Wielki błękit w kinach od 8 sierpnia!

Jeden z najbardziej znanych filmów Luca Bessona – oparta na biografii Jacquesa Mayola, poruszająca opowieść o przyjaźni i rywalizacji dwóch nurków. “Wielki błękit” miał swoją uroczystą premierę na festiwalu w Cannes.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we
Zdję­cia:
 mate­ria­ły pra­so­we, toutlecine.com

grand-bleu-1988-17-g

Jacqu­es i Enzo przy­jaź­nią się od dzie­ciń­stwa. W latach 60. obaj miesz­ka­ją na raj­skiej grec­kiej wyspie, gdzie wal­czą ze sobą o to, któ­ry z nich wydo­bę­dzie zato­pio­ną na mor­skim dnie mone­tę. Dwie deka­dy póź­niej ich rywa­li­za­cja przy­bie­ra poważ­niej­szą for­mę: obaj są mistrza­mi swo­bod­ne­go nur­ko­wa­nia, mogą zejść na głę­bo­kość ponad 100 metrów pod wodę na wstrzy­ma­nym odde­chu. Mimo ostrze­żeń dok­to­ra Laurence’a, Jacqu­es i Enzo scho­dzą coraz głę­biej pod wodę, ryzy­ku­jąc tym samym życie.

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy