FilmKultura

5.najlepszych filmów ze Scarlett Johansson

Tekst: Hele­na Chmielewska
Zdję­cia: kadry z fil­mów, yellloh.com

650full-scarlett-johansson

Gdy mia­ła 8 lat zade­biu­to­wa­ła w spek­ta­klu „Sophi­stry” wysta­wia­nym w Playw­ri­gh­t’s Hori­zons na off-Broad­wayu. Dwa lata póź­niej zaczę­ła otrzy­my­wać pierw­sze poważ­niej­sze pro­po­zy­cje. Prze­ło­mem jed­nak oka­zał się rok 1998, kie­dy to zagra­ła u boku Rober­ta Red­for­da w „Zakli­na­czu koni”. To dzię­ki roli Gra­ce Mac­Le­an zaczę­ła poja­wiać się na ekra­nach regu­lar­nie. Pierw­sze zna­czą­ce wyróż­nie­nie przy­nio­sła mło­dej aktor­ce zna­ko­mi­ta rola w „Mię­dzy sło­wa­mi” Sofii Cop­po­li, za któ­ry to film otrzy­ma­ła w 2003 roku nagro­dę na mię­dzy­na­ro­do­wym festi­wa­lu fil­mo­wym w Wene­cji. Minę­ły dwa lata i Scar­lett zosta­ła nagro­dzo­na przez maga­zyn FHM jako naj­sek­sow­niej­sza kobie­ta na świe­cie. W nie­speł­na rok po tym wyda­rze­niu zosta­ła uzna­na za naj­pięk­niej­szą gwiaz­dę wszech­cza­sów w ran­kin­gu HoldBackTime.com.

650The-Horse-Whisperer-1998-1

Z 29. przy­zna­nych jej nomi­na­cji, zdo­by­ła 5. nagród m.in. za naj­lep­szą aktor­kę, naj­lep­szą aktor­kę pierw­szo­pla­no­wą, naj­lep­szą obsa­dę oraz naj­lep­szą sce­nę wal­ki (w fil­mie Aven­gers 3D z 2012r).

65012

Wybra­li­śmy dla Was 5 fil­mów, któ­re nie tyl­ko zachwy­ca­ją fabu­łą, bawiąc i wzru­sza­jąc, ale przede wszyst­kim poka­zu­ją jakim kame­le­onem potra­fi być Scar­lett, bo w koń­cu tym co cechu­je dobre­go akto­ra jest róż­no­rod­ność kreacji.

#1 Mię­dzy sło­wa­mi / Lost in Trans­la­tion / 2003
To kome­dio­dra­mat, któ­ry otrzy­mał trzy Oska­ry. Scar­r­lett wcie­la się w postać mło­dej mężat­ki imie­niem Char­lot­te, któ­ra przy­je­cha­ła do Japo­nii wraz z mężem, foto­gra­fem show-biz­ne­su (w roli psy­cho­de­licz­ny Gio­van­ni Ribi­si). Towa­rzy­szy mu, pomi­mo roz­sy­pu­ją­cej się rela­cji, a nowe mia­sto nie dostar­cza Jej satys­fak­cjo­nu­ją­cej roz­ryw­ki. Wte­dy przy­pad­kiem pozna­je Boba (Bill Mur­ray) – sta­rze­ją­ce­go się gwiaz­do­ra fil­mo­we­go, któ­ry przy­je­chał do Kra­ju Kwit­ną­cej Wiśni na sesję rekla­mu­ją­cą whi­sky Sun­to­ry. Mię­dzy tą dwój­ką stop­nio­wo nawią­zu­je się spe­cy­ficz­na nić poro­zu­mie­nia, a tak­że uczu­cia. Zanim jed­nak zda­dzą sobie spra­wę z tego ile ich łączy, będą musie­li się rozstać.

Wyśmie­ni­te stu­dium odda­le­nia zarów­no w sen­sie geo­gra­ficz­nym, jak emocjonalnym.

650lost-in-translation_402441_34231

Film mówi o tych momen­tach w życiu, któ­re, co praw­da, są wspa­nia­łe, nie trwa­ją jed­nak długo.

Zmie­nia­ją jed­nak Cie­bie i całe Two­je życie.

#2 Dziew­czy­na z per­łą / Girl With a Pearl Ear­ring / 2003
Film w reży­se­rii Pete­ra Web­be­ra, będą­cy adap­ta­cją powie­ści Tra­cy Che­va­lier. Zarów­no film, jak i powieść, osnu­te są wokół obra­zu Jana Ver­me­era. Opi­su­ją oko­licz­no­ści powsta­nia dzie­ła, jed­nak nie są opar­te na żad­nych źró­dłach, a jedy­nie na wyobraź­ni pisar­ki.  Fabu­ła osa­dzo­na zosta­ła w roku 1665. Nider­lan­dy, 17-let­nia Griet zosta­je słu­żą­cą w domu pań­stwa Ver­me­erów. Dziew­czy­na orien­tu­je się, że sto­sun­ki mię­dzy mał­żon­ka­mi są napię­te. Żona nie podzie­la malar­skich fascy­na­cji męża (w cie­le same­go Coli­na Fir­tha). Zarzu­ca mu rów­nież zbyt mozol­ną pra­cę, któ­ra wpę­dza rodzi­nę w dłu­gi. Ver­me­ero­wie mają kil­ko­ro dzie­ci, a Catha­ri­na (w któ­rej postać wcie­li­ła się Essie Davis) spo­dzie­wa się kolej­ne­go. Nadzie­ję na popra­wę sta­nu finan­so­we­go daje nowe zamó­wie­nie. Johan­nes Ver­me­er two­rzy obraz wie­le mie­się­cy dopra­co­wu­jąc każ­dy detal. Nie­spo­dzie­wa­nie odnaj­du­je w słu­żą­cej brat­nią duszę, któ­ra sta­je się jego modelką.

650004-girl-with-a-pearl-earring

#3 Wszyst­ko gra / Match Point / 2005
Film roz­po­czy­na się, kie­dy Chris Wil­ton (Jona­than Rhys Mey­ers), irlandz­ki uta­len­to­wa­ny eks­te­ni­si­sta, zatrud­nia się jako nauczy­ciel w eli­tar­nym lon­dyń­skim klu­bie teni­so­wym. Jed­nym z jego uczniów jest mło­dy męż­czy­zna z majęt­nej rodzi­ny –  Tom Hewett (Mat­thew Goode). Pew­ne­go dnia Tom zapra­sza Chri­sa do ope­ry. To wła­śnie tam Chris pozna­je jego sio­strę Chloe (Emi­ly Mor­ti­mer), z któ­rą wkrót­ce zaczy­na się spo­ty­kać. Dziew­czy­na zała­twia mu bar­dzo dobrze płat­ną pra­cę w jed­nej z firm swo­je­go ojca.  Na jed­nym z przy­jęć rodzin­nych Chris pozna­je pięk­ną ame­ry­kan­ką, narze­czo­ną Toma – Nicol Rice, gra­ną przez Scar­lett. To nie­speł­nio­ną aktor­ką, wciąż bez skut­ku cho­dzą­ca na prze­słu­cha­nia. Tak zaczy­na się romans i przy­go­da typo­we dla Woodie­go Alle­na, któ­ry zatrud­nił Johans­son do jed­nej z głów­nych ról trzy lata póź­niej, w pro­duk­cji Vic­ky Cri­sti­na Barcelona.

65040gCaXoyT75wuLbz1t5BwpLm0w4

#4 Wyspa / The Island / 2005
Poło­wa XXI wie­ku, Zie­mia ule­gła ska­że­niu. Oca­le­ni z kata­stro­fy eko­lo­gicz­nej ludzie zamiesz­ku­ją zelek­tro­ni­zo­wa­ną metro­po­lię, pro­wa­dząc mono­ton­ne i upo­rząd­ko­wa­ne życie. Jest ono jed­nak moc­no ogra­ni­czo­ne bar­dzo suro­wym pra­wem. Jedy­ną szan­są na wyrwa­nie się z mia­sta wyda­je się być wygra­nie w lote­rii. Nagro­dą jest prze­sie­dle­nie na Wyspę, któ­re ma być ostat­nim nie­ska­żo­nym miej­scem na Zie­mii . Kie­dy Jor­dan Dwa Del­ta (Scar­lett Johans­son) i Lin­coln Sześć Echo (gra­ny przez  Ewa­na McGre­go­ra)  orien­tu­ją się, że są oszu­ki­wa­ni i posta­na­wia­ją uciec.

650The-Island-Immagini-dal-film

#5 Pre­stiż / The Pre­sti­ge / 2006
Lon­dyn na prze­ło­mie XIX i XX wie­ku. Robert Angier (Hugh Jack­man) i Alfred Bor­den (Chri­stian Bale) współ­za­wod­ni­czy­li ze sobą od cza­su pierw­sze­go spo­tka­nia, kie­dy obaj byli jesz­cze wscho­dzą­cy­mi magi­ka­mi. Jed­nak ich przy­ja­zna rywa­li­za­cja prze­ista­czy­ła się w zacię­tą, gorz­ką wal­kę, czy­niąc z nich doży­wot­nich wro­gów.  Tajem­ni­cza opo­wieść o rywa­li­za­cji peł­nej obse­sji, oszustw i zazdro­ści wraz z jej nie­bez­piecz­ny­mi oraz śmier­tel­ny­mi kon­se­kwen­cja­mi, pod­krę­ca postać pomoc­ni­cy magi­ków – Oli­vii Wenscom­be. Zakoń­cze­nie zwa­la z nóg!

650the_prestige

For Vers-24, Warszaw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
  Related posts
  Konkursy

  Konkurs Vers-24 x La Mania na Instagramie

  UWAGA, UWAGA! Mamy dla Was kon­kurs! Do wygra­nia must have każ­dej fashio­nist­ki – aksa­mit­ny cho­ker mar­ki  La Mania! Co nale­ży zro­bić, żeby go wygrać? Zasa­dy są bar­dzo pro­ste: Zaob­ser­wuj kon­to @vers24 na Insta­gra­mie Udo­stęp­nij zdjęcie…
  Więcej
  JedzenieStyl życia

  Kilka słów na temat weganizmu

  Wega­nizm to jed­na z odmian wege­ta­ria­ni­zmu, któ­ra zakła­da wyklu­cze­nie z die­ty mię­sa, w tym pro­duk­tów pocho­dze­nia zwie­rzę­ce­go, takich jak jaja i nabiał. Die­ta wegań­ska poma­ga w wal­ce z cho­ro­ba­mi cywi­li­za­cyj­ny­mi, jed­nak nie jest prze­zna­czo­na dla…
  Więcej
  KsiążkiKultura

  "Severina"

  Tekst: Ewe­li­na Wój­ci­kow­ska Zdję­cie: lubimyczytac.pl Jak bar­dzo czło­wiek potrze­bu­je miło­ści, dowia­du­je się wte­dy, gdy zauwa­ża poten­cjal­ną szan­sę na jej zazna­nie. „Coś”, co wywo­ła nie­co­dzien­ny łopot ser­ca, auto­ma­tycz­nie wpro­wa­dza wyjąt­ko­wy mętlik w gło­wie, któ­ry naj­czę­ściej odbiera…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *