FilmStyl życia

Filmy na jesienne wieczory

Tekst: Iga Litwin­czuk
Zdje­cia: filmweb.pl, pinterest.com

http-__pl.pinterest.com_pin_521925044287784999_

Jesien­no-zimo­we wie­czo­ry nie­ubła­ga­nie zbli­ża­ją się wiel­ki­mi kro­ka­mi. Aby pomóc Wam je prze­trwać, przy­go­to­wa­łam subiek­tyw­ną listę Top10 fil­mów, któ­re umi­lą wie­czór w domu. Kto ich jesz­cze nie widział ten gapa i koniecz­nie musi nad­ro­bić zale­gło­ści.

Listę otwie­ra­ją rewe­la­cyj­ne ani­ma­cje:

Mary i Max – świet­na ani­ma­cja, któ­ra roz­śmie­sza i wzru­sza zara­zem. „Słod­ko-gorz­ka opo­wieść o parze out­si­de­rów, któ­rych dzie­li prak­tycz­nie wszyst­ko (płeć, wiek, pocho­dze­nie), a łączy przede wszyst­kim samot­ność, z łatwo­ścią zjed­nu­je sobie widzów. Mogą o tym zaświad­czyć cho­ciaż­by uczest­ni­cy ubie­gło­rocz­ne­go festi­wa­lu Dwa Brze­gi” – Łukasz Muszyń­ski (Filmweb.pl)

Mia­stecz­ko Hal­lo­we­en – „Dynio­wy Król znu­dzo­ny ruty­ną obcho­dów Hal­lo­we­en, posta­na­wia porwać Świę­te­go Miko­ła­ja i zająć jego miej­sce”. (Filmweb.pl) Pra­ce nad tą ani­ma­cją trwa­ły ponad 3 lata. Dopra­co­wa­na w każ­dym calu odda­je cha­rak­ter fil­mów Tima Bur­to­na.

7315909.3

Fan­ta­stycz­ny Pan Lis – adap­ta­cja książ­ki Roal­da Dah­la w reży­se­rii Wesa Ander­so­na. Pan Lis sta­ra się być wzo­ro­wym mężem i ojcem jed­nak natu­ra dra­pież­ni­ka jest u nie­go sil­niej­sza.

Film któ­ry trze­ba obej­rzeć w listo­pa­dzie:

Słod­ki listo­pad – Rema­ke fil­mu z 1968 roku o tym samym tytu­le. Poru­sza­ją­ca histo­ria, peł­na odda­nia i ogrom­nej wraż­li­wo­ści. Roman­tycz­ny prze­kaz wyjąt­ko­wej miło­ści w dosko­na­łej obsa­dzie Char­li­ze The­ron i Keanu Reeves.

 6942810.3

Coś na jesien­ną chan­drę:

Ty i ja i wszy­scy, któ­rych zna­my – ten film ma w sobie magię. Jest to kome­dia o zako­chi­wa­niu się i miło­ści, któ­ra wyma­ga od dwóch osób posłu­gi­wa­nia się tym samym  języ­kiem emo­cjo­nal­nym. Pięk­ne zdję­cia i świet­ne sty­li­za­cje.

Frank – histo­ria  mło­de­go chło­pa­ka – Jon, któ­ry na wsku­tek zbie­gu oko­licz­no­ści tra­fia do zespo­łu muzycz­ne­go. Lide­rem jest tytu­ło­wy Frank, któ­re­go toż­sa­mość nie jest do koń­ca zna­na i któ­ry nie roz­sta­je się z maską rodem z kre­sków­ki. Oso­bli­we podej­ście do muzy­ki i intry­gu­ją­ce posta­cie pochła­nia­ją widza bez resz­ty.

Sma­żo­ne zie­lo­ne pomi­do­ry – Eve­lyn Couch prze­cho­dzi trud­ny okres w życiu. Spo­tka­nie z Nin­ny The­ad­go­ode zmie­nia je o 180 stop­ni. Nin­ny opo­wia­da Eve­lyn histo­rię życia mło­dej kobie­ty z Ala­ba­my – Idi­gie. Na wsku­tek opo­wie­ści Eve­lyn sta­je się aser­tyw­ną i pew­ną sie­bie kobie­tą.

Kar­mel – Libań­ski film, któ­ry pomi­ja kwe­stie woj­ny, poli­ty­ki i odwo­łu­je się do miło­ści i namięt­no­ści. Histo­rie kil­ku kobiet, któ­re spo­ty­ka­ją się w salo­nie uro­dy. Jest to miej­sce, w któ­rym czu­ją się swo­bod­nie i sko­re są do naj­in­tym­niej­szych zwie­rzeń.

7179914.3

Kie­dy zatę­sk­ni­my za latem:

Kró­lo­wie lata – W akcie bun­tu trzech nasto­lat­ków posta­na­wia wypro­wa­dzić się do dom­ku w lesie. Mają dość rodzi­ców, któ­rzy bez prze­rwy kon­tro­lu­ją i wtrą­ca­ją się w ich życie. Wszyst­ko zaczy­na się jed­nak kom­pli­ko­wać gdy w ich nowym domu poja­wia się dziew­czy­na.

7556656.3

Mło­de wino – Cze­ska pro­duk­cja opo­wia­da o dziew­czy­nie, któ­ra posta­na­wia speł­nić marze­nie umie­ra­ją­ce­go dziad­ka i wysy­ła go w podróż dooko­ła świa­ta. Pod­czas  nie­obec­no­ści męż­czy­zny zaj­mu­je się jego win­ni­cą.

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *