Uroda

ŚWIĘTUJ (TY)DZIEŃ ZIEMI Z RITUALS!

Każ­dy z nas pamię­ta o obcho­dzo­nym 26.05 Dniu Mat­ki. Czy nie zapo­mi­na­my jed­nak o cele­bra­cji tej dru­giej – Mat­ki Zie­mi? W sobo­tę 22 kwiet­nia obcho­dzo­ne jest naj­więk­sze mię­dzy­na­ro­do­we świę­to eko­lo­gicz­ne – Dzień Zie­mi. Z tej…

Więcej
Uroda

Sisley Paris Ecological Compound Advanced Formula - nowa, doskonalsza odsłona kultowej emulsji

Mar­ka Sisley pre­zen­tu­je nową, jesz­cze bar­dziej zaawan­so­wa­ną for­mu­łę swo­je­go świa­to­we­go best­sel­le­ra. Moc­niej­sza, bar­dziej kom­plet­na, a jed­no­cze­śnie uni­wer­sal­na i zaawan­so­wa­na for­mu­ła Eco­lo­gi­cal Com­po­und gwa­ran­tu­je wyjąt­ko­wą sku­tecz­ność w oddzia­ły­wa­niu na eko­sys­tem skó­ry. Już od chwi­li powsta­nia, a…

Więcej
UrodaVers24 favorites

Nowy The Moisturizing Soft Cream od La Mer

Wyjąt­ko­wo deli­kat­ny, kul­to­wy krem, ide­al­ny dla skó­ry nor­mal­nej i suchej został teraz wzbo­ga­co­ny o zaawan­so­wa­ne korzy­ści – to praw­dzi­wa nowa era koją­ce­go nawil­że­nia. W wyni­ku sta­rze­nia się skó­ra może tra­cić struk­tu­ral­ne wspar­cie kola­ge­nu, co powoduje…

Więcej
NewsroomUroda

PREMIERA NAJNOWSZEJ LETNIEJ EDYCJI LIMITOWANEJ RITUALS 

Mar­ka Ritu­als pre­zen­tu­je naj­now­szą let­nią edy­cję limi­to­wa­ną – M’Gouna. Nowa, wyjąt­ko­wa kolek­cja, inspi­ro­wa­na maro­kań­ską Doli­ną Róż, ma wyra­żać wdzięcz­ność za roz­kwit zachwy­ca­ją­ce­go pięk­na natu­ry. Ta edy­cja limi­to­wa­na to wyjąt­ko­wa selek­cja pro­duk­tów dla domu i cia­ła. Tego…

Więcej
Uroda

La Fervance - francusko-australijskie ekskluzywne kosmetyki do pielęgnacji twarzy

Fran­cu­sko-austra­lij­ska mar­ka La Fervan­ce to abso­lut­ny feno­men ostat­nie­go cza­su na świa­to­wym ryn­ku eks­klu­zyw­nych kosme­ty­ków kore­spon­du­ją­cych z filo­zo­fią zrów­no­wa­żo­ne­go pięk­na. Te w 100% natu­ral­ne pro­duk­ty powsta­ją we Fran­cji pod okiem naj­wy­bit­niej­szych fran­cu­skich kosme­to­lo­gów, der­ma­to­lo­gów i artystów.…

Więcej
Uroda

ZOOM ON: Ili Ola by Aleksandra Kubas

Ili Ola to hipo­aler­gicz­ne kosme­ty­ki powsta­łe z myślą o ochro­nie Two­jej skó­ry – mar­ka stwo­rzo­na przez Alek­san­drę Kubas w swo­jej pro­duk­cji wyko­rzy­stu­je jedy­nie natu­ral­ne roślin­ne skład­ni­ki, dzię­ki cze­mu możesz w peł­ni spo­koj­nie i natu­ral­nie dbać…

Więcej
Uroda

Your KAYA i lekko - wspólny butik

Akcep­ta­cja. Pie­lę­gna­cja. Relak­sa­cja”. To hasło wid­nie­je na oknie buti­ku przy Moko­tow­skiej 28 – miej­scu, w któ­rym prze­pla­ta­ją się filo­zo­fie dwóch pol­skich marek, Your KAYA i lek­ko. Jest to prze­strzeń wyjąt­ko­wa, z boga­tą ofer­tą pro­duk­tów, świet­nym klimatem…

Więcej
Uroda

5 sprawdzonych produktów do pielęgnacji i makijażu CHANEL

Cha­nel od wie­lu lat jest wio­dą­cą, a zara­zem jed­ną z naj­bar­dziej popu­lar­nych na świe­cie marek ofe­ru­ją­cych pro­duk­ty do pie­lę­gna­cji i maki­ja­żu. Jed­no­cze­śnie, mar­ka dba o wszyst­kie rodza­je skó­ry i posia­da jed­ne z naj­bar­dziej lek­kich, przyjaznych…

Więcej
Uroda

PIĘKNIEJSZA W 60 SEKUND Z NUXE

Apli­ka­cja tych dwóch pro­duk­tów zaj­mu­je tyl­ko minu­tę. Naj­pierw skó­ra jest wygła­dzo­na, wypeł­nio­na i roz­świe­tlo­na dzię­ki NUXE Super Serum [10]. Następ­nie krem z gamy NUXE Merve­il­lan­ce LIFT zapew­nia jej natych­mia­sto­wy efekt liftin­gu i napię­cia. Natu­ral­ne dba­nie o piękno…

Więcej
Uroda

Skrystalizuj czas z linią Genaissance de La Mer™

Luk­su­so­wa, sta­ran­nie opra­co­wa­na prze­ciw­sta­rze­nio­wa kolek­cja opar­ta na bazie peł­ne­go mocy Cry­stal Mirac­le Broth™, któ­ry przy­spie­sza odno­wę skó­ry pozwo­li odzy­skać Two­jej skó­rze mło­dzień­czy wygląd w środ­ku nocy. The Con­cen­tra­ted Night Balm to kura­cja wzmac­nia­ją­ca, a niezwykły…

Więcej
Uroda

VEOLI BOTANICA - moc zamknięta w stężeniach

Poczuj moc dzia­ła­nia składników, które pobu­dzą siłę Two­jej skóry dla pięknego i zdro­we­go wyglądu. Mar­ka VEOLI BOTANICA wpro­wa­dza na rynek nowe pro­duk­ty z pro­fe­sjo­nal­nej linii roślinnych dermokosmetyków – 3 kre­my: POWER OF RETINAL – Aktyw­ny krem przeciwzmarszczkowy…

Więcej