Uroda

Jaki wpływ na Twoje zdrowie mają antyoksydanty?

Anty­ok­sy­dant – magicz­ne, a ostat­nio dość nad­uży­wa­ne sło­wo, któ­re zwy­kle czę­sto sły­szy­my i przede wszyst­kim koja­rzy­my ze zdro­wiem. I wca­le się nie myli­my, bo prze­ciw­u­tle­nia­cze to sub­stan­cje nie­zbęd­ne do życia, mogą­ce zapo­bie­gać bądź spo­wal­niać uszko­dze­nie…

Więcej
InnaUroda

Witamina B3 - jak działa i jak stosować niacynamid? 

Wita­mi­ny dzia­ła­ją zba­wien­nie na nasz cały orga­nizm – zarów­no od środ­ka jak i od zewnątrz. Hamu­ją sta­rze­nie się skó­ry, uela­stycz­nia­ją ją i likwi­du­ją jej pro­ble­my. Doda­ją nam ener­gii, zmniej­sza­ją znu­że­nie i pozy­tyw­nie wpły­wa­ją na układ…

Więcej
NewsroomUrodaVers24 favorites

Krem pod oczy -  jaki wybrać?

Pie­lę­gna­cja skó­ry pod ocza­mi jest wyma­ga­ją­ca, dla­te­go wybie­ra­jąc naj­lep­szy dla niej kosme­tyk, war­to zwró­cić uwa­gę na kil­ka aspek­tów. Dzię­ki odpo­wied­nim pro­duk­tom opóź­nia­my pro­ce­sy sta­rze­nia stre­fy pod ocza­mi. Obce nam będą tak­że zasi­nie­nia i prze­su­sze­nia. W…

Więcej
Uroda

Prezenty na Dzień Matki, które Ją zachwycą

Tego­rocz­ny Dzień Mat­ki z pew­no­ścią będzie inny, niż dotych­cza­so­wy, kie­dy spo­ty­ka­li­śmy się wspól­nie na kawie czy obie­dzie bądź świę­to­wa­li­śmy z całą rodzi­ną. Dzień Mat­ki to bowiem jeden z tych cudow­nych dni, gdy bez­tro­sko cele­bru­je­my kobie­cość…

Więcej
NewsroomUroda

Jak dbać o usta? 

Zebra­li­śmy zdro­we rytu­ały, któ­re war­to wpro­wa­dzić do swo­jej codzien­nej pie­lę­gna­cji, aby jesz­cze lepiej zadbać o usta. W koń­cu wszy­scy chce­my, aby były zawsze peł­ne, gład­kie i po pro­stu pięk­ne! O pie­lę­gna­cji ust łatwo zapo­mnieć, szcze­gól­nie…

Więcej
UrodaVers24 favorites

Bakuchiol - bezpieczny retinol

Jesz­cze nie­daw­no pro­duk­ty zawie­ra­ją­ce baku­chiol na pol­skim ryn­ku moż­na było poli­czyć na pal­cach jed­nej ręki. Dziś jest on zde­cy­do­wa­nie powszech­niej­szy, a my prze­wi­du­je­my, że już wkrót­ce sta­nie się tak samo popu­lar­ny jak reti­nol. Dla­cze­go? Ponie­waż…

Więcej
Uroda

Jedwabna poszewka - zalety dla urody

Zwy­kle, gdy chce­my zadbać o kon­dy­cję swo­jej skó­ry i wło­sów, pierw­sze, co przy­cho­dzi nam na myśl to kosme­ty­ki do ich pie­lę­gna­cji. Ist­nie­je jed­nak wie­le akce­so­riów, któ­re wspo­ma­ga­ją ich dzia­ła­nie oraz bez­po­śred­nio pozy­tyw­nie wpły­wa­ją na nasz…

Więcej
Zdrowie

Herbaty ziołowe pomagające zmniejszyć stres

Wie­le tra­dy­cyj­nych her­bat oraz her­bat zio­ło­wych może pomóc nam zła­go­dzić obja­wy stre­su i ogól­ne­go uczu­cia nie­po­ko­ju. Nie­któ­re zio­ła, takie jak mię­ta, rumia­nek, jaśmin, lawen­da czy meli­sa – mogą pomóc nam się zre­lak­so­wać i prze­spać spo­koj­nie…

Więcej