FilmKulturaNewsroom

Sex and The City 3!

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska
Zdję­cia: harpersbazaar.com

hbz-satc-lead-lg

Mamy powo­dy do rado­ści, w inter­ne­cie poja­wia się coraz wię­cej wzmia­nek na temat kolej­nej czę­ści kul­to­we­go seria­lu, z udzia­łem nasze­go ulu­bio­ne­go, sty­lo­we­go kwar­te­tu z Man­hat­ta­nu. Trze­cia część kino­wej wer­sji przy­gód przy­ja­ció­łek, któ­re zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wa­ły świa­to­po­gląd kobiet, dając im nie tyl­ko wska­zów­ki jak być szczę­śli­wą, ale tak­że sty­lo­wą kobie­tą, to szan­sa, żeby zno­wu zoba­czyć te cha­ry­zma­tycz­ne, ory­gi­nal­ne kobie­ty w towa­rzy­stwie przy­stoj­nych męż­czyzn i mod­nych dodat­ków.

Dwa dni temu Sarah Jes­si­ca Par­ker umie­ści­ła na swo­im insta­gra­mo­wym pro­fi­lu zdję­cie, gdzie sie­dzi na scho­dach słyn­ne­go miesz­ka­nia głów­nej boha­ter­ki, w towa­rzy­stwie szpi­lek, któ­rych kupo­wa­nie było jej nało­giem. SJP doda­ła opis „it was take your sjp­col­lec­tion sho­es to work day #long­day­for­Car­rie”, brzmi obie­cu­ją­co!

zdjęcie (1)

Dodat­ko­wo Kri­stin Davis, któ­ra gra­ła uro­czą Char­lot­te, wspo­mnia­ła o Par­ker pod zdję­ciem na Twit­te­rze, pisząc, że za nią tęsk­ni, na co Sarah zapy­ta­ła czy sły­sza­ła naj­now­sze wia­do­mo­ści. W Inter­ne­cie zro­bi­ło się gło­śno na ten temat, wszy­scy zasta­na­wia­ją się czy może­my ocze­ki­wać, że panie spo­tka­ją się ponow­nie na pla­nie i wcie­lą w tak dobrze zna­ne posta­ci.

Screenshot 2014-10-10 10.46.07

Kolej­ną oso­bą, któ­ra mówi, ze roz­mo­wy na temat fil­mu trwa­ją to Jen­ni­fer Hud­son, któ­ra gra­ła asy­stent­kę Car­rie w poprzed­niej czę­ści fil­mu, mimo tego, ze jesz­cze w lutym pod­cho­dzo­no do spra­wy raczej scep­tycz­nie, dziś trwa­ją roz­mo­wy na temat trze­ciej czę­ści fil­mu.

Cze­ka­my na dal­sze infor­ma­cje, z nadzie­ją, że już nie­dłu­go wsta­wi­my zdję­cia z pierw­szych ujęć na pla­nie fil­mo­wym. O czym może być Seks w Wiel­kim Mie­ście 3? Na pew­no nie zabrak­nie emo­cji, śmie­chu, pro­ble­mów, z któ­ry­mi przy­ja­ciół­ki będą się zma­gać razem, mnó­stwa świet­nych sty­li­za­cji i nie­zli­czo­nej ilo­ści szpi­lek Car­rie.

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
  Avatar
  Related posts
  FilmKultura

  Wielki błękit w kinach od 8 sierpnia!

  Jeden z naj­bar­dziej zna­nych fil­mów Luca Bes­so­na – opar­ta na bio­gra­fii Jacqu­esa May­ola, poru­sza­ją­ca opo­wieść o przy­jaź­ni i rywa­li­za­cji dwóch nur­ków. “Wiel­ki błę­kit” miał swo­ją uro­czy­stą pre­mie­rę na festi­wa­lu w Can­nes. Tekst: mate­ria­ły pra­so­we Zdję­cia: mate­ria­ły…
  Więcej
  FilmKultura

  "Król w Nowym Jorku" Chaplina w kinach do piątku

  Od piąt­ku, 25 lip­ca, w pol­skich kinach poja­wi się jeden z ostat­nich fil­mów Char­lie­go Cha­pli­na pt. “Król w Nowym Jor­ku”. Pol­scy widzo­wie zoba­czą film w odre­stau­ro­wa­nej cyfro­wej wer­sji  obra­zu z nagra­ną na nowo muzy­ką. Tekst/zdjęcia:…
  Więcej
  FilmKultura

  Love Punch czyli "Riwiera dla dwojga"

  Nad­szedł czas na upra­gnio­ną eme­ry­tu­rę! Tekst/zdjęcia:  infor­ma­cje pra­so­we, filmus.pl Richard Jones to roz­wie­dzio­ny biz­nes­men w śred­nim wie­ku, któ­ry wycze­ku­je z wiel­ką nie­cier­pli­wo­ścią pozba­wio­nej lęków i obaw przy­szło­ści spo­koj­ne­go eme­ry­ta. Przy­cho­dzi do pra­cy po raz ostat­ni w…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *