Uroda

Sucha skóra pod oczami - jak o nią zadbać?

Sucha skó­ra pod ocza­mi doty­ka wie­le osób, tak­że tych któ­rzy z regu­ły nie bory­ka­ją się z prze­su­sze­niem cery. Wyni­ka to z fak­tu, że skó­ra pod ocza­mi jest bar­dzo cien­ka i wyjąt­ko­wo deli­kat­na, a więc bar­dziej…

Więcej
Włosy

Szczotkowanie włosów - czy zagęszcza włosy?

Nie tyl­ko szam­pon i odżyw­ka – szczot­ko­wa­nie wło­sów pomo­że  zadbać o kon­dy­cję wło­sów. Jak to dzia­ła? To bar­dzo pro­ste! Szczot­ko­wa­nie wło­sów to czyn­ność, któ­ra ma za zada­nie zagę­ścić nasze wło­sy. Nie odży­wia ich i nie…

Więcej
Uroda

Poprawny demakijaż krok po kroku

Popraw­ny dema­ki­jaż to klucz do utrzy­ma­nia cery w dobrej kon­dy­cji, bez zanie­czysz­czeń i zmarsz­czek. Sprawdź, jak krok po kro­ku wyko­nać dema­ki­jaż. Dzię­ki naszym radom codzien­ne zmy­wa­nie maki­ja­żu będzie szyb­kie i dokład­ne! Dema­ki­jaż twa­rzy to bar­dzo…

Więcej
UrodaWłosy

Włosy niskoporowate - jak o nie dbać?

Wło­sy nisko­po­ro­wa­te to naj­zdrow­sze ze wszyst­kich rodza­jów wło­sów. Mają zamknię­te łuski i nie tra­cą wody tak szyb­ko, jak wło­sy wyso­ko­po­ro­wa­te i śred­nio­po­ro­wa­te. Nie ozna­cza to jed­nak, że nie trze­ba o nie odpo­wied­nio dbać. Wie­le z…

Więcej
Uroda

Zmarszczki marionetkowe - skąd się biorą i jak się ich pozbyć?

Zmarszcz­ki mario­net­ko­we nazy­wa­ne są tak­że zmarszcz­ka­mi smut­ku. Czę­ściej poja­wia­ją się u tych, któ­rzy mają ten­den­cję do smu­ce­nia się i złosz­cze­nia, a więc kie­ro­wa­nia kąci­ków ust do dołu. Ten­den­cję do ‘mario­ne­tek’ moż­na jed­nak rów­nież odzie­dzi­czyć. Zmarszcz­ki…

Więcej
Uroda

Przebarwienia skórne - rodzaje i jak je rozpoznać 

Prze­bar­wie­nia, ina­czej hiper­pig­men­ta­cja, to miej­sco­we zmia­ny w bar­wie skó­ry. Mogą być jedy­nie kwe­stią este­tycz­ną, jak i mani­fe­sta­cją cho­ro­by, któ­ra toczy się w naszym orga­ni­zmie. Jak je roz­róż­nić? Prze­bar­wie­nia mogą mieć róż­ne kolo­ry i kształ­ty. Zwy­kle…

Więcej
Uroda

Lwia zmarszczka - jak powstaje i jak jej zapobiegać

Podłuż­ne bruz­dy pośrod­ku czo­ła to wła­śnie lwia zmarszcz­ka. Powsta­je, gdy się dzi­wi­my, sku­pia­my, zło­ści­my i eks­pre­syj­nie mówi­my. Jak zmniej­szyć jej widocz­ność?  Wraz z upły­wem cza­su na naszej twa­rzy poja­wia­ją się zmarszcz­ki. To natu­ral­ny pro­ces, z…

Więcej
Uroda

Grunge, Twiggy, lata 60- Chanel 2020/21 Métiers d’art make - up

Naj­now­sza kolek­cja fran­cu­skie­go domu mody to nie­zwy­kłe połą­cze­nie dwóch epok: roman­ty­zmu i rene­san­su, a jed­no­cze­śnie nowo­cze­sna inter­pre­ta­cja siły kobiet. Tym razem two­rząc maki­jaż do naj­now­sze­go poka­zu Lucia Pica posta­wi­ła na gra­ficz­ny, mrocz­ny, inten­syw­ny, czar­ny mato­wy…

Więcej
Uroda

Le Phyto Rouge Sisley Paris - wyjątkowy design i pielęgnacja

Kul­to­wa pomad­ka mar­ki Sisley Paris powsta­ła w 2018 roku – Le Phy­to Rouge, dotych­czas dostęp­na w 20 wyso­ko napig­men­to­wa­nych i świe­tli­stych odcie­niach dopa­so­wu­ją­cych się do tona­cji skó­ry, tym razem zosta­ła wzbo­ga­co­na o czte­ry zupeł­nie nowe,…

Więcej
Uroda

Puszące się włosy - 5 sposobów na wygładzenie niesfornych pasm

Two­je wło­sy puszą się, elek­try­zu­ją i nie ukła­da­ją? Zebra­li­śmy pięć nie­za­wod­nych spo­so­bów, dzię­ki któ­rym w koń­cu będziesz cie­szyć się gład­ką taflą wło­sów.  Puszą­ce się wło­sy to pro­blem, któ­ry doty­ka szcze­gól­nie oso­by o wyso­ko i śred­nio­po­ro­wa­tych…

Więcej
Uroda

Naturalna i holistyczna pielęgnacja - Slowglow.pl

Każ­dy lubi  czuć się pięk­nym i ma pra­wo zadbać o sie­bie. Powsta­ły w lip­cu tego roku con­cept sto­re Slowglow.pl to praw­dzi­wa kopal­nia natu­ral­nych, nie­te­sto­wa­nych na zwie­rzę­tach pro­duk­tów pol­skich pro­du­cen­tów, takich jak: ala natu­ral beau­ty, Oio,…

Więcej
Uroda

W pełni odżywione usta z linią Lips Pat&Rub by Kinga Rusin

Jesie­nią i zimą nasze usta są szcze­gól­nie nara­żo­ne na utra­tę wil­got­no­ści i wysu­sze­nie. Tym­cza­sem, mięk­kie i zadba­ne usta to jeden z atry­bu­tów kobie­co­ści. Dla­cze­go usta to jed­na z naj­wraż­liw­szych czę­ści nasze­go cia­ła, wyma­ga­jąc szcze­gól­nej pie­lę­gna­cji?…

Więcej