FilmKultura

Dlaczego warto zobaczyć film „Interstellar”?

W kinach od kil­ku dni kró­lu­je nowy film Chri­sto­phe­ra Nola­na, reży­se­ra try­lo­gii “Mrocz­ny Rycerz”. Prze­czy­taj­cie Naszą opi­nię na temat fil­mu, o któ­rym mówi cały świat.

Tekst: Yani­na Tra­pach­ka
Edy­cja: Karo­li­na Błasz­kie­wicz
Zdję­cia: bizzammovienews.com

interstellar-teaserposter

Zde­cy­do­wa­nie naj­lep­szy film roku. Chri­sto­pher Nolan po raz kolej­ny pod­no­si poprzecz­kę dla jako­ści w nowo­cze­snym kinie. I ogrom­na ilość pozy­tyw­nych opi­nii suge­ru­je nam, że ten poziom będzie bar­dzo trud­ny do zdo­by­cia.

Począ­tek fil­mu poka­zu­je nam ostat­nie dni na zie­mi, któ­ra nie jest w sta­nie pro­du­ko­wać wię­cej roślin. Pustyn­nie­nia pro­wa­dzą do nie­unik­nio­nej kata­stro­fy ludz­ko­ści. W tych oko­licz­no­ściach, postęp nauko­wy stał w miej­scu, a wszyst­kie siły prze­zna­czo­no do wal­ki z gło­dem, a więc też entu­zja­ści spon­so­ro­wa­ni przez rząd. Ci, któ­rzy wie­rzą w moż­li­wość zna­le­zie­nia nowe­go domu dla ludz­ko­ści gdzieś poza naszą galak­ty­ką.  Wyda­je się to moż­li­we dzię­ki tak zwa­nym “tune­lom”, prze­wi­dy­wa­nych kie­dyś przez Ein­ste­ina, ale i słyn­ną teo­rię kwan­to­wą, ostat­nio zresz­tą bar­dzo popu­lar­ną.

Aktor­ska gra Mat­thew McCo­nau­ghey i Anne Hatha­way zro­bi­ła na nas duże wra­że­nie. W swo­ich rolach są tak natu­ral­ni, że ich uczu­cia wyda­ją się praw­dzi­we, a to doda­je chłod­nej, kosmicz­nej prze­strze­ni potrzeb­ne­go cie­pła ludz­kich emo­cji i obaw.

Matthew_McConaughey_Anne_6513259

Film “Inter­stel­lar” uza­sad­nia swo­ją nazwę “Spa­da­ją­ca gwiaz­da” na każ­dej płasz­czyź­nie. To przy­kład obra­zu, któ­ry daje moż­li­wość peł­ne­go doświad­cze­nia całe­go spek­trum emo­cji i przy­jem­no­ści z oglą­da­nia. Zawie­ra też wszyst­kie nowo­cze­sne narzę­dzia i efek­ty spe­cjal­ne, prze­no­szą­ce widza w prze­strzeń nie­ogra­ni­czo­ne­go wszech­świa­ta.

Twórcom udało się rozwiązać trudne zadanie – stworzyć obraz uniwersalny, głęboki, którego prędko się nie zapomni.

Inter­stel­lar” – pro­dukt wyso­kiej jako­ści, a takie Vers-24 zawsze z przy­jem­no­ścią pole­ca!

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
  Avatar
  Related posts
  FilmKulturaNewsroom

  Disco Polo. Recenzja filmu

  Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: filmweb.pl Hit czy kit? Jed­no jest pew­ne – disco polo to wybit­nie pol­ski feno­men, któ­ry zdo­mi­no­wał rodzi­mą sce­nę muzycz­ną na począt­ku lat 90. Wte­dy wszyst­ko wyda­wa­ło się inne niż jesz­cze kil­ka lat…
  Więcej
  FilmNewsroom

  W świecie Pana Greya, czyli o co tyle hałasu?

  Do kin weszła dłu­go ocze­ki­wa­na ekra­ni­za­cja powie­ści E L James. Mowa o „Pięć­dzie­się­ciu twa­rzach Greya”, któ­re roz­pa­li­ły zmy­sły 100 milio­nów osób na całym świe­cie. Zalą­żek miło­ści, absurd, seks (nie­ko­niecz­nie) BDSM, absurd, kaj­dan­ki, pej­cze, absurd, Bey­on­ce – mniej wię­cej tak moż­na pod­su­mo­wać film po wyj­ściu z kina.
  Więcej
  FilmKultura

  Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie?

  Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: imdb.com, thehollywoodnews.com „Love, Rosie” Pre­mie­ra: 17 paź­dzier­ni­ka (świat), 5 grud­nia (Pol­ska) Reż. Chri­stian Dit­ter Pro­duk­cja: Wiel­ka Bry­ta­nia, USA Sce­na­riusz: Juliet­te Towhi­di Obsa­da: Lily Col­lins, Sam Cla­flin, Art. Par­kin­son, Nor­ma She­ahan, Nick Lee, Suki Water­ho­use…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *