­sza. Obok rewo­lu­cji w modzie lat 60. i 70. może­my obser­wo­wać por­tret bohe­my arty­stycz­nej tam­tych cza­sów, m.in. Kar­la Lager­fel­da, któ­ry –jak się oka­zu­je- mozol­nie pra­co­wał nad swo­im wize­run­kiem docho­dząc do wyczu­cia sma­ku pre­zen­to­wa­ne­go dziś.

Więcej
FilmKultura

„21 gramów”: śmierć jest dopiero początkiem

21 gra­mów” Ale­jan­dra Gon­za­le­za Inar­ri­tu wie­dzie nas ścież­ką stra­ty, roz­pa­czy, bólu i zwąt­pie­nia. Nie jest to kino pro­ste, nie jest też har­mo­nij­ne. Wyma­ga wie­le, wie­lu zatem może znie­chę­cić. Czym więc zawdzię­cza sobie podziw i uzna­nie kry­ty­ków na całym świe­cie? Skąd bio­rą się czar i magia, wyle­wa­ją­ce się z ekra­nu w trak­cie sean­su?

Więcej
FilmKultura

Upstream Color: Dramat Science Fiction dla wymagających

Świa­to­wa pre­mie­ra fil­mu mia­ła miej­sce 21 stycz­nia ubie­głe­go roku, a Sha­ne Car­ruth, już zdą­żył podzie­lić widzów na dwa obo­zy: tych, któ­rzy są fil­mem ocza­ro­wa­ni uwa­ża­jąc go za „nie­zwy­kłe dzie­ło”, i tych, któ­rzy nie­wie­le z nie­go rozu­mie­ją, twier­dzą, że to zmar­no­wa­ne 96 minut. Nie­za­leż­nie od koń­co­wej oce­ny „Upstre­am Color” to obo­wiąz­ko­wa pozy­cja kina nie­za­leż­ne­go (nomi­na­cje, mówią same za sie­bie: Came­ri­ma­ge, Sun­dan­ce, Gotham i Film Inde­pen­dent). Dla­cze­go?

Więcej
FilmKultura

5.najlepszych filmów ze Scarlett Johansson

Scar­lett Ingrid Johans­son w listo­pa­dzie tego roku skoń­czy 30-kę. Ame­ry­kań­ska aktor­ka fil­mo­wa, tele­wi­zyj­na i teatral­na, rów­nież woka­list­ka, cie­szy się od lat nie­słab­ną­cą popu­lar­no­ścią. Jak zaczę­ła się jej przy­go­da? Któ­re z jej ról są naj­lep­sze?

Więcej
FilmKulturaNewsroom

Kolejna odsłona „Sex and the City”?

Tekst: Yani­na Tra­pach­ka Zdję­cia: dailymail.co.uk Cał­kiem moż­li­we, że po raz kolej­ny zoba­czy­my na wiel­kim ekra­nie  fina­ło­wą, tym razem,  część „Sek­su w wiel­kim mie­ście ” – kul­to­we­go seria­lu o czte­rech miesz­kan­kach Nowe­go Jor­ku. Już od 2010…

Więcej