FilmKultura

Love Punch czyli “Riwiera dla dwojga”

Nadszedł czas na upragnioną emeryturę!

Tekst/zdjęcia:  infor­ma­cje pra­so­we, filmus.pl

??????????

Richard Jones to roz­wie­dzio­ny biz­nes­men w śred­nim wie­ku, któ­ry wycze­ku­je z wiel­ką nie­cier­pli­wo­ścią pozba­wio­nej lęków i obaw przy­szło­ści spo­koj­ne­go eme­ry­ta. Przy­cho­dzi do pra­cy po raz ostat­ni w życiu i… ku swe­mu nie­skoń­czo­ne­mu prze­ra­że­niu odkry­wa, że wykup mene­dżer­ski jego fir­my, któ­re­go był stu­pro­cen­to­wo pewien, oka­zał się być jed­nym wiel­kim oszu­stwem. Fir­ma zban­kru­to­wa­ła, a pen­sje wszyst­kich pra­cow­ni­ków – łącz­nie z jego wła­sną – padły ofia­rą per­fid­nej defrau­da­cji. Czas poże­gnać marze­nia o siel­skiej eme­ry­tu­rze?

Nigdy w życiu! Wraz ze swo­ją byłą żoną Kate, Richard wyru­sza na poszu­ki­wa­nia tajem­ni­cze­go biz­nes­me­na, Vin­cen­ta Kru­ge­ra, któ­ry jest odpo­wie­dzial­ny za całą sytu­ację. Nic nie jest jed­nak takim, jakie się wyda­je, więc zanim Richard i Kate zdą­żą powie­dzieć, że dwa plus dwa rów­na się czte­ry, zosta­ną wplą­ta­ni w nie­bez­piecz­ną grę w kot­ka i mysz­kę, któ­ra zawie­dzie ich w róż­ne miej­sca Euro­py oraz dopro­wa­dzi do roz­wią­zy­wa­nia skom­pli­ko­wa­nych zaga­dek, bra­nia udzia­łu w sza­lo­nych pości­gach samo­cho­do­wych oraz wcie­la­nia się w rolę zło­dziei biżu­te­rii. Nie wspo­mi­na­jąc już nawet o tym, że… na nowo roz­pa­li tlą­ce się w nich uczu­cia!

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
  Avatar
  Related posts
  NewsroomUroda

  JAK PIELĘGNOWAĆ SKÓRĘ Z PRZEBARWIENIAMI?

  Gład­ka, napię­ta cera o rów­nym kolo­ry­cie? Marze­nie każ­dej z nas! Wła­śnie taką jędr­ną i zdro­wą buzią może poszczy­cić się nasza pol­ska model­ka Anja Rubik, któ­ra podob­no ten dar zawdzię­cza genom! Jed­nak co jeśli Two­ja skó­ra…
  Więcej
  Wydarzenia

  Świąteczne spotkanie Vers-24 w TFH Koncept

  Poznaj redak­cję VERS-24 oraz wybierz z nami pre­zen­ty dla Two­ich bli­skich! W czwar­tek, 14 grud­nia od godzi­ny 18:00 będzie­my na Was cze­kać w TFH Kon­cept, na Szpi­tal­nej 8, w War­sza­wie. Zapre­zen­tu­je­my Wam ory­gi­nal­ne pomy­sły na świą­tecz­ne pre­zen­ty…
  Więcej
  FilmKultura

  Po tamtej stronie drzwi

  Psy­cho­lo­gicz­ny film gro­zy, utrzy­ma­ny w sty­lu słyn­ne­go „Szó­ste­go zmy­słu”.
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *